D15_024

(Se även D15_0223, där rubriken kan läsas. Hela texten redovisa dock här:)

Geometrisch charta öfwer Haget Sundh Öhna och Brogetorp
i Kullersta sochn och Memmings häradh1

                   
Notarum Explicatio   
Littera et                                                                               Leera                   grund                ohrblanda        Höö
Numero                                                                                klapper                öhrjord               leerjord           Sommar
                                                                                         Tunnor Cappar  Tunnor Cappar Tunnor Cappar    lass
    Haget består af 4 halfwa hemman alla lyka stora i byamåhl
L. Åker i det ena gierdet, lerjord medh klappersten iblandh    17        -
M. Åker i det andra gierdet samma slags jordemåhn                9        -
N. Jtem öhrjord med grundh och bergh under kringh backarna
    Widh dykesrenerna något leerblanda                                    -        -            7        -
O. Jtem öhrblanda leerjordh                                                    -         -            -        -            2        16

        Ängiarna
P. Storängen, består af backar med hassell- biörck- och eeke-
    skough uti, sampt starrwallsblanda maa- och bladhwall till                                                                                40
Q. Lillängen, af hårdwallsblanda sterttingh till                                                                                                        12
R. Drakängen, af hårdhwall till                                                                                                                               2
S. Åhagen, af bergh medh ahl- och biörckskough uthi, sampt
    starrwalls ängh medh fräken och säfblandat till                                                                                                   12
T. Nyängen, ähr medh ahl- och biörkskoug bewäxt, starrwalzhöö                                                                          10
W. Noch en ängshump af starrwall                                                                                                                        1
    På uthmarken jämbwähl i deres instängde betesha-
    gar finnes2 skoug af gran- tall- biörk och annan
    små löfskough, till trinne, stafwer weddebrandh och löf-
    täckt, sampt lytet till kohlskough, der iämpte är på
    bysens vthmarck mycket bergachtight medh stenigh
    wall och liunghmarck, såsom och sancka måssar och kierr
    ibland, hafwandes så medelst åboerna knapt muhlbete
    för sin egen boskap, hälst emedan så många andra af
    kringliggiande torppare och brukzfolck, sigh och så der-
    af willia betiena. Fiskie ähr till byn litet, allenast
    lytet i Skiährblacka åhn, med näät och re..ar3, Jtem 2:ne
    serskilte åhlcanor i strömmen wedh qwarnen, hwarset
    dee understundom fåå något åhl, des utan hafwa gran-
    narna sine enskylte åkerlyckor och beteshagar, som
    skohla uthi Special Description blifwa oppför-
    de och annoterade.           

(Text fliken, vänstra spalten:)
Littera et                                                                    Leera och              grund                Ohrblanda        Höö
Numero                                                                      klapper                 öhrjord              lerjord            Sommar
                                                                             Tunnor Cappar   Tunnor Cappar  Tunnor Cappar   Las
                Grannarna
Numero 1 Lars Månsson, Skattehemman ½ som och
    af högwälborne Herr lagman /Ribbing/ är emot an-
    nat frelsse uthbytt, hafwer åker i det
    ena gierdet                                                              4        8
    J det andra gierdet                                                   2        8            1        24             -        20
a. Een åkerlycka af öhrjordh    6 cappar                      -         -            -         6
    Jtem af gårdztompten opgiordt åker öhrblan-
    da mulljord                        28 cappar
    Höö i Storängen af starrwallsblanda maa- och bladwall                                                                       10
    J Lillängen hårdhwallsblanda sterttingh till                                                                                             3
    J Drakängen, hårdwall till                                                                                                                     ½
    J Ååhagan, starrwall till                                                                                                                        3
    J Nyängen, starrwall                                                                                                                            2 ½
    Noch starrwallsäng i humpen                                                                                                               1/4
                                                                                    
