D15_013
Aspa, Kimsta socken


(Till denna akt hör även D15_010, D15_011 och D15_012)

            Notarum Explicatio
Littera                                                                  Leerjord med        Sandblandat      Sandjord            Sidländig           Leerjord                Flåttlera            Höö
et Numero                                                            swartmylla             leerjord                                            leera                                                                  Sommar 
                                                                         Tunnor  Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar   Tunnor Cappar   lass
    Aspa Består af 3 bebygde och ett afhyst hem-
    man, in alles till 17 stänger i byamåhl, och effter
    det afhyste hemmanet af 1 ½ stång, intet finnes
    hwarcken i dee äldre eller senare cronones jor-
    deböcker igen, der lykwähl tompten och gårdzrummet
    ännu kan skönias, alt derföre är Numero 2 och 3 des
    åker och ängh blifwen påfördh, effter dee den hos sigh
    innehafwer
A. Åker i Östra gierdet, leerjordh med swarttmylla
    beblandat                                                            9       16
B. Sandblanda leerjordh                                                                    3        24
C. Sandjordh                                                                                                            21        -  
D. Åker i Södra gierdet sidländigh leerjordh något
    sandblanda                                                                                                                                    11        -
E. Leerjordh                                                                                                                                                                6        16
F. Sandjordh                                                                                                              4        16
G. Flåttlera                                                                                                                                                                                                   -        24
H. Noch åker i 2:ne små lyckor, sandjordh                                                                  2        -

            Ängiarna
J. Wästerängen, af hårdwallsblanda maa- och
    måsswall, med några eekar och eenebuskar uthi,
    mycket skarpp och torr, mager gräswäxt                                                                                                                                                                          20
K. Hammarängen, af hård- och sterttingswall
    med eekar och wydebuskar på sombliga stellen, hårdwall                                                                                                                                                  6
    Sterttingswall                                                                                                                                                                                                                    30
L. Österängen af starrwall med måssig hår-
    wall beblandat                                                                                                                                                                                                                  24
M. Lillängen, af godh hårdhwall                                                                                                                                                                                            12
N. Sörlöten, hårdwall                                                                                                                                                                                                           3
O. Een lyten beteshaga till hehla byn af bergh och
    några granbuskar, af föga annat werde

Uthmarcken, består mehrendels af bergh sampt
ungh gran- och tallskough, den åboerne här
tills hafft till trinne, stafwer och wedebrand
nödtorfftigt, men hädan effter lärer blifwa
något knappt, effter den begynner nu merkeligen
förminskas. Muhlbete på uthmarcken och i
deras in stängde beteshagar till bysens
tarf ; fiskie finnes här till intet ey heller flere
lägenheeter.

    Grannarna
1. { Jöns Hålstensson och } Skattehemman under
    { Pehr Hålstenson         } Löfstadh sätery 1, om
    5 stänger i byamåhl, hafwer åker i Östra gierdet    2       25 2/8        1      3 1/3        6      5 ½           -        -             -        -             -     -                 -
    Åker i Södra gierdet                                             -           -              -       -             1      10 2/8        3    7 ½           1      29             -    7
    Åker i Lyckorne, sandjord                                                                                       -      18 6/8
4. Åker i en serskildt lycka, leera /och/ swarttmylla    -        12
5. Noch en dito af gruus och öhrjordh      8 cappar 

(Nästa spalt:)
Littera                                                                  Leerjord med        Sandblandat      Sandjord            Sidländig           Leerjord            Flått                    Höö
et Numero                                                            swartmylla             leera                                              leera                                        lera                 Sommar 
                                                                         Tunnor  Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar    lass
Höö i Wästerängen, hårdwallsblanda maa- och måsswall                                                                                                                                                      6
J Hammarängen, hårdwall                                                                                                                                                                                                    1 6/8
Jbidem sterttingswall                                                                                                                                                                                                            8 6/8
i Österängen, starrwall medh måssig hårdwall beblandat                                                                                                                                                       7
J Lillängen, godh hårdhwall                                                                                                                                                                                                   3 ½
J Sörlöten, hårdwall                                                                                                                                                                                                              1

6. Een beteshaga, af bergh ungh tallskough, magert
    och skrynt hårdwalsbete för 4 kohr
2. Håkan Olufsson, frelsehemman 1, under Löfstad
    säterye, om 6 stänger i byamåhl,
    hafwer åker i Östra gierdet                                 3      11 3/8        1      10 1/3        7      13 1/4
    Åker i Södra gierdet                                           -        -               -           -            1      18 7/8        3      28 1/4        2       9 ½            -       8 ½
    J Lyckorne, sandjordh                                        -        -               -           -            -       22 5/8
    Höö i Wästerängen, hårdwallsblanda maa- och
    måsswall                                                                                                                                                                                                                            7
    i samma äng en hårdwall                                                                                                                                                                                                    2 1/8       
    Jbidem sterttingswall                                                                                                                                                                                                          10 5/8
    J Österängen, starrwall medh måssig hårdwall beblandat                                                                                                                                                    8 ½
    J Lillängen, godh hårdwall                                                                                                                                                                                                  4 1/4
    J Sörlöten, hårdwall                                                                                                                                                                                                            1

