D15_033

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Siälf j Östkindz härad och Österhuusby sochen belägit;
Des ofwanskrefne hemman Siälff beståår af een skattgård om 13 stänger
och een crono uthjord om 3 stänger

        Notarum Explicatio
Numero                                                Skatte-                            Uth-
                                                             gården                            jorden
                                                      Tunnor  Cappar Lass  Tunnor  Cappar Lass
1. Hemmanetz bygningstompt odelt
    såsom uthjorden der j begrepen är
    hwarest de föda några kalfwar innan
    tårkan förtager grässbete

    Trädessjärdet
2. God leerjord med sand och klap-
    persteen beblandat                        5        7 6/16                1        6 10/16
3. Medelmåttigh leera                        1        9 9/16                -        9 9/16
4. Öhrjord                                        -         29                      -        6 12/16
5. Dungjord                                      1        6 3/16                -        8 13/16
6. Beckjord                                      -        3 4/16                -        3/4
7. Åker af föreskrefne jordmon; som
    af skattegårds hage enskylte uptaget
    är belöper till                                -        16 1/4

(Högra spalten:)
Numero                                                Skatt                               Uth-
                                                          hemmanet                           jorden
    Sädesjärdet med dess jord-
    mon ock uthsäde
8. God leerjord                                3        25 7/8                -        28 1/8
9. Medelmåttigh                               2        10 3/4                -        17 1/4
10. Öhrjord                                     2        3 7/16                -        15 9/16
11. Swicksam och styff leerjord
    hwilkens byrdigheet icke hög-
    re än spickleera ansees kan         1        11 7/8                -        10 1/8
12. Een äng, för betett separerat,
    som beståår af stertings wall                                                                          5
13. Haga af grund örbacke med
    tahl och några fåå granar till
    skattgården om 6 koobeter
13. Åker af dungjord i samma hage  -        18 5/8
    Dito båtzmanstorp 11 ½ kappar
14. Skattgårds hage af tallskoug till
    wedbrand, kan föda 5 koor åker
    af dungjord                                 -         26 1/8
15. Skattgårds hage med någre
    tall- gran- och eenbuskar myket
    tufwig som synnes förr warit åker
    ock kan föda 6 koor. 
16. Uthjordens
    hage heel öfwer
    med eckar ock
    eenbuskar kan
    föda 6 koor.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Masta gräntzar på denne sydan emoth
Smesstorpss ägor
Wyckla ägor
Jämjöö här emoth
Malterstens ägor här till
Åhagen möter
Tittorp  med sina ägor möta

eckskoug
Eckbacke
Eckbuskar
Moobacke med tahlbuskar  

Scala ulnarum