D15_056

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Yxnöö hemman ett utj Häradzhammar sochen och Östkindz
härad belägit; Afmäth Anno 1694 aff Gustaff Adolph Forss

    Notarum Explicatio
                                                                                   Tunnor  Cappar    Lass
1. Yxnö bygningztompt bruckas till lambeten
   
    Åkern med dess jordmon j sädessjärdet
2. Leerjord                                                                    2        25 3/8
   
    Trädet
3. God leerjord                                                             2        18 ½
4. Dito sämbre leerjord                                                 1        29 3/4
5. Är een täppa med upjord åcker uthaf swartmylla
    hwaraf ock blifwer ett laass höö af hårdwall, 1 laass selting -   6 ½
{ 6. Ängen som är myket stoor ock wyd att omfahra
{    består aff hårdwall om                                                                         20
{ 7. J samma ängh af selting, som kan j medel-   
{    måttigh åhr kasta af sigh                                                                      10
{8. Än j samma ängh starrblandat sterting                    -            -              10
{ 9. Wyd Saltsiöö stranden opskiärs ock blaadwass till
{    sämbsta slaget                                                                                    2

(Text inom klammer t.v. om spalten:)
J denna ängh
finnes ock swedie-
backar af gran tahl
ock ehn, som sedan tiänar till wedbrand
och giärdzle.

Åhrlligit giärdzhöö                                                                                    1
10. Hagen bewäxt med talskoug tiänligt till swedian-
    de och wedbrand som kan föda 11 koor
    Heela öhn är bewuxen med tall ahl och gran
    tiänligt till wedbrand, kan föda 18 koor
    Noothwarp kring om heela öhn 16 stycken men intett
    silfyske.

(Text på kartbilden:)
Häradzmarken möter

Biörckskär

Stora Skarfwen om 2ne fiälfysken
Nootwarp med tahl och ahl bewuxen
Kan föda 5 kalfwar

Hundholmen

Lilla Skårffwen med ahl ock tahlskoug

Udhålmen med tahlskoug

Tahlholmen
Tahlskoug
Booset 4 fiälfiske
Nothwharp kring om öhn
med tahlskoug kan föda 2ne koor

Scala ulnarum