D15_041

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrytning öfwer hemmanen Qwarntop sampt Stensätter belägne
utj Östkindz härad och Österhuusby sochen, hwilcka beståå af effterfölliande lägenheeter; Afsatte Anno 1692 aff Gustaff Forss.

Notarum Explicatio
           
                                            Tunnor Cappar     Laass
    Qwarntorp af ett halfft hemman
1. Leermylla                                        -        17 3/4
2. Dito leerjord                                    1        5 ½
3. Dungjord                                         2        14 ½

        Trädet
4. Lermylla                                          1        13
5. Dungjord                                         2        6 1/4
6. Ängen af starrhöö                            -          -            6
7. J bäcken som löper igenom sädesjärdet
    kan blifwa när det j säde är af hårdwall                     1 ½
8. Een änghump ifrån hemmanet i Tweggesta
    ängh belägen, höö af stärting                                     2
9. Een hage kan föda een koo
10. Een änghump Österhuusby prästgård tillhörig
    till 15 ½ kappe

Fleere lägenheeter till detta
hemman finnas intett.

(Högra spalten:)
Numero                                         Tunnor Cappar     Laass
    1/4 hemman
Stensätter beståår af särskilte
lägenheeter som wydare förmäles
1. Swartmylla                                     -        4 3/4
2. Sandmylla beblandat                      -        20 3/4
3. Dungjord                                       1        2 ½

    Trädesjärdet
4. Swartmylla                                     -        24
5. Sandmylla                                      -        28 1/4 
6. Swartmylla med någon leera           -        3 1/4
7. Utj Täppan spyckleera                   -        26 1/4
8. Nock j een ander af beckjord        -        7 ½

     Trädestäppan
9. Sandjordh                                      1        -
    Åhrligit giärdeshöö af hårdwall        -        -            1
10. Änghump kallas Åhn af starwal     -        -            4
11. Österhagen af stärting wahl
    der Stensätter häffdar halfparten
    emoth Broby begge gårdar, kastar
    af sigh in alles 6 laas, belöper
    uppå detta hemmanet                    -        -            3
12. Een koohage om 5 koobeeter
    med någon småå tahlskoug
    bewuxen

Till detta fierndeelz hemmanet
äro icke fleere nyttigheeter.

(Text vid kartbilderna uppe t.v:)
Tuna ägor möta
Tåby ägor
Berga ägor emot
Öster Hussby prästgårdz ägor möta
Tuntorps ägor

Oxsätters ägor
Giädsta ägor emot
Twegsta ägor möta

Siösätters ägor
Häradzmarcken möter
Damkiärret möter här

(Text vid de två kartbilderna i mitten:)
Örvallas ägor mötha här
Lunby ägor
Sparängen tager häär emoht
Höckesta ägor
Sparrbackz täppor
Backstuga

Lunby ägor
Örwallas ägor stöta häar emoht
Hortorpz ägor
Sparängs måse gränsar häär

(Högra kartbilden:)
Swetorps ägor här emoth
Hagellössa ägor
Här möter Weckelsta ägor
Wätle ägor möta
Stensätter

Scala ulnarum
(Nästan försvunnen text:)
Affmätt Anno 1692
....?