D15_097

Notarum Explicatio

Brunby byess beskriffningh
uthi Tåby sochn och Biärkinds häradh

Hwarest är 3:ne hemman 2ne skatte och ett cro-
ne aff hwilka cronohemmanet är till Herr Book
hållaren Gustaf Danckvardt till rusthåld fördeelt
            Nembligen
Numero
    Norre gården är skatte hafwer i bymåhl 8 stänger
    á 5 aller?
    Mellangården och skatte hafwer bymåhl 4 ½ stänger á 5 allner
    Södra crongården hafwer i byymåhl 3 ½ stång á 5 allner
                                                                    Tunnor  Cappar  Laas
1. Cronogårdens byggnings tompt
2. Ett åhrs uthsäde i Wästra giärdet jordh
    moon består af starck leerjordh                    2        10
3. J dito gärde dungh och giässjord                   1        -
4. Swartmylla                                                   1        26
5. Sandmylla                                                    1        10
6. Andra åhrs uthsäde i Wästra giärdet är1        
    beståår een dell af leerjord                           2        1
7. Dito mull och klapperjord                            2        -
8. J Dito sandmylla                                          1        8
9. Engen till hella byen är mager och
    tuffwigh hårdwall á 30 tunneland                  -        -            6
10. En teegh i Prästhumppen och tompten        -        -            2
11. En lytten betteshage aff skarpt muhlbete
12. Uthsäde på een tegh i ängen                      -        13

(Högra spalten:)
Notarum Explicatio
Numero                                                           Tunnor  Cappar  Laas
13. Mellan gården skatte och dess bygningstompt
    Ett åhr uthsäde i Wästra giärdet aff
    Starck leerjord              Numero    2.                2        31 1/7
    Dungh och giässjord                       3.                1        9 1/7
    Swartmylla                                     4.                2        10 4/7
    Sandmylla                                      5.                1        22
    Andra åhrs uthsäde i östra giärdet
    Jordmon beståår af leerjord            6.                2        19 4/7
    Dito muhl och klapperjord              7.                2        18 2/7
    Sandmylla                                      8.                1        19
14. Utsäde i een wreet i ängen                              17
    Höö aff ängen                                9.                 -        -                8 7/16
15. Een lytten kalftompt
16. Een lytten betteshage med någon
    biörck och ungh granskough
17. Norre gårdens bygningstompt
    Uthsäde i Wästra giärdet Numero  2.               5        9 1/17
    Dung och giässjord                         3.               2        9 1/7
    Swartmylla                                     4.               4        4 4/7
    Sandmylla                                      5.               3
    Andra åhretz uthsäde i Östra giär-
    det Numero                                  6.                4        20 4/7
    Dito muhl och klapperjord             7.                4        18 2/7
    Sandmylla                                     8.                2        27
18. Äfwen utsäde aff een tegh i ängen                  -        31
    Höö aff engen Numero                 9.                -        -                15  
    Utsäde aff tompt wreten Numero 26.              -        16
19. Een lytten kalftompt                                    
20. Een betteshage något bergig med småå
    tall gran och enskough bewäxt
21. Humblegård om 150 stänger
    Een uthjord, kallas Prästehumpen och ly-
    der till Täby prästegårdh.
22. Ett åhrs uthsäde i Wästra giärdet af
    sandmylla                                                        4        30
23. Andra åhrets uthsäde sand med nå-
    gon swartmylla beblandat                                 4        -
24. Höö af enn godh hårdwalzängh                      -        -            8
25. Een lytten betteshage till hehla
    byen aff ringa muhlbette.
          
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gröönöö ägor mötha här
Fyrby ägor mötha på denna sydan
Liunga ägor mötha här          
Skiärsta ägor möt-tha här   
   
Båtsmans stugu

Schala ulnarum
Afmätt Anno
1691 aff
??ll Herman

(Text på lapp i övre vänstra hörnet:)
Lyf Compagniet
Numero 19
____________________
1) är överstruket