D15_035

(Rubrik:)
Geometrisch1 carta öfwer Giämiö i Östkins hä-
radh Öster- husby sochn

Geometrisk Description
                                                Tunnor    Kappar    Sommar lass höö
Öfwer Jämiö gammalt
frälsehemman 1 mantahl
Åboen för tyden bonde
Olufsson, och ligger
uthi byemåhl medh
1 1/4 hemman Jbidem,
hafwer stångefall
8 stänger den heela
cronogården allenast
6 stänger och fierdedels
hemanet 2 ½ stång,
hwar efter lägen-
heterne till detta
hemman proportiona-
liter fördelas, som
först åckernes beskaf-
fenhet och jordmåhnen
1. Vthi Norra gärdet åhrlligit
     uthsäde. Leermylla                1        26            -
2. Medelmåttig saniord               -        19            -
3. Sämre jord                            3        17 ½        - 
4. Sämbste jorden hwyt
    spyckelera                            2        -                -
   
    Södergiärdet
5. Leer och swartmylla
    Godh jord                            4        16
6. Sanblandat leera                   -        15
7. Sämbste jorden med
    en lyten åckerlycka              4        16
8. Dungiord uthi en apart
    hage                                    2        8
9. Koohagen med små gra-
    nebuskar bete till 3 nöth
    och i samma hage är hee-
    la byn intresserader
    Jttem en åkertäppa
    och är till denne gård
    effter sin proportion i
    uthsäde af dungiord som är in i
    dätt samma giärde

(Text i vänstra spalten:)
    Ängarna                                                            Höö lass
10. Storängen en dehl oduglig för bärg och bac-
    kar af hårdwall                                                    7    -
11. Stägwald                                                           5    -
12. Jttem starwald                                                   7    -
13. Åcker ängen hårdwall                                        2    -
14. Jttem mawall                                                     3   3/4 
15. Dess uthan en uthmarck till byn, hwilcken me-
    rendels är dugelig till nödwändig betesmarck,
    sampt och der uthi skog till fång och wedebrand.
16. En hage, kallas Gamble hagen, der uthi på
    dennes andehl, beten för 2 hästar eller 4 stycken koor.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Skiälfz ägor
Wickelsta ägor
Gärsta ägor
Hä-rads-ham-mars ä-gor
Torpz ägor
Torps ägor
Waltersteens ägor
  
Åker hårdwall
ängen mawall
Gamble hagen
uthmar-ken1
Långh löthan
Eke backe
Hårdwall
Stoor-ängen
Starrwall
Kohagen
Starrwall
Oduge-ligh backe
bårgian?

Scala ulnarum
Afmat och förfärdigat Anno 1692 af Jacob Wernsteen
______________________
1) Veck på kartan, bokstäver fattas