b. Een lyten ängstäppa af beteshagan från
    stängdh, starrwall med små ahl och biörckskoug uti                                                                              1
U. En beteshaga af bergh, tall- gran- biörck-
    ahl, och annan små löfskoug uthi, sampt liung-
    och starrwalls bete för 6 kohr.
Numero 2 Lars Ohlsson Frälsehemman ½ under
    högwälborne Herr lagman Ribbingh, har
    äfwen lyka i tompt, åker och ängh medh näst
    föregående: för utom åker i 2nne små lyckor
    Öhrjordh                                10 cappar
    Jtem af gårdztompten opgiordt åker öhr-
    blanda mulljord                        25 cappar
V. En beteshaga tillsammans medh Numero 3, af
    bergh, ungh tall- gran- och löfskough uthi,
    Magert hårdh- och liunghwalls bete till
    denne gården för 4 kor åhrligen
    J samma haga ähr oppgiordt åker, biörklera 8 cappar
Numero 3 { Håkan Jansson och } Cronohemman 1 sam-
                 { Matz Olofsson        } maledes af höghwälbor-
    ne Herr laghman, emot annat frelsse
    uthbytt, är lyka stort i byamåhl medh beg-
    ge dhe andra föregående, hafwer åker
    åker i det ena gierdet                                        8        16
    J det andra gierdet                                            4        16            3       16             1       8           
e. Åker i 3:ne små lyckor öhrjordh    18 cappar
    Jtem af gårdztompten till åker opbrukat
    öhrblanda mulljordh                      26 cappar
f. 2ne små /åkerlyckor i/ beteshagen, biörkleera    28 cappar
    Der hos en lyten humblegård om 50 stänger
    Höö i Storängen, af starrwallsblanda
    maa och bladhwall                                                                                                                    20
    J Lillängen, hårdhwallsblanda stertting                                                                                         6
    J Drakängen, hårdhwall                                                                                                              1
    J Ååhagen, starrwall                                                                                                                   6
    J Nyängen, starrwall                                                                                                                   5
    Koh starrwallsängh i humpen                                                                                                    ½
    Een beteshaga tilhopa medh Numero 2 som förr
    är omrört, till 8 koobeten för denne gård.

   Effterskrefne torpp, äro upbygde på byssens
    sambfälte ägor.
20. Krogen  Anders Pehrsson, /21./ har åker i 3:ne små
    lyckor öhrjord            tunna 1    4 cappar
22. Jtem ängh der till, af starrwall och fräkenbottn
    med små ahl- biörk- och widebuskar uthi, höö till                                                                       8

(Nästa spalt:)
Littera et                                                                                biörklera            grund        Sommar
Numero                                                                                                           öhrjord      lass höö
    Jtem en ängshump i Suggebo ängh, starrwalhblanda hårdwall till                                         2
23.Qwarnegården, Möhlnare Pehr Olofsson, har
24. åker i en lycka, öhrjord medh grund och bergh under                                 -      14 
25. Jtem starrwallsblanda hårdhwallsängh                                                                              3
26. Hyttetorppet 27. har åker i 3:ne små lyckor biörklera        -       26
28. Starrwallsängh, straxt der hos, medh några små
    ahl- och tallbuskar uthi                                                                                                      3
29. En miöhlqwarn om 3 par stenar, räntar åhrigen 42
    tunnor spannmåhl
30. En såghqwarn medh ett såghbladh uthi.
31. En åhlcana  Räntar 100 cronor? daler kopparmynt åhrligen, alle desse
    3:ne lägenheeter, possideras såssom ett Allodial
    frelsse af Herrar Ribbingarne under Grensholmen
    hwilket ett bytesbref af den
    Anno      oprättadt emillan högwalborne
                         och fruu
    tydeligen widh handen gifwer och Exprimerar
    för gammalt och uhrminnes frelsse.
32. Skiährblacka hammar Possideras för tyden
    af Rådhmannen Johan Månsson i Norrkiö-
    pingh, och berättas wara en skatteparck ifrån
    Määl härkommen, derest han står opbygder på;
     har des utan inga lägenheeter här widh, än
    blått och allenast halfwa strömmen och så
    mycket af backen der omkringh, att hammar-
    smedz stugor och kohlhusen knapt kunna bärgas
    och rymmas stå på, som ähr att see af chartan
    effter eller innom den bruna Jlluminerade
    linien.
X En gammal masungh ligger öde och totaliter ruineret.

