D15_087

(Rubrik:)
Goemetrisk Delineation öfwer Giöppesta j Biör-
kindz härad och Kudby sochn, hwilket beståår af en skatte och twenne crongårdar

Notarum Explicatio
                                                                                Skatte                            Frälsse                        Nielsses
                                                                                hemmanet                      Erich Swän-                hemman
                                                                                                                      sons gård
                                                                                Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Lass
1. Skattgården om 9 stänger och 2ne spans afgäll eller 1/4 stång
    om 3 kalfbeten dess tompt af ingen wydare nytta.
2. Erich Swenssons hemman om 3 ½ stångh    } Tompterne
3. Niels gård af 3 ½ stångh                              } till crongårderne
                                                                       } af ringa wärde
                                                                        med biörck buskar
                                                                        i bärgen kan föda 2 kalfwar
    Sädesjärdet
4. Good leerjord                                                        11    18 37/65    -        4    12 14/65    -        4    12 14/65
5. Medelmåttig leerjord                                                1    19 15/65    -        -    19 25/65    -        -    19 25/65
6. Dungjord                                                                 1    12 63/65    -        -    17 1/65      -        -    17 1/65
   
    Trädesgiärdet
7. God leerjord                                                            7    30 29/65    -        3    18/65        -        3    18/65
8. Medelmåttig Dito                                                     -    10 53/65    -        -    4 6/65        -        4    6/65      
9. Styff ock spick leerjord som wyd wattnets öfwer
    flödande tager stoor skada af bäcken och kan
    icke högre ansees till sin byrdigheet än spicke eller
    dungjord, ock af uthsäde till                                     -    29 50/65    -        -    8 40/65      -        -    8 40/65
10. Dungjord                                                              1    30 40/65    -        -    23 45/65    -        -    23 45/65
11. Erich Swänssons eenskylte åcker                                                            -    22 1/4
12. Nielsses intagne hage af häradzmarcken om 1
    kalfbete
13. Nyängen af starrblandat maawall till cro/ne/hemmanen                                                   5                                    5
14. Lillängen af hårdwallzhöö på holtuffwor till hwar                                                            3                                    3
15. Kallas Kierret hafwer warit ängh tillförende men
    nu för mangel af hagstånd lagdt till hage wharest
    byen sambfält föda 10 koor.
16. Twenne täppor tagne af samma äng, som nu hage är
    jordmon af dungjord                                                3    10 20/65    -        1    8 18/65    -        1    8 18/65
17. Crongårdarnes hage sambfält, knapt bete till een koo
    för bergs skull, elliest småå biörck buskar till bete för ? fåhr
18. Skattgårdz hage af någon gran ock löfbuske, till 2ne koobeter

(Text på kartbilden runtom medsols:)
Ystad ägor möta på denna sydan emot
Häradzmarcken möter här
(Senare text:)
Skogsby ägor häremot
Se Bol. G 56 pagina 70
J.B.

Wysärcka ägor in till
Åckerby ägor möta här
Lilla Stens ägor

Scala ulnarum
Afsath Anno 1694
af Gustaff Adolph Forss