D15_018

(Baksidan av denna kartakt finns under D15_017. Rubrik:)

Geometrisch charta öfwer Kimsta herregård i Kimsta sochn och Memmings häradh
            Notarum Explicatio
Littera                                                                         Godh                    Sämbre           Rödh                    Flått-               dung                  Sommar-  
                                                                                    leera                     leera             spykleera                leera                jordh                  lass höö
                                                                             Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar 
    Kimsta har tillförende bestådt af 2 heehla /crono/ hemman
    men effter nya skattläggningen förmedlade till 1 ½
A. hafwer åker i gierdet A godh lerjordh uthnär gården  1         -
    något sämbre dito                                                     -          -            6        -
    flottleera medh mull beblandat                                                                                                                3        8
B. af gierdet B godh leerjordh uthnär gården                 2        24
    något sämbre dito                                                     -         -            6        -
    dungjordh                                                                                                                                                                        1        24
C. J gärdet C godh leerjordh                                        2        24
D. J giärdet D godh leerjordh uthnär kyrkian                 1        16
     Sämber dito                                                             -        -            7        8
    Flåttleera mullblanda1                                                -        -             -        -                -        -            1        -  
    hårdleera som elliest kallas rödsykeleera2                   -        -            -        -                5        16                                                                           
                    blifwer åhrligit uthsädhe                            4        -            9        20             2        24          2        4                -        28
E. Stoorängen består af hårdwall och stärttingh iblandh
    och tämmeligt torr och mager gräswäxt hårdwall                                                                                                                                        24
    Jtem sterttingh                                                                                                                                                                                           8                                                                                                                    F. Hårrs kerret består af sterttingswall                                                                                                                                                          4
G. Biörck måssan af sterttingswall medh staar iblandh                                                                                                                                    6
H. En beteshaga består af bergh, tall- och hassellskogh
    kan knapt föda en koo dherinne.
J. Jtem en af hårdwallsbeete att föda 3 koor.
K. Jtem en dito af hårdwallsbeete, af ungh ahlskogh
    bewäxt kan föda 2 kohr.
L. Noch en beteshaga af bergh, sampt tall- gran-
    och ahlskogh, muhlbete dheruthi mycket ringa
    Skogh kan finnas till gärdzle och wedebrandh
    nödtorfftigt, mycket skarppt och magert muhl-
    bete. Fiskie i Kimsta åhn, medh noot, miärdar
    och näät, fåås understundom om wåhren
    giäddor, abbor och mört, men förslår intet
    till huusbehof.

    Torparna
Numero 1. Biörkmåssan hafwer åker aa. till åhrligit uthsädhe
    dungjordh                                                                                                                                                                    1        -
    ab. ängh straxt derhoos af hårdwall, och
    små ahlbuskar öfwerwäxt                                                                                                                                                                        1 ½
    ac. En lyten beteshaga af ringa wärde.
2. Sandtorppet hafwer åker ad. till åhrligit uthsäde dungjord                                                                                             -        24
    ae. En lyten ängstäppa af stertingswall till                                                                                                                                                 2
    af. En lyten beteshaga af föga wärde
    ag. En nys afrögdh ängh till Klåckartorppet
    om ett sommarlas                                                                                                                                                                                    1
    ah. En lyten kallfhaga dher till
M. En ängh Swarttorppängen kallat, är tillförende blefwen brukat hyt till Kimsta
    gårdh, men som berättas dhet bemählte ängh i förrtyden legat till Swart-
    torpp som gräntzar medh sina ägor straxt här till och effter berörde
    Swarttorpp skall läggias till sin förra skatt igen. Altså blifwer ängen dher under
    lagdh, så frampt dhet skall kunna blifwa bestående widh sin tillslagne ränta.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Asks ägor mötha på denne sydan
Udderna beteshaga möther
Udderna ängh möter
Leera äng möter
Prästegårdz ängh möther här
Prästegårdz skough möther här
Leera skoug och beteshagar tager här emoot.
Swarttorps ägor mötha här
Forrsby ägor mötha på denne sydan
Cappellans åker möter

odugelig linda
flåttleera
lerjordh
Hassell och eeke-skogh
Kimsta åhn
Kimsta
ladugårdh
lerjord
Klåckstappell
Hassell buskar
Kimsta kyrka
Kimsta klåckare
lerjordh
Röd spykeleera
dungjordh
lerjordh
flåttlera
tienlig linda till åker
linda
Klåckarens torp
Tallskogh
ung gran- och tallskogh
Bergh och tallskogh
färriestad
Swedh
backar
Eekeskogh

Scala ulnarum
afmätt in Augusty 1691
af
Nils Lundberg

______________________________
1) mullblanda överstruket
2) I rubriken står  Rödh spykleera