D15_081

(Se även D15_080, där hela rubriken kan läsas.)

Geometrisk Delineation öfwer hemmanen Fettestad j Östkinss härad och Stenby sochen belägit

Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor  Cappar  Lass
Fettestad beståår af 2ne crono och een frelsse
gård, sampt twenne skatte uthjordar, den eena
hörer till Himmestad och den andra till Biär-
kussa, som hafwa fölliande stångfall
Cronogårdarna hwar 4 stänger 3 3/4 all??
Dito frälsse om 3stänger
Himmestad uthjord af 2 stänger hwar på intett
bref finnes. Höö af hårdwall        1 lass
Bierkussa utjord        1 ½

Åkern med dess jordmon som här öfweralt
specificerat warder
1. Sädesjärdet af swartmylla med klappersten    14        20
2. Öhrjord                                                         15        27
3. Trädesjärdet af swartmylla                               2        31 ½
4. Leera med swartmylla                                      2        17
5. Leerjord                                                          6        28
6. Spickleera                                                        -        31
7. Dungjord                                                         1        26
8. Ängen af hårdwall till crongårdarne kan
    kasta af sigh                                                     -        -            8
9. Rinnande bäck j samma ängh hwar wed
    bekommes starrwalzhöö                                  -        -            12
10. 6 stycken tompter som brukas till koobeter
    och af  giärdet inhängnade, elliest och
    intett wydare något giärdeshöö
11. Een koohage af ringa beter, med några
    småå eenbuskar bewuxen

(Högra spalten:)
                                                        Tunnor  Cappar  Laas
Fettestad kyrkiohemman ½
som eenskylt till reffningh
ock skattläggning beordrat är.

Sädesjärdet af swartmylla
med klappersteen Numero 1                4        12
Öhrjord                              2                1        18
Trädet af swartmylla           3                -        28
Leera med swartmylla        4                -        24 1/4
Leerjord                            5                2        7
Spickleera                         6                -        9
Dungjord                           7                -        17 1/4

     Ängen
Är een deel af hårdwall
som skattas kan till             8                -        -            4
J samma ängh starrwall
med backen till                   9                -        -            6

(Text på kartbilden:)
Helgesta gräntzar här jn till med syna ägor
Prästgårdz hump
Gallestadz ägor möter här emoth
Ystadz ägor här till
Stenby samfälte ägor möta på denne sydan
Prästgårdz enskylte ägor möta

Denna parck hörrer till Biörckkussa
Kiärwahl

Scala ulnarum
Afsath Anno 1692 af Gustaff Forss