D15_037

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Giärsta j Östkinss härad och Österhussby sochn belagen

    Notarum Explicatio
                                                                                Begge                             Skatte                    uthjordh
                                                                            cronohemman
                                                                            Tunnor Cappar  Laass  Tunnor Cannor Lass  
Uthan Giärsta är af een skattgård om 7 stänger   
j lyka måtto 2ne ccronogårdar tillhoopa 7 stänger
helftten på hwars andeel, och een uthjordh skat-
tegården Giäddesta tillhörig om 1 ½ stång i alla ägor
A. Skattgårdztompt af intett wärde
B. Swens gård hwars tompt är af intett wärde
C. Larsses gård hafwer ingen nyttig tompt
1. Swartmylla med klappersteen j sädesjärdet        1        10                         1        10                     9
2. Dungjord                                                           4        8/31                     4        8/31                  27 15/31
3. Leerjord                                                            1        14 16/31              1        14 16/31             9 30/31
4. Öhrjord                                                             -        12 6/31                 -        12 6/31              2 12/31

    Lilla giärdet, säde samma åhr
5. Swartmylla                                                        1        28 16/31              1        28 16/31             12 30/31
6. Leer ock swartmylla                                          -        17 19/31               -        17 19/31             3 24/31

    Trädesjärdet
7. Swartmylla med klappersteen                            4        21 1/31                 4        21 1/31             31 29/31
8. Dungjord                                                          3        18 8/31                 3        18 8/31             24 15/31
9. Leermylla                                                         1        15 13/31               1        15 13/31            10 5/31
10. Lundjardet af leermylla                                    -        7 21/31                 -        7 21/31               1 20/31
11. J samma täppa af sydländ syrwall på cronogården -    21 ½
12. Dito af närskrefne jordmon till Wehltorp 10 cannor
13. Een lycka till båtzmanstorpet af samma jordh    -        3 26/31                 -        3 26/31             51/62

        Ängarne
14. En ängh kallas Lundkierret kastar af sigh starhöö -        -         16 8/31      -        -         16 8/31      -        3 15/31
15. Een hump dito af samma wahl Wahltorp tillhörigh 3 lass
16. Een ängtäppa som Giäddesta åboerne hafwa för sin
    anpart j samma Lundkierret
17. Uthängen af hårdwall                                        -        -             10 12/31    -        -        10 12/31             2 7/31
18. Kalfhage till crongårdarne om 4 kalfbeter
19. Kyrcktompten hårdwall                                                             14/31        -        -         14/31                 3/31
20. Lundlöten af stärting                                          -        -            5 27/31      -        -        5 27/31                1 8/31
21. Koohage skattgården tillhörig utan skoug ock 20 koobeter
22. Dito till cronogårdarne ock uthjorden om 16
23. Een hästhage skattgårds eenskylt
24. Een ängh skattgården tillhörig af hårdwall ock starr
25. Kallas Lillängen kastar af sig                                                                                            8
    Swartmoen brukas as båtzman skattas till 2ne koobeten
26. Een täppa skattgården tillhörig af leerblandat jord                                        2        5 ½
27. Nock een af öhrjjord skattgården tillhörig                                                    1        3
28. Dito een täppa af samma jordmon                                                                -        14 ½
29. Leerjord med swartmylla dersammastädes                                                   1        6
30. Ännu een lycka af swartmylla                                                                       -        13

Jnga ägor wydare finnas till desse hemman 

(Text på kartbilden, först runtom:)
Här möter Giäddesta ägor
Giädsta änn Wehltorps ägor möta på denne sydan
Böhlingsta ägor
Här stöta Hälgestad till med sina ägor
Lilla Wahrbyss ängh möter
Stierten här till
Walla ägor möta
Mehlbys enskylt
Änn Tweggesta och Mehlby ägor sambfält
På denna sydan Tweggesta

Slätt
Släth wahl
Slätt

Scala ulnarum afmätt Anno 1692
af Gustaff Adolph Forss