D15_043

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Broby j Östkindz härad och Österhuussby sochen belägit

    Notarum Explicatio
Brooby beståår af twenne hemman
ock lyka stångfall, huustompter-
ne af inga nyttigheeter.
1. Sädesjärdet leerjord eller leermylla       3        29
2. Dungjord                                             1        12 ½
3. Kallas malmjord hwilcken är fuller
    leera men j tårck åhr ligger som aska    6        31 

    Trädet
4. Leerjord                                             1        30
5. Malm-eller leerjord                             2        25
6. Leermylla                                            3        4 ½
7. Dungjord                                            2        6
8. Norrängen af sältings wall som
    i medelmåttig åhr kan kasta af
    sigh                                                    -        -            12
9. Een koohage om 14 koobeeter

Elliest warder ock så lindorne
j giärdet afbette. 
Här till finnes ingen skough,
allenast några eckar
Österhagen, som i jordbooken
haar sin aparte ränta:/ j Damm-
kiärret belägen hafwer halfparten j
Stensätter så att dee hwart åhr
häffda hwar andras teegar hwar-
före intett wist tegeskiffte kan
hwardeera gården påföhras, ock
beståår den af stärtingswall som
i medelmåttig åhr kastar af sigh
till denna byen 3 laas.

(Text på kartbilden:)
Tweggesta Tåby och Melbyss samfälte äng
Mehlbyss ägor sträcka sigh alt hytt
Bärga möter med sine ägor
Tåby med sine ägor här till

Broby

Scala ulnarum afmäth Anno
                     1692 af Gustaff Adolph Forss