D15_053

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning öfwer Runngärdett j Östkinss härad och Häradz-
hammar sochen belägit; hwilcket beståår af ett hemman

    Explicatio Notarum
                                                            Tunnor Cannor Lass
1. Hemmanet Runngiärdet jembwähl
    dess byggningtompt som brukas
    till lambeten
    Dito een lyten tompt af hårdwall           -          -            1

    Sädessjärdet
2. Leera med klappersteen                       -        20 3/8
3. God leerjord                                        -        17 3/8
4. Dungjord                                             -        25 3/8
   
    Trädet
5. Swartmylla med klappersteen               -        9
6. God leerjord                                        -        31 3/8
7. Leerjord                                              1        27 7/8
8. Dungjord                                             1        12 3/4
9. Dess eenskylte ängh hårdwall
    som j medelmåttig åhr kan kasta
    af sigh
10. J samma ängh ängh häfdar Rungiärde
    12- ock Grofhult 3 stänger ock till
    detta hemman starrblandat maawall    -        -                8
11. Kalftäppa till bete för 3:ne stycken
    heel skouglööss.
12. Een hage som nylig är af skougen
    inhängnadt, med een och tahlbuskar,
    kan föda 14 koor.
13. J samma hage lytett kier afhängnadt
    af starrblandat maawall med
    fräcken kan kasta af sigh 3 laas
14. Skougz /marcken/ är merendeelz bergh ock
    bewuxen med tahl och eenbuskar
    hwarest dee föda sina hästar och ungh
    booskapp.
15. Een täppa af dungjord                        -        15
    Åhrligit giärdshöö                                -         -            1 ½

(Text på kartan, runtom medsols:)    
Usätter möter på denna sydan
Hofgren möter
Hålcka ägor här till.
Blostzhult med sina ägor
Gimmantorp här emot

Tahlskoug

Scala ulnarum
Afsath Anno
1694 aff
Gustaff Adoph Forss

(Senare tillagd text i marginalen nere t.h.:)
Wid cartans Revision
befans Numero 2 innehålla              16 3/4 cappar
dito    Numero 5                               8
          Numero 6                              30
          Numero 7            2 Tunnor    9
          Numero 8            1                4 1/4
                                    5 Tunnor    4
och träffar altså lika
fult summan in med
carte beskrifningen

(Längst ned i marginalen:)
Reviderat Anno 1729