D15_074

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrytning öfwer Wreta j Östkins härad och Stenby sochen belagit

Notarum Explicatio
                                                                        Crono-                        Frälse                           Frälse
                                                                        hemmanet                om 6 stänger              ibidem om 4 4/5
                                                                Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Lass
Wreta beståår af een crono
och 2ne frälssehemman hafwandes föl-
liande stångtahl; nembligen
Cronogården                     5 1/5
begge frälssehemmanen    10 4/5
hafwandes den eena 6 stänger och
den andra 4 4/5 stänger
      
    Åckern med dess jordmon
1. Leera med swartmylla                            2        9 1/8        -            2        20 3/8        -        2        3 5/10        -
2. Swartmylla med klappersten doch my-
    ket grund för dee der understötande berg
    skull                                                       -        21 9/20    -            -        24 5/4        -         -        19 4/5        -
3. Dungjord                                               2        21 9/20    -            3        2                -         2        14
4. Leerjord                                                -        24 3/8       -            -        28 1/8        -         -        22 ½          -
5. Flåtleera                                                -        15 3/8       -            -         18             -         -        14 2/5      -

    Trädessjärdet
6. Leera med swartmylla                            2        12 7/10      -           2        24 ½        -         2        6 4/5        -
7. Dungjord                                               3        23 37/40    -           4        10 3/8      -         3        14 7/10    -

    Ängarne
8. Stoorängen af staggwall myket
    mååsswuxen                                         -        -                6          -          -           6 7/40       -        -            5 7/36
9. Lillängen maawall                                  -       -                5          -          -            5 20/26     -        -            4 8/13
10. Twenne stycken kier af staar               -       -                4
11. Dito upjord åcker af dungjord             1        19   
12. Änn frälssehemmanetz kiär af               -        -               -           -          -         1 18/27      -        -            1 2/27                             
13. Een koohage om 8 koobeter till cron-
    gården heel skougslööse

(Text i högra spalten:)
                                                                       Crono-                        Frälse                           Jbidem  
                                                                                                     om 6 stänger                     Frälsse
                                                                Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar  Lass    Tunnor Cappar  Lass
14. Dito den mellersta frälsse om 8 beeter
15. J samma hage een täppa af dungjord                                        -        23 13/54                -        18 36/54
16. Een hage till Norra frälssegården om 8 koobeeter
    med fångskoug af tahl och gran.
17. Een täppa af dungjord j samma hage                                        -        26
18. Een koohage begge frälssegårdarne tillhörige
    warder kallad Oxelhagen om 6 koobeter
    med någon tahlskoug bewäxt.
19. Ähr en lyten skougparck af ringa wärde
    ock är deras samfälte skough.
20. Hemmanenz sambfälte skoug som kan
    wara en lyten hielp till wedbrand.
21. Biugstorpet af dungjord crongårdz eenskylt  -    10 1/4
22. Af Kiärbootorpet                                    -        14 1/4
23. Är twenne torp tillhoopa åckern af dungjord                            -        16 36/54                -        13 18/54
    Höö af starr till frälssegårdarne                                                                               5/9                                4/9
24. Jngmundztorp, hwilket ligger inom rååsträngen
    till Wreeta, men brukas till Rotenbärg, som det
    skulle liggia på Gladhembzägor, ock hafwer dungjord                                                                                            8 1/4 kappe
25. Laggare Håckanstorp af örjord lyder till
    frälssegårdarne
26. Ett båtzmanstorp som Gladhem
    förmena sig hafwa bygdt på sina
    ägor, men kommer till
    frälssegårdarne hwil-
    ken sin åcker
    ännu intett
    hafwer upjordt

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här till stöter Eneby med sina ägor.
Gladhems ägor gräntza på denna sydan
Fyrby ägor
Skiällingsta ägor möta på denna sydan
Otorps ägor möta
Åhltz torps ägor taga emoth

Wreta by
kiär

Scala ulnarum. Afmäth Anno 1692 af Gustaff Forss

(Senare text uppe till höger under rubriken:)
10 Riksdaler Banco med omkostnader