D15_095

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Sandtorp j Biärkinds härad och Öster Nyjyrkia sochen belägit

Notarum Explicatio

                                                            Tunnor  Cappar Laas
Såntorp beståår af hemman ett
1. Dungjord med leera                            2            7
2. Blååleera                                            -            8
3. Öhrjord                                              -           24
4. Leera med dungjord af een täppa        -           27

    Sädesjärdet
5. Dungjord                                           1          5
6. Öhrjord                                             4          4
7. Spickleera                                         -          17
8. Torpet Stockholm kallad, hafwer
    uthsäde af dungjord                            -        8
9. Jtem öhrjord                                      -        7
10. Ängen af starrwall                                                    30
11. Hästhagen af starr                                                    3
    Giärdeshöö hårdwall                                                  2
12. Uthmarcken mehrendeelz af
    stoora bärgh sampt tiärr ock
    morass, kan föda 14 stycken koor
13. Lambhage af ringa wärde,
    ehuruwähl att Lingsiön fuller
    stöter här till dock är intett
    fyske af synnerligt wärde.

(Text på kartbilden, runtom först:)
Örtompta ägor
Huuss-ängen till Stegeborg tager på denna sydan här emoth

Måsse
Biörck holmen
Lingsiön
Afswediat
Såntorp

Scala ulnarum
Affattat Anno 1692
aff Gustaff Adolph Forss

(Senare antecknat nere t.v.:)
Reviderat in Septembris 1734, i följe af Kongllig Collegii
Remiss, angående hwad ränta hemmanet skulle
kunna draga i anledning af chartan; ock
är innehållet befunnit såssom följer
Åkern Numero 1 innehåller            2 Tunnor 13 1/4 Cappar
dito    Numero 3                            -              25 1/4 
dito    Numero 5                            1            29 3/4
dito    Numero 6                            3            30
dito    Numero 7                            -            17 3/4
dito    Numero 8                            -            4 ½