D15_039

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Wållingsta j Östkins härad och Österhuusby sochen belägit

    Notarum Explicatio
                                                        Tunnor  Cannor  Lass
Wållingsta beståår af 3:ne hemman
och lyka stångtahl

    Sädesjärdet
1. Leermylla                                        6        29
2. Dito jordmon                                   2        6
3. Öhrjord                                           5        11 ½
4. Dungjord                                         2        6
5. Leermylla                                        2        30

    Trädessjärdet
6. Lerjord med klappersteen                1        27
7. Änn leermylla eller leera                   3        24
8. Lerjord                                            2        22 ½
9. Öhrjord                                           7        8
10. Af een täppa dungjord                    -        13 ½

        Höö
11. Stoorängen af hårdwall                    -        -            32
12. Dito något starrblandat                    -        -            10
13. Noch äng kallas Struten af hårdwall                        8
14. Starrblandat höö j samma ängh                               4 ½
15. Een hage om 24 koobeten aldeles
    utan skough
16. Uthmarken öfwer alt med stoora bärg

Fleere Comoditeter till desse ofwan
skrefne hemman finnas intet.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Kinda ägor här till
Järnwalla land stöter här emoth
Tweggesta ägor
Billersta ängen
Tåby tager emoth
Här gräntzar Tuna med sine ägor
Höötomptass ägor taga emoth

Scala ulnarum
afmäth Anno 1692 aff
Gustaff Adolph Forss

(Senare tillkommen text i nedre högra hörnet:)
Befunnits wid Revideringen
in Martj 1736
nembligen

Numero    Efter                    Efter
                charte-                 observat-
                beskrifningen       ion       
3.            5    11½                4    31
4.            2     6                    2    23
8.            2    28 ½               7    1
9.            7    8                     3    9
10.          -    13 ½                1    10
              18    3 ½                19    10
wid observation är
räknat i det högsta

NotaBene  Numero 10 är utj
skattlängden för oduglig
anförd och ey till
någon ränta be-
räknad.