D15_071

(Rubriken kan läsas på D15_070, men hela texten redovisas här:)

Geometrisk Delineation öfwer Biärkusa j Östkinds härad och Stenby sochen be-lägit

Notarum Explicatio

Numero                                            Cronohemmanet
    Biärkussaby är af 4 hemman          Numero 3 allenast
        Såssom                                      beräcknat
1. Wästra skattgården                        Tunnor  Cappar  Lass
2. Lillgården
3. Cronogården om 3 stänger
    dess tompt till ett kalfbete
4. Dito frälsemmanet om 2
    stänger
5. Sädesjärdet god leerjord med
    klappersteen                                    2        16
6. Leerjord                                          1        14
7. Dungjord                                         1        27 ½
8. Af andra järdeet leerjord
    med klappersteen                            1        20 1/8
9. Af medelste slaget                            1        20 1/8
10. Dungjord                                       1        9 ½
11. Engen beståår af medelmåt-
     tig god hårdwall                              -        -            6
12. Mager dito                                    -        -            2
13. Een koohage som mästendelz
    beståår af stenbärg, och är
    någre små gran ock
    ehnbuskar hwaruti cron-
    gården hafwer 3 koobeter
    deras skoug af intett wärde

(Högra spalten:)
Crongården hafwer ock een hagehump
som tillförende warit ängh, ock är be-
lägen inne utj kyrckiebyarnes hage eller
Fettesta byägor, som nu nyttias till
2 koobeter
Utj den bäcken som löper igenom giärdet
och utan förr ängen, plägar om wåhrtydh
opstiga ydh, hwar af Rafwenääs tager
halfparten, deth öfrige deela desse hemmans
åboor sig emellan effter stångfallet, ock
fördenskull på desse 3 stänger som crongården
der j äger icke stort falla kan.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Bråviken
Gyckestad ägor stöta till på denna sydan
Asspetorp möter
Kyrckebyns ägor här till gräntzar
Långtorp möter här
Långtorpss ägor
Säby ägor
Rafnääs ägor gräntza här emoth

Scala ulnarum
Afsath Anno
1693 af Gustaff Forss