Nota Bene till den förenembde afhyste gården, om 1 ½
stångh, är en uthjord i Udderna ängh, Swartmyran
benembd, som ligger i skiffte med Wdderna, tegh
om tegh, effter sitt rätta stånghfall, som åfwan
till ähr förmehlt, den Numero 2 och 3 äfwen wähl
berga och bruka, som dee öfrige afhyste gårdens
enskylte ägor, och består samma uthjord af hårdh-
wallsblanda starr- och sterttingswall till                                                                                                                                                                                    3
hwarest halfparten hyt är                                                                                                                                                                                                        1 ½

7. Een beteshaga af bergh, och kierr, sampt något
    tallskough uppå, muhlbete magert och skarpt för 3 kohr.
3. Swen Swensson, cronohemman 1, lagdh under Brinks
    krogh till augment, är lyka stort både i stång fall,
    åker och ängh och andra tilläger med nest föregående.
8. Een beteshaga af bergh och tallskough, hårdwalls bete för 4 á 5 kor
P. Noch en dito bergh och några tallar på bergen, af-
    magert hårdwallsbete.
9. Soldatens åker, af flåttsandh        1 tunna
10. Jtem ängh sterttingswall        2 stycken lass
11. Glasmästare torppet 12, har åker i den ena
12. lyckan straxt widh torppet, flåttleera    16 cappar
13. J den andra lyckan, dito jordmåhn       18 cappar
14. Ängh straxt der hoos sterttingswall       1 stycken lass
15. Wreet ½ afgierda frelsehemman under Landziöö sätegård;
16. Hafwer åker det ena åhret lerjord                -             -             -          -           -           -             -             -         8        -
17. J det andra gierdet, åker af leerjord                                                                                                                      4        -
18. Jbidem dungh jordh                                                                                                                                                               1      12
19. Jbidem flåttleera                                                                                                                                                                    -       10               
20. Noch åker i en lycka af ängen optagen, leerjordh                                                                                                  -        22 

(Text i högra spalten upptill:)
21. Höö i Storängen, hårdwall och starrwall, halfparten af hwardera slaget /tillhopa/       8
22. Lillängen, af starrwald till                                                                                         6
23. Noch en starrwaldhs äng till                                                                                    3
24. Een beteshaga, af ungh tall- gran- och löfskough, och tämeligt godt muhlbete.
25. Noch en dito, af bergh ungh tall- och löfskough, och ett af-
    rögdt kierr, af tämmeligit godt bete.
    Skough och muhlbete på Aspa boernes uthmarck,
    nyttiar han dem tillhopa effter behagh.   

(Text längst t.h., senare tillkommen:)
År 1780 är denna charta, för skattläggningens skull öfwer Aspa Lillegård,
reviderad, i anseende till åkrarne, vid hvilkas innehåll följande skiljaagtigheter
äro befunne:    Littera A. innehåller efter nu skiedd uträkning    9 tunnor 24 kappar Efter beskrifningen     9.16
                                  B.                                                         3            24                                                3.27
                                  G.                                                         -            28                                                - 24
                                  H.                                                         2            4                                                  2. -
 G. Jhn

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Whlwy ägor möta
Löfstadh Herrgårdz ägor möta här
Häradzmarc-ken möther
Landzsiöö herregårdz ägor möta här
Wallby ägor möta här
Leera ägor möta
Wdderna ägor möta här

Een 4 kantigh steen på ett bergh
Gran- och tallskough med bergh
Een 4 kantigh steen på ett bergh
Backstuga
kalftäppa till Numero 1
Afswediat
skogzpark
hårdwall
starrwald
Aspa by
Eekebacka
hårwaldsblan-da måswal med eekar uti
maawaldh
linda
linda
linda
linda
linda
Knechtetorp
afswediat
kierr medh ahlskoug uti
afswediat
Bysens     -    wthmarck
På denne tract ähr med bergh tall- och granskoug och sidländigt emillan bergen

linda
afswediat
källa
Gran- och tallskough med bergh
Kierr med skough uti
galten en löös stenstod på andra lösa stee-nar

Eekebacka
Sterttingzwall
kalftäppa till Numero 3
afrögdt kierr

Wreet
Eeka beteshaga
Een sten på ett bergh wähl om skohlat med andra stenar
Kierr med små tallar uti
hörne skiähl, en 3 kantigh jordfast steen.

(T.v. ovanför Notarum Explicatio:)
Scala ulnarum
afmätt in octobris Anno 1692
af Niels Lundberg