D15_028

(Rubrik:)
Charta öfwer Kullersta kyrckioby i Kullersta sochn och Memmings härad

            Notarium Explicatio
Littera et                                                                                    Leerjordh           Leera och        Leerblandad            Godh                Sidländig        Hö
Numero                                                                                    med skiör             klapper             dungjord               leerjord                leera         sommar
                                                                                                    jord                                                                                                                        lass
                                                                                            Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar Tunnor Cappar  
    Kullersta består af 3 1/4 hemman, om 16 stänger i byamåhl,
A. Åker i Norra gierdet, leerjord medh skiöriordh beblandat    12        16
B. Åker i Wästra gierdet, leriordh medh klappersten
    ibland, öhrblanda på sombliga stellen medh grundh                -           -            17        
C. Leerblanda dungiordh                                                                                                              4        16
D. Åker i Södra gierdet, godh leerjordh                                                                                                                    11        16
E. Sidländigh leera, något öhrblanda kringh backarna, lyder
    höst och wåhr stor skada af wattnflodh                                                                                                                                           9        -
F. Leerblanda dunghjordh, sidländigh                                                                                            5        -

                Ängiarna
G. Wästerängen, består af sterttingswall, sampt
    några eekar och wydebuskar på somblige ställen, något
    små tufwuger, kan bergas höö i medellmåttiga åhr                                                                                                                                                    16
H. J samma ängh ähr en hump som lyder till Numero 1: 2:
    och 5, men Numero 5 har der uti äfwen så mycket
    allena som dee andra begge tillhoopa, bladwall                                                                                                                                                          3
J. Storängen, består af maa- och råghgräs till                                                                                                                                                                24
K. Noch ett ängsstycke i samma ängh, maawall, hwa-
    rest alla grannarna hafwa sina tegar, så när som
    Numero 5, derest Numero 3 och 4 har lyka stångfallet medh
    Numero 1 och 2.                                                                                                                                                                                                    32
L. Lillängen, består af hårdwall och råggräs                                                                                                                                                                   8
    Skough på byssens uthmark :/hwilken ganska
    ringa och lyten ähr:/ består förnämligast af några
    unga gran- och tallar, som hwarcken förslår till
    trinne, stafwer eller weddebrandh; muhlbete och
    mycket ringa af liungh och kierrwall; fiskie finnes
    här till intet ey heller flere lägenheeter.

        Grannarna
Numero 1 Joen Böriesson, cronohemman 1, om 4 stänger
     i byamåhl, hafwer åker i Norra gierdet                                3        4
    Åker i Wästra gierdet                                                          -        -                4       8                 1        4
    Åker i Södra gierdet                                                            -        -                -        -                 1        8                 2        28        2        8
    Höö i Wästerängen, sterttingswall                                                                                                                                                                            4
    Bladwall                                                                                                                                                                                                                 3/4
    J Storängen, maa- och råghgräs                                                                                                                                                                              14
    J Lillängen, maawall och råghgräs                                                                                                                                                                            2
M. Noch åker humpar i Wästra gierdet, tillhopa medh Numero 2
    Leeriord, hwardera till                                                         -        -                -        -                -        -                    1        8
    Till Numero 1 och 2 ähr nyhligen blifwit anlagde små humble-
    gårdar af 40 stänger hwardera.
2. Lars Jonsson, cronohemman 1, ähr lyka i stångfall
    sampt åker och ängh med föregående.
3. Månss Jngewalsson frelsse ½, under Fruu Brita
    Leyonschiöld, om 3 stänger i byamåhl.

(Högra spalten:)
Littera et                                                                                    Leerjordh           Leera och        Leerblanda             Godh                Sidländig        Hö
Numero                                                                                    med skiör             klapper             dungjord               leerjord                leera         sommar
                                                                                                    jord                                                                                                                        lass
                                                                                            Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar Tunnor Cappar  
    Hafwer åker i Norra gierdet                                                 2        11
    Åker i Wästra gierdet                                                           -         -                3        6             -        27
    Åker i Södra gierdet                                                             -        -                 -        -              -        30             2        5              1        22
    Höö i Wästerängen, sterttingswall                                                                                                                                                                             3
    J Stoorängen, maa och rågh-gräs                                                                                                                                                                             12 ½
    J Lillängen, maawall och råghgräs                                                                                                                                                                             1 ½
4. Nils Swensson, Frelsse ½ under Löfstadh sätes-
     gårdh, har äfwen lyka i stångh fall, sampt åker
    och ängh medh näst ofwanstående.
5. Jönss Hemmingsson Frelssehemman 1/4 under Herr
    Thure Ribbingh, om 2 stänger i byamåhl
    Hafwer åker i Norra gierdet                                                 1        18
    i Wästra gierdet                                                                    -         -            2        4                -        18
    i Södra gierdet                                                                      -         -            -         -                -        20            1        14            1        4
N. Åker humpar i Wästra gierdet                                              -         -            -         -                -         -              2        8
O. Jtem åker i en sin beteshaga, öhrblanda skiörjordh                -        -             -        -                -         -               -        -               1        -
    Höö i Wästerängen, sterttingswall                                                                                                                                                                            2
    Bladhwall                                                                                                                                                                                                                1 ½
    i Stoorängen, maa och råghgräs                                                                                                                                                                                3
    i Lillängen, maawall och råghgräs                                                                                                                                                                              1
P. Een beteshaga af hård- och kierrwalls bete för 3 kohr
    hwarest och är lytet ungh tall- och granskough
Q. i samma haga ähr och en lyten ängh, Haghängen benämbd
    af hårdhwall och fräken bottn till                                                                                                                                                                               1 ½
R. Åker i 2ne små lyckor som soldaten bruukar, skiörblanda
    öhriord, åhrligen 13 cappar
S. Een lyten åkerlycka som klåckaren af swynwallen
    opptagit öhriord 10 cappar
Afmätt in Octobris Anno 1692
   af Niels Lundberg   
   
(Text på kartbilden, först runtom:)
Hagnere ägor mötha på denne sydan
Onsåkers ägor möta här
Wässby ägor möta
Een kongs ängh kallas Möhlnare ängen möter
Höksta ägor möta
Prästegårds ägor möta här
Ååby ägor möta på denne sydan
Nääs ägor möta här

(Vänstra halvan:)
3 steenar på en stor sten
Byssens vthmarck
Slätt kierr
Soldate torp
måssig hårdwald
Maawald
Skogs park
Slätt parck
kierr
Fräkenbotn, hårwald
Eekebacka

(Text på högra halvan av kartan:)
Vthmarck
Torpp
Maawall
hårdwall
Kullersta kyrckio by
Kyrkia
Klåkstapel
maa- och råggräs
hårdwal
Oduglig skogs backa

Scala ulnarum