D15_051

(Rubrik:)
Geometrisk afrythning öfwer Häggeboo j Östkindz härad
och Häradzhammar sochen. Afsath Anno 1694 aff Gustaff Forss.

(Text under kartan t.v.:)
Häggeboo beståår af twenne hemman
Numero
1. Swens gård      } Begge utan byggningstompter
2. Anders jbidem } Boo på steenbärg, hafwandes
                              några humblestänger doch af
                              föga wärde ock nytta

    Explicatio Notarum
   
    Stoora giärdet                Tunnor Cappar
3. God leerjord                    7            25
4. Öhrjord                            -            16 ½
5. Medelmåttigh leerjord      2            22 1/4
6. Dungjord                         -            23 ½

    Täppan
7. Leerjord                          1            12 1/4
8. Dungjord                         1            9 3/4

    Norra giärdet
9. God leerjord                    3            -
10. Sandblandat leerjord      -            16
11. Biörckleera                    -            8 1/4
12. Dungjord                       -            15 7/8

    Hage Täppan
13. Sandjord                        -          10 1/4
14. Dungjord                        -          7 3/8
15. God leerjord                  -            1 5/8
    Åhrligt giärdzhöö                                              2

(Högra spalten:)
    Explicatio Notarum
                                                                                           Tunnor Cappar      Lass
16. Stoorängen af maawald med lytet starr beblandat till            -        -                18
17. Hämssängen af stärting och något smått starrblandat                                      3 ½
18. Lill ängen af maa och stertingswall                                       -         -              3 ½
19. Kiär af starr                                                                       -         -               3
20. Betzhage bewuxen med biörck ahl ock tahl till wedskoug,
    hwarest födas kan 16 koor
21. Flybäcken finnes skoug till löfbrytande
22. Af giärdet Hässelbäcken god leerjord                                2        22 1/8
23. Dito grund jord                                                                -         25 ½ 
24.  Dungjord                                                                         -        16 1/8
25. Norre Täppan medelmåttig leerjord                                   -        18 1/8
26. Sandblandat leera af sämbsta slaget                                   -        5 1/8
27. Een sällsamb jord med kiälfly och rööblandat spicke under -      15
28. Täppa till torpet Tallebråten beståår af dungjord                -        27
29. Dito een täppa af dungjord och sterting                              -        5 5/8        3/4
30. Nock een täppa af dungjord, hwarest är een kalftompt      -        3 1/4
31. Än een täppa af öhr och dungjord                                     1        2 ½
32. Sättersängen af starrwald till                                                                         5
33. Tierstin ängen lyder till Häggeboo, Gunnetorp och Narfwetorp
    af starr, hwarest Swen hafwer 4 tegar uthaf                                                     2
34. Tohleboda af tiärf hårdwall på mååssbotten                                                   3
35. Siööängen af starr ock fräken                                                                       8
36. Sanckt kierr som sällan för wattnet bärgas kan, som ock
    intett kan wärderas
37. Kallas Mahlskougen hwarest Tiäfstaboerne hugga hwart
    tredie trää, hwilken beståår af småå tahl och ahlbuskar
38. Hagen beståår mehrendeelz af stoora bärg, någon timberskoug
    ock god wedh- och giärdzelskoug af tahl och ahl
39. Brynssboda häfdas till Fyrsiöö, hwarest wäxer sterting till                            5
40. Bräntorpet hafwer åker af dungjord och uthsädet                1        8 5/8
    Höö af stertingwall                                                                                         3/4
41. Een hage som af Långdaalz skoug intagen är, hwarest är tim-
    ber, sampt ahl och biörck till wed- och löfbytande tiänligh 
    der torparen föder 2ne koor.
42. Är een bergug hage till begge gårdarne om 2:/ne/ koobeter
    bewäxt med någre timberstockar och ahlbuskar
43. Een hage till Swens gård med några tahlbuskar bewäxt
    J täppan uthsädet af dungjord                                                -        13 1/8
44. Betteshage bewuxen med tahlskoug till wedbrand tiänligh,
    hwarest han tillyka med Numero 38 ock 43 föder 16 koor tillsammans
45. Äng Skrycketorp tillhörig benämbd Munckängen af
    tierf hårdwall
46. Engkier med upplupen ahlskoug, som bärgas till Tahlbråten
    bestående af starr till                                                            -        -                 2
47. Fyrskeda ängh af starr till                                                                               2

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kiäfwesteboo med sina ägor möta här
Brytessboo ägor
Öbneboo möter här
Gissnääs ock Öhneboskoug möther
Remssdahls ägor möta här emot
På denna sydan gräntzar Långdahls skoug
Här hafwa Fyrskeda åboerne häf-dat in uthaf skougen
Fiörsiöö ägor möta här
Häggeboo siön
Fyrskeda äng
Skrycktorps äng

Tiäfsta åboerna afswediat

Scala ulnarum