D15_093

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer Fiuck
j Biörckindz härad och Konungzsund sochen belägit

Denne föreskrefne byy Fiuck beståår af
fölliande lägenheeter, såsom 1/4 cronohemman om 3 stänger
obebygde hemmanet eller cronouthjorden 3 stänger ock 2 afgiäl, Wäsby utjord
om 6 stänger

Notarum Explicatio
                                                                               1/4 Crongård                 Den obebyg-              Skatte
                                                                               om 3 stänger                 de gården om              utjordh
                                                                                                                    3 stänger ock           om 6 stänger till Wäässby
                                                                                                                    2 afgiäl                                                            
                                                                             Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Las
1. Gårdzens tompt med några äplen och kiörssbärsträn, men ingen
    grässwäxt.
2. Obebygde hemmanetz tompt om 1/8 laas hårdwall
3. Wäässby uthjords tompt om hårdwalzhöö                                                                                                                1

    Lillgiärdet
4. God leerjord                                                        -    27                -        -    28 61/91        -        1    20 30/91
5. Leeerjord som medelmåttig god är                       1    1 1/3            -        1    3 21/64         -        2    81/192
6. Dungjord                                                             -    29 48/192    -        -    31 9/192        -        1    24 135/192

    Trädessgiärdet
7. God leerjord                                                       -    15 ½            -        -    16 15/32       -        -    30 1/32
8. Medelmåttig god leerjord                                    -    29 18/192     -        -    31 15/192     -        1    25 129/192
9. Dungjord                                                            1    15 ½            -        1    18 15/32       -        2    28 1/32
10. J ängen uptagen åcker af dungjord                     2    24
11. Siööängen af sterting och tierf hårdwall               -    -                   3
12. 4 spiäl j Wäässby ägor af Dito höö slagh till obebygde hemmanet  1/8
13. Wäässby spiäll in skryn leera                           -    6 1/10            -        -    6 101/192
14. Prästgårdz åcker tagen ifrån Fiuck 16 ½ kappe
15. Nock eenskylt    skryn leera                              -    7 3/4

(Högra spalten:)
16. Fiuck uthägor
Fiärndeelz hemmanet som Hans
åboor, dess hage beståår mäst
parten af dybotten, hwarest
födas kan 5 koor.
17. Skatt uthjordens hage af
    Dito wilkor, hwarest är
    upjord åcker af dungjord 1 tunnland
            16 cappar
18. Cronägorne hafwa allena
    beståendes af starr till 4 laas
    belöper på bebygde hemmanet
    1 93/97 laas.
    Andra hemmanet 2 2/33
19. Twenne åckrar j Wäässby
    giärde af dungjord, som
    komma obebygda gården till
     af 6 ½ kappe
20. Noch som lydt haar till fiern-
    delzhemmanet god leerjord 10 kappar
21. Till samma gård öhrjord 5 1/4

(Text runtom vänstra kartbilden:)
Konungsund med sina ägor
Konung sundz (ägor)
Säby ägor möter
På denna sydan gräntzar Wäässby
Reesta gårdz ägor

(Text runtom den övre högra kartbilden:)
Reesta möter här
Wässby tager emoth
Lilla Söö möter
Skarby ägor

(Den undre t.h.:)
Wässby ägor möta
Prästgårdz hump

Scala ulnarum
Afmäth Anno 1694
af Gustaff Adolph
Forss