D15_089

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer
Höckersta j Kudby sochen och Biörkindz härad

Notarum Explicatio
                                                         Tunnor  Cappar    Lass
Numero
1. Detta hemman Höckersta tillförende frälsse och nu underdånigst till
    Konglig Mayestätt och cronan förbyth, dess bygningstompt af intett
    wärde

    Östra giärdet
2. Sandleera                                          5    19                -
3. Medelmåttigh leerjord                       1    31 1/16        -
4. Een täppa samma åhret af öhrjord    1    3 1/8
 
    Wästra giärdet
5. Sandblandat leerjord
    Medelmåttig godh                            8    14 1/4
6. Dungjord                                         1        13 3/8

    Ängarne
7. Stoorängen af god hårdwall men myket tufwigh        10
8. Lillängen af god hårdwall myket tufwig                      6
9. Hagen med några granbuskar sampt stoora steenbärg till 14
    koobeter.
Wedbrand, giärdzle och stöör, sampt annan nödwändigh
skough, måste hemmanetz åboor sigh på andra orter förskaffa

Fleere nyttigheeter finnes intett

(Text vid senare revidering:)
Reviderad år 1760 och befunnit, at
Numero 2 rätteligen innehåller    5 tunland 11 kappar
Numero 3                                  1             17 1/16
och Numero 5                           8             4 1/4
Bese i öfrigit qwarliggande Me-
morial angående detta hemmans
skattläggning
Nils Adolph Sonreuus
 
(Text på kartbilden, först runtom:)
Klintz ägor
Gnedby ägor
Cronhagen sampt Cronängarne taga emoth
Sörby ägor
Swelsta ägor gräntza emot

Warit åcker j forna tyder
J förige tyder uppiord åcker

Scala ulnarum
Afmätt
Anno 1694
af Gustaff Forss