D15_085

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Lilla Sten j Stenby sochen och Biärkins härad belägit

Notarum Explicatio
                                                                                            Crone                Skatte
Beskrifning öfwer Lilla Steen hwilcket af
twenne hemman beståår eena crono ock ett skat-
te hafwer in alles 16 stänger hwar af crongården
äger 7 stänger på 2 spans ågiel när ock skattgården
9 stänger och dee 2 spans ågiäll

    Sädessjärdet
1. Leerjord                                                                 2    20 1/4    -        3    18        -
2. Leera med swartmylla beblandat                              -    20 ½      -        -    27 ½    -
3. Öhrjord                                                                   2    5 ½       -        2    29 ½    -
4. Dungjord                                                                 -    18 1/3    -        -    24 2/3                                                                       

    Trädet
5. Leermylla                                                                 4    15 1/3    -        6    2/5     -
6. Dungjord                                                                 2    12          -        3    6        -

    Sädestäppor
7. Ängtäppa sidländ af dungjord sambfält effter stångfallet -   19      -        -    25        -
8. Crongården allena tillhörig af dungjord                      -    7
9. Dito af sandjord                                                       1    12 1/4
10. Noch till crongården af sandjord                             -    13 ½
11. Sand ock dungjordh skattgårdz eenskylt                 -    -            -        2    14 1/4    -

    Ängarne
12. Stoorängen sidländ tufwig ock mååsswuxen
    god hårdwall                                                            -    -            5 ½    -    -            6 ½
13. Lillängen af hårdwal godh                                                          4 ½                       5 ½
14. Een koohage till crongården om 12 beter med fångskoug och wed
    hielp
15. Hage till skattgården om 14 beter utan skough
16. Skattgårds skoug om 6 koobeter med små tahlskoug
    crongårdztompt om 2 kalffbeter

(Text t.v. om passrosen:)
NotaBene 2ne hemman allenast nemligen
Steen och Långetorp liggia till
Biörkinds härad elliest hela
sochnen till Östkinds.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Stenbys ägor möta emoth
Ystad ägor här
Järsta ägor
På denna sydan möter Åckerby ägor
Biärby ägor
Ulfwe-torps ägor emoth
Långtorps ägor här till

(I nederkanten:)
Tompt till crongården heel onyttig
Skattgårds om kalfbeeter
tompt till skattgården af
2ne kalfbeten

Scala ulnarum
Afmäth Anno 1692
af Gustaff Forss.