D15_012

(Fortsättning från D15_011, ett senare tillägg till D15_013:)

Numero                                                                                       Åker                Somar
                                                                                                                            las
                                                                                              Tunnor Kappar      Höö
2. Håkan Oluffson frelsehemman 1, af lyka stångfall sampt åker
    och ängh med föregående
3. Lillegården, som tillförende, på cartan, intet är effter des rätta
     stångfall uthräknadt, possideras för frelsejordh under
    Löfsta prästegård om 1 ½ stång i fult byamåhl.
    Hafwer åker i Östra gierdet, lerjord med swartmylla beblandat   -     25 ½
    Sandblanda lerjord                                                                    -      12 1/4
    Sandjord                                                                                  1      31
    Åker i Södra gierdet sidländig leera, något sandblandat              1        1
    Lerjordh                                                                                    -        19 ½
    Sandjord                                                                                  -        17 ½     
    Flåttlera                                                                                    -       2 1/4
    Åker i lyckorne, sandjordh                                                        -        6
    Höö i Wästerängen, hårdwals blanda maa- och måsswall          -        -            2 ½
    J Hammarängen, hårdwall                                                         -        -            ½
    Jbidem sterttingswall                                                                 -        -            2 2/3
    J Österängen, sterttingswall med måsig hårdwall ibland              -        -            2 1/4
    J Lillängen, godh hårdwall                                                         -        -            1 5/8
    J Söörlöten, hårdwall                                                                -        -            1/4
4. Swen Swensson, cronohemman 1, förmedladt till 3/4, om 4 ½
    stång i fult byamåhl
    Hafwer åker i Östra gierdet, lera med swartmylla beblandat      2      12 ½
    Sandblanda lerjordh                                                                  1      1 3/4
    Sandjord                                                                                   5      29
    Åker i Södra gierdet, sidländig lera, något sandblanda                3        3
    Lerjordh                                                                                    1        26 ½  
    Sandjord                                                                                   1      8 ½
    Flåttlera                                                                                     -      6 3/4
    Åker i Lyckorne, sandjordh                                                       -       18
    Höö Wästerängen, hårdwalls blanda ma- och måswall                -        -         5 ½
    J Hammarängen, hårdwall                                                          -        -         1 3/4
    Jbidem sterttingswall                                                                  -        -         8 ½
    J Österängen, starrwal med måsigh hårdwall ibland                     -        -         6 3/4
    J Lillängen, godh hårdwall                                                          -        -         3 3/4
    J Söhrlöten, hårdwall                                                                 -        -         3/4

(Text i högra spalten:)
    Desutan, är denne by belägen, 2 ½ myhl ifrån Lincöping
    1 ½ ifrån Norrköping, uthmed stoora landzwägen, som
    löper desa städer emällan; är beräknadt iblandh
    Slättbo hemman, haar des förnämbsta inkombster
    af åker och äng, de öfrige lägenheterna * finnas
     uti sielfwa carte-beskrifningen, hwilken redan är
    till Kongliga Landtmätery Contoiret oppsändt
    som uti act detta med (under) egen handh bekräfftar
            Nils Lundberg
(Text vid vänstra marginalen:)
*  Jämpte Dif-
    ferentzen uti
    stång/fall/- och öhr-
    tahlet