D15_049

(Se även D15_048, där rubriken kan läsas. Hela texten kan läsas här:)

Geometrisch charta öfwer Söderby j Häradzhammar sochn Östkinds häradh

        Notarum Explicatio
Littera et                                                            Leera                Biörk-              Öhrjord            Sommar
Numero                                                         och klapper           lera eller                                   lass höö
                                                                          steen                 jäsjord                                               
                                                                  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar 
    Söderby består af 3 hemman och 2 uthjorder         
    in alles 16 stänger i byamåhl.
A. Åker i Östra gierdet leera och klappersten    11        -
B. Jtem biörckleera eller jäsjordh mycket
    grundh kringh backarna och sidländigh
    widh dykerna                                                -         -            11        -
C. Åker i Södra gierdet leera och klappersteen
    nogh steenskiär och berggrundh kringh bac-
    karna                                                            14        -
D. Jtem öhrjordh                                                -         -            -        -            1        16
E. Stoorängen består af maawall, och starrwalls
    blanda sterttingh, måss- och sanck kierrwall
    på sombliga ställen medh små ahlbuskar
    och håhltuskwor bewäxt, och några eeke-
    backar, sampt mycket swår att berga i
    anseende till dhen stoora wattnflodh
    dher åhrligen wanckar, af dhe åfwanföre
    liggiande qwarndammar, hwilka till-
    foga åboerna uthi hööbergningen en
    stoor skada och beswär. Maawall                                                                                             20
    Groff starrwall, samt måss- och dyebåtten                                                                                 42
F. Norrängen består af sterttingsblanda starr-
    wall, af samma beskaffenheet som Stoor-
    ängen                                                                                                                                       44

Skogh finnes här till intet, allenast i deras
instängda beteshagar lytet ung gran-
och tallskogh, som hwarcken förslår till
gärdzle weddebrandh eller staffwer; muhl-
bete medell måttigt emellan berge-
skrefworne och på kierret. Fiskie i
Gåhlsiön medh noot och näät, sampt
kattzieståndh, fåås giäddor, mörtt, albor,
braxen och giärs, om wåhrtyden lytet,
men elliest intet som kan betahla fiskie-
redskapen och omaket. Fleere lägenheeter
här till finnas, skohla uthi Special Descrip-
tion ihogkommas.

(Nästa spalt:)
        Grannarna
Littera et                                                                                       Leera                Biörk-              Öhrjord            Sommar
Numero                                                                                     och klapper          lera eller                                    lass höö
                                                                                                      steen                jäsjord                                               
                                                                                              Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar                                  
Numero 1. Anders Joensson Cronohemman 1 á 4 stänger
    i byamåhl, hafwer
    åker dhet ena åhret                                                                 2        24            2        24       
    dhet andra åhret                                                                     3        16            -         -                -        12  
    maawallshöö                                                                                                                                                        5
    Starrwalls medh sanck dye- och måssbåtten                                                                                                         21 ½
G. Noch åker i en lycka tillhopa medh Numero 2 och 3 biörckleera                      -        20
H.  En beteshaga tillhopa medh Numero 2 och 3 hwillken mäst är
    öfwerwäxt medh bergh, hwarest och så ståår några gran-
    och tallar der å hwar på bergen, sampt skerpt hårdh- och
    kierrwallsbete, att föda 4 kohr hwardera.
2. Månss Joensson Cronohemman ½ á 3 stänger i byamåhl
    hafwer åker i dhet ena gierdet                                                    2        2            2        2 
    dhet andra åhret                                                                        2        20           -        -                -        9
    Noch åker i Lyckan                                                                   -        -             -        15½
    Maawallshöö                                                                                                                                                        3 3/4
    starrwallshöö medh sanck dye- och måssbåtten                                                                                                    16 1/8
J. En beteshaga tillhopa medh Numero 1. som består af berg
    sampt ungh gran- och tallskogh, knapt muhlbete att
    föda 3 kohr hwardera
K. Noch en beteshaga för sigh allena af bara berg och
    några gran- och tallar, doch merendeehls uthhuggen.
3. Hans Oluffsson Cronohemman 1 är lyka stoort i
    alla lägenheeter som Numero 1. dess uthan åker i Lyckan
    G.                                                                                            -        -              -        20
L.    { Jtem åker i 2ne små lyckor                  } af beteshagan nys upptagne, och består af                                                                                   
M.  { Jtem en lyten och skarpp slåtterhaga     } ringa wärde, och till bete för rustningshästen
      { af hårdwallsblanda stertting och starr-   } skull, uthlägges igen till be/tess/haga.
      { wall                                                      }
N. En betesholma af kierrwallsbeete till 1 koobete.
    Jbidem en skatteuthjordh till Rösätter om 1 stång i
    byamåhl, hafwer åker till dhet ena åhrs uthsädhe                        -        22            -        22
    dhet andra åhret                                                                        -        28            -        -                -        3
    maawalls ängh                                                                                                                                                        1 1/4
    starrwallsängh medh sanck dye- och måssbåtten                                                                                                     5 3/8
4. Sifwar Botwidsson Skattehemman ½ á 2 ½ stång i byamåhl
    Hafwer åker i dhet ena åkergierdet                                           1        23            1        23
    dhet andra åhret                                                                       2         6             -        -               -        7 ½
    maawalls ängh                                                                                                                                                       3 ½                                                                                                                                   
    starrwalls ängh medh sanck dye- och måssbåttn                                                                                                     13 ½
O. Noch i en lyten lycka åker                                                        -        -             -        20
P. Jtem en slåtterhaga af hård- och starrwall, hårdwall                                                                                                1
    Starrwall                                                                                                                                                               2
Q. En beteshaga af berg och granskogh på sombliga ställen
     sampt hårdh- och kierrwallsbeete att föda 3 kohr
    Jbidem en cronouthjordh om 1 ½ stångh åker i det ena gierdet   1      1            1        1
    Dhet andra åhret                                                                       1      10           -        -                -        4 ½   
    maawalls ängh                                                                                                                                                        1 7/8
    Starrwalls ängh medh sanck dye- och måssbåttn                                                                                                     8

NotaBene här hoos är att märcka dhet ängiarna lyda en märckeligh skada, i dhet
att öfwwerflödigt wattn syrer gräset, för den orsaken skull, att bäcken
som löper dher förby intet i rättan tydh på åhret blifwer ränsat och
uppgräfwen.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Tohltorps ägor möta på denne sydan
Grönswads ägor mötha här
Fintorps ägor mötha här
Uggla och Säters betesmarck möter här.
Säters ägor mötha på denne sydan
Skiälfsäters äng möter
Rypetorps ägor möta på denne sydan
Carllösa, Tåhsby, Gåhlsiös och Åkers skoug möter
Carllösa ägor mötha på denne sydan
Lacus Gåhlsiön
Sandwyken
Reesberga ägor mötha här

Sanckt dyekierr
Odugelig backa med berg
och några små tallar stå der och hvar
Båtsmanstorp
Sanckt dyekierr med ahl och wyde-
buskar öfwerwäxt
Bergh och eenbuskar
odugligh backa med berg
linda
Bergh och granskoug
linda
holma
kierr
kalftäppa
Söderby
linda
Sanckt dyekierr med små ahlbuskar
Sank linda
Sank linda
Sank linda
Sterttingsblanda starrwall
Sank dyebåtten
kierrwalls båttn
Backa med berg och ekeskough
maawallsbåttn
Swedh
granskogh och berg

Scala ulnarum
afmätt in Decembris 1691 af Nils Lundberg