D15_026

(Rubriken till denna akt kan läsas på D15_025.
Delar av rubriken har tydligen inte kommit med vid inskanningen, troligen
Östergötlands lähn?.
Här redovisas texten i sin helhet, även rubriken, som döljs under den uppvikta kartfliken:
)

Geometrisch carta öfwer Härregården Ribbingz-
hollm i Kullersta sochn och Mämmings härad belägen.

                Notarum Explicatio
Littera et                                                                                Åker             Som-                       
Numero                                                                                                   mar lass
                                                                                     Tunnor Cappar    Höö
    Ribbingholm har tillförende bestådt af 2 ½ hemman
    men sedermera blefne lagda till sätherie.
A. Åker i dhet ena gierdet leerjordh medh något klapper-
     steen iblandh                                                                13        18
B. Biörckleera                                                                    5         -
C. det andra åhrs uthsädhe leera med klappersteen ibland   15       26   
D. Dungjordh                                                                      2        25
E. En trädgårdh af 40 gambla och vnga äpplen och päron
    trän, jordmon är leerjordh                                                4        16
F. Ängen Öhn af hård- och starrwall, bärgas half här
    under gården, och half till Liuusfors in alles
    till bägge gårdarne hårdwall                                                        30
    Starrwall                                                                                    30
G. Rååsängen af hårdwalls sterttingh och hårdwall medh
    eekar; hårdwalls med eekar uthi                                                   8
    Hårdwallsblanda sterttingh                                                           8
H. Österängen af hård- och skryn bladhwall                                     5
    Jtem sterttingswall                                                                        5
J. Torppängen af madwallsblanda sterrtingh                                       6
    Höö i bägge gierderna åhrligen hårdwall                                       8
K. En kyrckio uthjordh Kullersta kyrkia och prästgård
    tillhörigh, af skryn hårdwalsängh                                                    3
L. Jtem en skogsfiell under samma uhrfiell
M. En beteshaga af bergh sampt tall-och granskogh
    medellmåttigt hårdwallsbeete till 6 kohr.
N. Noch en dito af bergh, sampt tall- gran- biörck- och
    annan löfskogh, magert hårdwallsbete till 4 kohr.
    Här till finnes fiskie med noot, mierdar och cathze? 
    stånd, fåås gieddor, abbor, mört, braxen, åhl
    till huusbehof.
    Skogh är här ingen hwarcken till gärdzle, stafwer
    eller weddebrandh, allenast i ängiarna lytet
    Eeke- och hagarna något tall- gran- och biörckskogh,
    fleere härligheeter finnes här intet.
    det berättas att här till skall och wara en uhrfiell, ett godt
    stycke ifrån sielfwa gården belägen, men blef denne
    gången intet aftagen, effter den intet wart mig oppwyst.
NotaBene Här hoos är förnämbligast till att märcka, det åkern är
tämmelig illa blefwen häfdat och bruukat, hwarföre han
och i sig sielf på tyden förmärckes wara något ofruchtbahr,
som doch i framtyden kan blifwa förbättradt.

(Text på kartbilden, först runtom:)

Nääs ägor mötha på denne sydan
Hagetz ägor mötha här
Liuusforssa ägor mötha här

Granholmen
Sjön Glaan
Hårdwall medh eekar uthi
hårdwalls blanda ster-tingh
Afrögt kierr
berg med små granbuskar uppå
linda
ödes åker
Sterttings wall
Starrwall
hård- wall
Säthe- gården
Ladugår- den
Gammal humblegårdh
linda
hårdh- och skryn- bladwall
Hvasholma
afrögdh parck
odugligh ödesåker

Scala ulnarum
afmätt Anno 1692
af Niels Lundberg