D15_046

(Se även D15_044 och D15_045. Rubrik:)

Geometrisk Delineation öfwer Höötompta utj Östkindz härad och Österhuussby sochen beläget

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnor Cappar Laass
Höötompta af trenne cronogårdar ock lyka stångfall
1. Sädesjärdet af leerjord med mylla god        10        -
2. Spicklerjord sämbre                                    7        1
3. Öhrjord                                                      5        20 ½
4. Dungjord                                                    2        4

    Trädesjärdet
5. Leerjord mylblandat                                     8        1 ½
6. Spickleera god med mylla                            3        9
7. Dungjord                                                    2        31
8. Öhrjord                                                      2        13
9. Een täppa af dungjord                                1        17
10. Dito af samma jordmon                            4        2
11. Täppa af öhrjord                                      1        25

    Ängarne
12. Heemängen god hårdwall                         -        -            13
13. Wästerängen af samma wahl                    -        -            13
14. Siööängen sammaledes                            -        -            4
15. Österängerne tillhoopa af mager hårdwall                        6 3/4
16. Tomptehöö hårdwall                                                       1
17. Een beteshage    } begge om 30 koobeeten
18. Noch een           }       
    Siööstranden är af Bråvickan ock hafwer fuller 5 småå
    noothwarp men af intett wärde.
19. Twenne småå kalfhagar.

(Text på kartbilden:)
På denne sydan stöta Skienääs ägor till
Här möta Lindåhs ägor
Wåhlingsta ägor emoth
Egg-byy gräntzar med syna ägor
Bråvicken

Hötompta

Scala ulnarum
afmäth Anno 1692
aff Gustaff Adolph Forss