D15_021

(Se även D15_019 och D15_020. Hela rubriken kan läsas på D15_020)

Geometrisch charta öfwer Liuusfors och Järsätter i Kullersta sochn och Memmingz härad

            Notarum Explicatio
Littera
Numero                                                            Leera               Flåtlera       Biörklera    Höö
                                                                      och klapper
                                                                    Tunnor Cappar
   
Ljusfors består af 1 cronohemman hwilc-
    ket lagmannen Högwälborne Herr Baron
    Sven Ribbingh emot annat frelsse, sigh af
    hans konglige Mayestät har tillbyts
A. Hafwer åker i Wästra gierdet, godh leera
    och klappersten                                            9        16
B. Jtem flåttleera                                                                     1        23
C. Åker i Östra gierdet, godh leera och klap-
    persten 8 tunnor, samma jordmåhn, medh
    något bergh och skiähr under 1 tunna, giör
    tillsammans                                                    9        -
D. Een åkerlycka biörckleera                                                                       -      18
    Äng i åfwanstående åkerlycka starrwall                                                                       1

        Ängiarna
E. Qwarnhagen af små starrwall                                                                                      4
F. Storängen, af bergh, sampt tall- gran-
    eeke- biörck- ahl- och annan små löfskkogh
    mehrendehls all öfwerbewäxt, hwarest
    och ähr hårdwallsängh till                                                                                            30
    Jtem grof starr med fräken och bladwass                                                                    20
G. Mårängen, af bergh, tall- gran. biörck-
    och ahlskough hårdwallsblanda sterttingh                                                                    20
M. J ängen Öhna, har Liusefors tillhopa
    medh Ribbingzholm vide Ribbingsholms char-
    tan Littera F Folie:                                                                                                     60
    Serskilt    { starrwallsblanda maawall                                                                          15
                   { hårdwall                                                                                                   15 
H. Een beteshaga af bergh tall- gran biörck-
    ahl- och hassellskoug, sampt liungh hårdh-
    och kierwallsbete för 6 kohr
J. Noch en beteshaga af bergh, sampt godh
    tall och granskough, till trinne, gierdzle
    fångh, weddebrandh och kohlskough tienligh
    Muhlbete för tyden tämmeligt skarpt och
    magert, som mehrendehls är liungmarck,
    bete för 8 kohr.
K. Een lyten kalfhaga af eeke- hassell- och
    biörckskough, muhlbete af hårdhwall.
    Skougen här till, som består af godh gran-
    tall- och löfskough: är till gårdzens repa-
    ration och cultur mehrendels dugse och
    nyttigh och befinnes wara tämmeligen frodig
    till wäxten. Fiskie i Glaan, Måhren, och
    Liusforssa åhn är i sigh sielff täm-
    melig gått, när det i rättan tydh, och med
    tienlig fisketygh blifwer ansadt och conserve-
    rat, och fåås med noot, näät, kattzior,
    mierdar och åhlekroker, giös, mört, abbor,
(texten fortsätter i högra spalten:)
    braxen, gieddor, åhl och annan små le-
    kefisk till husbehoff rundeligen
                                                                                 Leerjord       Öhrblanda    Öhrjord     Höö               
Effterskrefne torpp liggia på Liusforssa                                             lerjord
ägor nembligen:
Numero 2. Brundzwyk Lars Joensson 2 hafwer åker
    i en lycka straxt wid torppet öhrblanda biörcklera    -        -         1        8
3. Jtem en lycka straxt wid Årgahammar lerjord           1        24
4. Een ängh af måssigh hårdwall med ahl- och
    biörckbuskar all öfwerlupen till höö                                                                                    6
5. Noch en lyten ängstäppa af samma jord
    wall med ahlbuskar uthi                                                                                                      1/4
6. Noch en dito af äfwen lyka jordwall                                                                                    1
2. Rom änkian hustru Maria Larsdotter
7. Hafwer åker i en lycka leerjord                                -        12
8. Jtem en lycka öhrjord                                                                                    -      17
9. Een ängstäppa straxt dher hos, af hårdwalls
     blanda starr                                                                                                                        3
10. Noch en dito af samma jordwall till                                                                                    1
11. Årgahammar ett cronobruk om 2ne
    eeldar som possideras på tyden af Fac-
    toren Abell Becker i Norrkiöpingh
    hafwandes hammarsmeden der boen-
    det1 opgiordt åker i 2ne små lyckor
    med 12. frånskilde /: swarttmylla till 1 tunna.
13. Een ängshump i Liusforssa Storängh
    Cronohumpan kalladt, som och af ham-
    marens possessor brukat blifwer hwilc-
    ken består af skarpp hårdwall till                                                                                          1
    Räntar elliest åhrligen 2 ½ cronor sölfwermynt

    Järsätter  Nils Olofsson cronohem-
    man ½, äfwenwähl af wälbe..te Herr Lag-
    man emot annat frelsse uthbytt.
14. Hafwer åker i det ena gierdet, lerjord
    något dungblanda wid änderna                            3        -
15. J det andra gierdet /lerjord/ något grund med
    bergh under på somblige ställen                           3       8
16. Lillängen af bergh, sampt eeke- biörck-
     ahl- och små widebuskar uthi, små star
    5 sommar lass och sterttingswall 5 som-
    marlass giör tillhopa                                                                                                         10
17. Siööängen, af bergh sampt biörck- och an-
    nan små löfskough uthi, skryn hård-
    och starrwallsblanda sterttingh                                                                                          14
18. Een beteshaga af bergh, tall- gran-
    biörck- och annan små skough uthi:
    muhlbete tämmeligen magert och skarpt
    för 6 kohr.

(Spalten längst t.h.:)     
19. Noch en dito större, som består af bergh sampt
    godh gran- tall- och löfskoug, till gierdzle fångh
    weddebrand och löftäckt nödtorfftigt, men
    till timmer will intet förslå till gårdsens nöd-
    wändige byggnadh.
    Fiskie i siögarne Måhra och Hårcken, med noot,
    näät, katzor och mierdar, kan bekommas under-
    stundom lytet gieddor, abbor, mört, braxen
    och rudor men intet till något qvantum som
    betahler gierna omkåstnade, tydhspillan och
    omaket.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Siöön Glaan
Ribbingsholms herregårds- ägor möta här
Hagets ägor möta här
Önstorps ägor
Hunckersta äng möter
Giörsta herregårds ägor i Wånga socken möter här
Siöön Måhren
Kall wyken
Maia wyk
Biörs wyken
Reesta ägor i Wånga sochn möta här

Brundswyk
Godh tall- och granskog
linda
Eekebacka
Eekebacka
Kiättelberget
Bete - och hasselbacka
hårdwal
Starwal
Gran och tallskoug
hårdwal
holma
Årgahammar
Starrwall
Rom
Berg..h tallskough uppå
Ladegård
Liuusfors
Wassholma
Skiärblacka åhn
granbacka
Oduglig backa
Eekebacka
linda
Biörckskoug med berg
swedh
swedh
Biörck- och eekbacka
biörck-backar
hårdwald med biörckskog
Jersetter
ahlkierr
Fingerberget
kierr med biörck buskar
Siöön Hårcken

Schala ulnarum
Afmätt in julio Anno1693
af
Niels Lundberg


_______________________________
1) Rättat med röd skrift till boen-dess