D15_060

(Se även D15_057, D15_058 och D15_059.
Rubriken kan läsas under D15_059, men hela texten redovisas här:
)

Geometrisk afrythning öfwer Biörsätter och Ödeboo; belägne j Östkindz härad och Häradzhammar sochn

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Cappar    Lass
1. Biörsätters gård på hårda stenbärget utan
    humble- trää- eller kåhlgård

    Norra giärdet
2. God leerjord                                                   2        5/8
3. Dungjord                                                        1        3
4. Medelmåttig leera                                           -        15 1/8
5. Täppa j hagen af öhr och dungjord j säde samma åhr 
    för 40 åhr sedan upjord                                  1        16 3/4

    Södra giärdet
6. God leeerjord                                                1        28 3/4
7. Dungjord                                                       -         5
10. Een hamp- och kåhltäppa af swartmylla        -        4 1/4 
    Åhrligit giärdzhöö                                                                    2

(Text i mellersta spalten:)
                                         Tunnor Cappar    Lass
    Ängarne
11. Hultz- eller Lillängen
    Starrblandat maawall                                    20
12. Stoorängen af sterting
    på mååssbotten till                                        18
13. Södre hagen med någon
    timmer, ahl ock biörck
    skoug, sampt wedbrand
    hwarest födas kan 8 kor
14. Stoorhagen intagen
    både af ängen och Lång-
    daalz skoug, hwarest är
    timmer och löfskoug, men
    ingen synnerlig beeth.
15. Kiöpdaalzhagen af 6
    koobeeten.
    På Långdalz skoug haf-
    wa dee ock sitt hygge
    både med swediande
    och timberskoug, så och
    ung boskaps föda
16. Kalfhaga om 3 kalfbeter
17. Cronohump indeelt
    på Jssnääs rusthåll
    bestående af sterting
    och hårdwall helfften
    af hwart till    7 laas

(Högra spalten:)
                                                             Tunnor  Cappar    Lass
18. Een täppa tillförende warit åker
     och nu Disputeres, som är ödelagd

19. Ödeboo gård utan tompt med
    någre humblestänger af föga wärde

    Östra giärdet
20. God leerjord                                        3       16 1/4
21. Dungjord                                             -        9
22. God leerjord                                        1        7 5/8
23. Dungjord                                             -        20 7/8
24. Siöötäppan benämbd, j säde samma
    åhr af öhr och dungjord                          -        26 5/8
25. Koggebootäppan af dungjord, j
    säde samma åhr, för 30 åhr upjord
    kan såås med                                       1        3/8
26. Stoorängen mehrendeels af starr
    och torra berg afswediat, doch fin-
    nes der ännu timber quarstående
    Beståendes af sterting och tierf hårdwall   -       -             25

(Text nere till vänster:)
                                                                       Tunnor Cappar    Lass
27. Lillängen af staarblandat hårdwall                                              6
    Åhrligit giärdzhöö                                            -        -                1
28. Lilla hagen mehrendeelz afbränd, doch något
    timber igen, kan föda 9 koor
29. Stoorhagen till een stoor deel afswediat, doch
    finnes ännu bete till fåhr, så ock timber
    jämbwähl löfskough, kan underhålla 8 koor
30. Hagen dess åcker af dungjord, och ängen af
    starr                                                                                           1
    Uthsädet af dungjord                                        -        30
31. Kuggeboo af föreskrefne jordmon                  1        22 ½
32. Är dess äng af starr                                        -         -             1
    Båtzmanstorp, upjord åker                               -        9 7/8        9 7/8
33. Torpp kallas Bergh, dess åcker af dungjord    1        1 1/8
34. Koggeboo kier bruckas till torpet Koggeboo
    af starr på hwyt mååssbotten till                        -            -            1
35. Olofz kier j Hagen af dito höö                        -            -            1
37. Päder j Hemmingstorp af Dito hööslagh         -            -            1
36. Jöns i Bräntorpz kärr af samma wall               -            -            1  

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
På denna sydan gräntzar Lån-skoug
Änn möter Lån skoug alt här till
Gåthenwiks crono äng möter här
Gåttenwykz enskylte ägor
Timmerdahls ägor möta här
(    "        ) ägor
Eckhult möter här
Esstorpz ägor möta här jn till
Giässlingboo ägor

Båtzmans torp

Scala ulnarum
Affattade Anno
1694 af
Gustaff Adolph
Forss