33. Sundh Folke Andersson cronohemman ½,
    uthbyt emot annat frelse, af höghwälborne
34. Herr lagman, 34. hafwer åker i det ena gierdet
     öhrjord något lehrblanda.                                                    -        -        2        20
35. Åker i det andra gierdet, öhrjord medh grundh
    och bergh under kringh backarna, som och widh
    renerne lytet leerblanda.                                                        -        -        2        6
36. Noch 2 åkerlyckor af ängen opptagne biörcklera                -        -        -        14
37. Ängen Brestätan af starr med fräken iblandh,
    hwarest och ähr kierr, medh tall- och löfskough uti                -        -        -        -            15
38. Storängen af bergh , tall- biörck- och små wide
    buskar, sampt grof starrwalls ängh medh frä-
    ken beblandat                                                                                                                30
39. En lyten beteshaga af bergh och några
    buskar uthi, magert kierr och liungwalls bete
    för 2 kohr.
    Uthmarcken här till, som består af godh tall-
    biörck- ahl- och annan löfskough, sampt bergh
    medh liunghmarck och kierrwalls bete, till
    åboens nödtorfftt, hwarest och åboen har
    skough till gierdefångh, weddebrandh, och löf-
    täckt nödhwändigt, sampt något till uthuus--
    timber och kohlskough: Fiskie i siön Denselan
    och Skiärblacka åhn, medh noot nät, kathzor
    mierdar och werckar, fås gieddor, mört ab-
    bor, braxen, åhl och rudor till husbehoff
    när dhe i rättan tydh, och medh tienlige fiske-
    tygh blifwa skiötte och ansade.
Nummer                                                                            Lerblanda    Biörcklera        Höö
meg                                                                                  dungiord
40. Torppet Sundzmåhlet Jöns Joensson 41. hafwer
    åker i en lycka biörcklera                                                -        -        -        26
42. Ängh der hos, af staar- och kierrwall, medh några
    små ahl- och biörckbuskar bewäxt, höö till                                                                    3 ½
43. Öhna Olof Joensson 1/8 hemman 44. hafwer
    åker i det ena gierdet, lerblanda dungiord med öhrblandat  1    24
45. Åker i det andra gierdet, biörckleera medh grundh          1      12
46. Ängh straxt dehr hos, medh små löfskoug öfwer
    lupen och starrwallshöö till                                                                                            14
47. Noch en dito af små ahlbuskar och starrwaldz äng                                                       ½                          
48. Der uthnär är en beteshaga af bergh, och nå-
    gra små biörckbuskar uthi, af intet wärde
49. Brogetorpp, Swen Joensson 1/8 hemman,
50. hafwer åker i det ena gierdet samma slags jord
    måhn som Öhna                                                              1        24
51. Åker i det andra gierdet, äfwen sådan jordmåhn             1        8
52. Jtem i det 3:die dito, leerblanda dunghiordh                    -        18
53. En ängh af bergh, tall, gran. biörck- ahl- och an-
    nan små löfskough uthi, sterttingswall                                                                            3
    Jtem starrwall medh fräken iblandh                                                                               2 ½
54. Noch en mindre dito, af backar och några små
    ahlbuskar på somblige ställen, hårdhwallshöö                                                                ½
    Jtem starr- och måssbåttn                                                                                             2 ½
55. En beteshaga af bergh, något ungh tall- och löf-
    skogh, magert bete för 4 kohr.
   
