D15_016

(Se även D15_015, där hela rubriken kan läsas. Hela texten redovisas här:)

Charta öfwer Leera i Kimsta sochn och Memmings häradh.

Littera                                                                            Leera och            Öhrjord            Sandblan-            Rööleera            Leerblanda            Höö
Numero                                                                         klapper                                        da leerjord                                      dungjord             Sommar
                                                                                 Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar       lass
    Leera består om 3 hemman om 16 stänger i byamåhl
A. Hafwer åker i Norra gierdet, leera och klappersten      8        16
B. Öhrjord                                                                                                1        8
C. Sandblanda leerjord                                                                                                        3        8
D. Åker, Södra gierdet, rödleera                                                                                                                    5        -
E. Leerblanda dungjord                                                                                                                                                              7        -
F. Öhrjord grund widh backar och reenarne                                               4        16
              
             Ängiarna          
G. Badstufwuängen, består af hårdwall till                                                                                                                                                                2
    Sterttingswall                                                                                                                                                                                                      14
H. Kyrkioängen, af starrwallsblanda sterttingh                                                                                                                                                          8
    Hårdwall                                                                                                                                                                                                             8
J. Lillängen, af hårdwall                                                                                                                                                                                            1
    Kierrwall                                                                                                                                                                                                             5

Skogen består mehrendells af tall, till trinne stafwer och
weddebrand nödtorfftigt, tillförende warit något till timber
men nu intet som der till ähr tienligit: muhlbete mycket ma-
gert och skarpt emellan bergen, fiskie finnes här till intet
ey eller flere lägenh/he/ter.
    Grannarna
1. Pehr Jönsson cronohemman 1, om 6 stänger i byamåhl
    hafwer åker i Norra gierdet                                         3        6            -        15            1        7
    Åker i Södra gierdet                                                                           1        14            -        -              1        22              2        20
    Höö i Badstufwängen, hårdwalld                                                                                                                                                                         3/4
    Sterttingswall                                                                                                                                                                                                      5 1/4
    i Kyrkio ängen, starrwaldzblanda sterttingh                                                                                                                                                          3
    Hårdwall                                                                                                                                                                                                             3
    J Lillängen, hårdwall                                                                                                                                                                                            3/8
    Kierrwall                                                                                                                                                                                                            1 7/8
K. Een beteshaga, tillsammans med Numero 3, af magert och elackt
    fnuggwaldsbete med berg och lytet tallskoug uti, dock
    mesteparten afswediat.
2. Nils            Frelsehemman ½ under Löfstad säte-
    gård om 4 stänger i byamåhl, hafwer åker i Norra gierdet   2    4             -        10            -        26
    Åker i Södra gierdet                                                      -         -             1        4             -         -              1        8            1        24 
    Höö i Badstufwängen, af hårdwall                                                                                                                                                                        ½
    Sterttingswalldh                                                                                                                                                                                                   3 ½
    J Kyrkioängen, hårdwalld                                                                                                                                                                                    2
    Starrwaldzblanda sterttingh                                                                                                                                                                                  2
    J Lillängen, hårdwald                                                                                                                                                                                           2/8
     Kierrwald                                                                                                                                                                                                          1 2/8
L. En beteshaga, af samma beskaffenheet, som dee an-
    dras, men ingen skoug uti
M. Soldatens åker i 2ne små lyckor biörckliga åhrligen till 16 cappar
N. Ängh straxt der hoos, sterttingswall        1 ½ sommar lass
3. Jsrael            Cronohemman 1, har äfwen lyka i stångfall,
    sampt åker och äng med föregående Numero 1.

(Text på kartan, först runtom:)
Kimsta herregårds ägor
Wdderna ägor
Asps ägor möta här.
Ribbetorps ägor möta här
Swarttetorpz ägor
Kimsta herregårdz ägor möta här
Prästegårdz ägor möta här.

Eekebackar
hårdwal
Eekebacka
Odugelig backa med berg
Odugeligit kiärr
Starrwal
ödes åker
Kierrwall
hård wald
hårdwald
Leera by
Linda
Tompt
Tompt
linda
linda
Godh tallskoug
Sterttingzwald
ödes åker
hårdwall
linda oduglig
Bysens - wthmarck
Een sanck måssa med tall och skoug uti
Tall skough
afswediat
Tallskog
Tallskogh
Soldatetorp

Schala ulnarum
Afmätt in october anno 1692
af   
Niels Lundberg