D15_031

(Rubriken kan läsas på föregående inskanning D15_030.
Hela texten redovisas här:
)

Geometrisk Delineation öfwer Boberga twenne hemman och Fyllinge en, belägne j Östkindz härad och Huusby socken

    Explicatio Notarum
    Trenne crono hemman 2ne
    kallas Brobärga äga 5 stänger hwar
    och Fyllinge 6 jbidem
1. Erichz gård och tompt med humblegård
    och några kiörssbärsträn, tiänligt till
                                lambeten
2. Andra hemmanets tompt som ock
    haar humblegård ock kiörssbärssträän
    till lambeten tiänligh
3. Fyllinge huustompt, hwarcken af
    humbel-eller träagård om 2ne
                    kalfbeten
4. Än den gräästompt
    som Erich hafwer utj Månsses bygningtompt
    byrdig af 3/8 laas hårdwallzhöö
5. Dito Fyllingetompt af samma Natur
6. Månsses tompt opjord i åker beståår af
    swartmylla som brukas till kåhl och
    hampland 4 3/4.

    Trädess giärdet
                                                                Booberga                      Fyllinge
                                                                2:ne hemman              hemman ett
                                                        Tunnor Cappar  Lass   
7. Leerjord med klappersten                5        3 3/4                    3        2 1/4
8. Medelmåttig leeerjord                      5        25                        3        15
9. Rööd spickleera                              -        19 3/8                   -         11 5/8
10. Medelmåttig jord                           6        6 3/4                    -         23 4/16
   
    Sädess gärdet
11. God leerjord med klappersteen     4        2 3/8                    2        13 1/8
12. Medelmåttig leera                         8        1/4                       4        25 3/4
13. Öhr och dungjord                         -        6 1/4                     -        3 3/4

        Ängen
14. Beståår af hårdwall                      -        -            12
15. Dito starrwall                               -        -             4
16. Nyhagen kan föda 3 stycken koor,
    ock ingen skough.
17. J samma hage ordinarie båtz-
    mans åker af dungjord                    -        16  
18. Fördubblingens åker af Dito jordmon  -    12
19. Af samma jordmon effter stångfall    1?   9 7/8
20. Stoorhagen bestående af gran ock
    tahlskoug, tiänlig till giärdsle och wed-
    brand, men dee till Fyllinge lydande
    skougsdeelar, äre aldeles afswediade
    hwilken föder 2ne koor på stången
21. Jntagit kiär af förbenembte hage, hwilket
    till een deel kan bärgas, och nu
(Högra spalten:)
    pröfwas gifwa starr uthaff
    sig till begge hemmanen i Booberga 3 laas
    Een tompt intagen af giärdesbacken
    der 2ne stycken kalfwar på hwars andeel födas.
    Een Dito som bärgaas till hwar 5/8 laas.
    Åhrligit giärdshöö på hwardera af
    tiärf hårdwall                1 ½ laas

(Text på kartbilden, först runtom:)
Mössinge ägor möta här emot
Giärsta ägor gräntza här till
Wicktas med sina ägor emot
Masa ägor

Eekbacke 
kiär
kiär
kiär
kiär
kiär

Scala ulnarum
afmätt Anno
1694 af  Gustaf Adolph Forss  

(Senare tillkommen text i nedre högra marginalen:)
Revideradt
Jnnehåller
                      tunnland    kappar                              
Numero 7            8            -
Numero 8            9            2
              9            -            30
            10            9            20
            11            6            12
            12            13          10
            13             4            4
            17             -            16
            18             -            11
            19             2            -

Reviderat 1743 in augusti för förmed-
lings skull : vide memorialet et observandum superior?