Föregående skattlagde små hemman medh dhe fle-
re hemman torppen, hafwa skough till gierdefång
och weddebrandh nödtorfftigt, sampt lytet till
löftäckt, men intet till timber; muhlbete till
deras nödhwändige tarff. Fiskie i siögarne, Den-
salen, Kalfwen och Hårcken, fås understundom
fisk, som tillförende ähr oprächnat, något lytet
om wåhren, och då fiskielekerne påstå men eliest
intet, som löhner tydhspillan och omkåstnaden.
Här hos föllier Rymmigs slåtten kallad, som
migh intet blef opwist förledne sommar, när
iagh afmätte Ribbingsholms sätesgårdhs ägor, hwar
om uthi berörde sätegårds charta finnes för-
mält, vide Folio    warandes bemelte Rym-
mings
slåtten, medh des särskilte råmercken3
ifrån andra ägor afskildh och uthstakadh3 som
är att see af chartan och innom den gula
Jllumminerade lynien, hafwandes fölliande
byer här deras wissa afprickade humper3 och
slåtter, nembligen

(Spalten längst t. h.:)
Numero                                                                            Tunnor    Cappar      Höö
                                                                                                                        sommar lass
56. En ängshump till Greeby i Kimsta sochn, af grof
    starr- och maawall, wid åhn något fräken medh /säf och/ blad-
    wass beblandat.
57. Een dito till Sörby, i Kullersta sochn samma slags wall
58. En dito till Åkerby i Kimsta sochn, jordwallen lyk den förres.
59. Noch en dito till samma by, samma jordwall.
60. Een dito till Ribbingsholm af samma jordhwall.
61. En dito till Nääs i Kullersta sochn, äfwen sådan jordwall.
62. En dito till Liuusforss, af åfwannembde jordwall                                              6
63. En dito till Ribbingsholm, dito jordhwall                                                          20
64. Ett torpp der widh af skougsparkcken opsatt, som har
    oppgiordt åker der omkringh, jordmån är biörcklera            -        20
    Noch ängh i samma instängde lycka starrwall                                                    2
    Åfwanstående slåtter som kommo att lyda un-
    der Ribbingsholm och Liuusfors, berättar offta be-
    melte Herr lagman, wara ett Allodial frelsse
    under Grensholmen, och sålunda intet under denne
    ransak- och skattläggningh böra komma iblandh
    des bytesgodz att consideras.  

(Text på kartbilden, först runtom:)
Ribbingzholms herregårdz ägor möta
Ååby ägor möta här
Höksta vthmarck möter här
Prästegårdz haga möter här
Åckerby ägor i Kimbsta sochn möta här
Lillebo ägor möta här
Storebo ägor i Kimbsta sochn möta på denne sijdan
Fröijerums ägor i Kimbsta sochn möta
Suggebo ägor Wånga sochn möter här
Liuusfors ägor möta här

Maa- och bladwall
Habisa broo
hazell och eekbacka
Ahlkierr med små tallbuskar ibland
haga till Krogren
Eekebacka med berg och hård-wall
Skiärblacka hammar
Sågh
holma
Skiärblacka ström
Qwarnbron
Ahlkierr med små tallar ibland
Ahlkierr
Swedh
Swedh
Siöön Hårcken
Weggebergswyken
Weggebergeth
Berg med biörck och ahlskough
Byssens vthmarck
God gran och tallskough
Sterttingzwald
berg med tall och granskoug
Siöön Kalfwen
Starwald med fräken ibland
linda
Sanck måssa med tall-buskar öfwerwäxt
Tall- gran och biörckskough
backa
Stora berg med tall- och granskough
hölada
linda
tallbacka
hårdwall
Skiärblacka-åhn
tall- och granbacka
Siöön Denselen3
Vthmarck
God gran- och tallskoug
kiella
kier medh åhl tufwor och tallbuskar
Een (h?)stise?? ligger kullr
Een gammal granstubbe
jordfast steen

Schala ulnarum
Afmätt in july och Augusty månader
Anno 1693 af
Niels Lundberg

Reviderad 1807 M..B?
    
                       

________________________________
1) Texten svårläst på D15_023, lagningsremsor döljer texten delvis
2) finnes skrivet två gånger, ena överstruket
3) Veck på kartan, svårtläst