D15_078

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer Waltersteen j Östkinss härad och Stenby sochen belägit.
Hwilken byy beståår af trenne hemman.

Notarum Explicatio
                                                            Hemmanet                         Calss hemmanet                               Håckans
                                                                om                                            af                                               uthaf
                                                            7 stänger                                5 stänger                                        4 stänger
                                                     Tunnor Cappar Lass Såtan    Tunnor Cappar Lass Såtan    Tunnor Cappar Lass Såtan
Hemmanen Waltersten äro af 3:ne
Gårdar ock äga fölliande lägenheeter
Littera
A    Såssom deth första hemmanet
         utj
    byymåhl   7 stänger
B    andra    5
    Tredie     4
    Bygningstomperne beståå af ringa
    wärde

    Sädesjärdet
1. Leer med klappersten                    2        15 5/8    -      -            1        24 7/8     -      -            1        13 ½     -        -  
2. Leerjord                                        1        20 1/16    -    -            1        5 3/16     -      -            -        29 3/4
3. Dungjord                                       2        29 5/8    -      -            2        2 7/8       -      -            1        22 ½   

    Sandjärdet
4. Leerjord med klappersteen            -        31 1/16      -    -           -        22 3/16    -    -            -        17 3/4
5. Sandmylla                                     2        24 13/16    -    -           1        31 7/16    -    -            1        18 3/4
6. Öhrjord                                        -        8 5/16        -    -            -        5 15/16    -    -            -        4 3/4

        Trädet
7. Leera med klappersteen                1        22 4/16    -    -            1        7 1/16      -    -            -        31 1/4
8. Lerjord                                         2        13 21/31    -    -          1        22 11/32    -    -          1        12 3/8
9. Sandleera                                      1        19 5/8      -    -            1        4 7/8        -    -            -        29 ½
10. Sandjord                                     1        30 3/32    -    -            1        12 17/31    -    -          1        3 5/8
11. Dungjord                                     1        27 ½        -    -            1        10 ½        -    -            1        2
12. Öhr                                             -        18 13/16    -    -           -        13 7/16    -    -            -        10 3/4
13. Hemängen af tierff hårdwall på mååss
    botten                                            -        -              2    5            -        -            1    7              -        -              1    4
14. J samma ängh af god hårdwall      -        -              5    2            -        -            3    6              -        -              3    -
15. Een ängh blifwer kallad Uthhängnen jämb
    wähl god hårdwall                          -        -            1    2 ½          -        -            -    7 ½          -        -              -    6
16. Af tierf hårdwall på mååssbotten    -        -           1    2 ½          -        -            -    7 ½          -        -              -    6
17. Een änghump som brukas till Åhagen
     af tierff hårdwall                             -        -            7    -
18. Een beteshage myket bergig till 3 koobeter
19. Är een hage                      } alla 3 om 16 koobeter
20. Nock een                         } med några småå
21. lyka måtto een koohage    } gran ock enbuskar
                                                utj
22. Dungjord till Båtzmanstorpet        -    6 11/32 cappar                -        4 17/32                     -       3 5/8

(Text på kartbilden, runtom medsols först:)
Skiälfz ägor taga emoth
Jämbiöö ägor stöter här till
Torpss ägor möta
Häradzmarcken tager på denna sydan emoth
Åhagz ägor

Backe
Backe

Scala ulnarum
Afmäth Anno 1692
af Gustafh Forss