D15_100

(Se även D15_099, där rubriken kan läsas. Hela texten redovisas här:)
Geometrisk Delineations afrytning öfwer Siällängs by j Biörkindz härad och Nyy sochen belägit

Explicatio Notarum

                                                            Tunnor  Cappar Laas
Skälläng beståår af fölliande hemman
A. Skattgårdztompt af 100 humbelstänger
    ock i bymåhl 12 allr
    Skatte uthjordh till Stensätter om 13 allr
    ock 200 humbelstänger tiänlig wahl mehr att
    anläggia.
B. Oloffs gårdstompt utan trää och humble-
    gårdh om 17 ½ allr
    Noch samma hemmanstompt som nu
    är hampland, dock tiänlig till humbelgård
C. Millangården som Joen åboor
    om 17 ½ allr

    Sädess eller Sandjärdet
1. Öhrjord                                                3        3 ½
2. Dungjord                                              -        10

    Hemgiärdet eller det j träde är
3. Swartmylla                                            -        15 ½
4. Lerjord                                                1        31
5. Biörcklera                                            1        25 3/4
    Den gårdens hemiärde som Oloff
6. beboor af swartmylla                            1        -
7. Leerjord                                               1        14
8. Sandleera                                              -        5
9. Dungjord                                              1        6 ½
   
    Samma gårdz säde eller skouggiärd 
10. Leerjord                                             -        11
11. Dungjord                                            -        31
12. Sandleera                                           1        6 ½
13. Öhrjord                                              -        19 ½

     Skattgårdz trädesjärde
14. Swartmylla                                         -        20 ½
15. Leerjord                                            1        11 1/4
16. Biörckleera                                        -        28 ½
17. Öhrjord                                             1        8   

    Sädesjärdet
18. Leerjord                                            1        13 1/4
19. Biörcklera                                          2        5 1/4

(Texten fortsätter t.v. under kartbilden:)
                                                                        Mellersta          Olofz hemman    Skatt
                                                                        hemmanet som                            hemmanet
                                                                       Joen åboor                                                                     
                                                                       Laass                 Laass                Laass            
    Ängarne
20. Byängen af fräcken ock starrblandat mawald    8                    8                    11 3/7
21. Af sandjordzängen hårdwall                             1 ½                1 ½                 2 11/32
22. Dito ängh af starrwald                                      1 ½                1 ½                 2 11/32
23. Siöölöten af hårdwall                                        1                    1                    1 3/7
24. Af sälting eller tierff hårdwall                             1                    1                    1 3/7                           
25. Båthhuss ängen hårdwall                                  ½                    ½                   1 2/5
26. J samma ängh tierff hårdwall                             ½                    ½                   1 2/5

(Spalten till höger:)
27. Siöhagen skattgården ock uthjorden
    tillhörig halfparten hårdwall och deth
    öfrige starrwald tillhoopa 1 laas
28. Åckerhagen tierff hårdwall till skatt-
    gården allena                                                            2 laas
29. Een åcker j samma äng af dungjord     18 3/4 cappar
30. Een kalftompt till Jons hemman om 2:ne
    kalfbeter
31. Olofs kalftompt af 4 kalfbeeter
    Begge utan wattenbohl.
32. Skattgårds hage af tahl biörck
    och ahl till wedbrand och fång kan
    föda 6 koor
33. Olofs hage kan underhålla 4 koor
34. Jonss hage kan föda 4 koor
35. Byssens samfälte skoug af tahl
    och ahl till wedbrand med några
    småå biörcker
36. Båtzmanstorpet af dungjord 12 3/4 cappar
37. Dito starrhöö                                                        1 laas

Ägorna gårr fuller neder j Öfwer
gårdz sund hwarest wäxer
någon bladwaass, jämbwähl med
rysier kan någon fiälfisk fångas
dock af intett synnerligt wärde
38. Hemmanens samfälte swinwall
    med lytett tahl ehn ock gran-
    buskar.
39. Är dee begge hemmanens hage
    som Oloff och Joen åboor
    med eck tahl ahl och biörck
    kan föda 2ne koor tillhoopa
40. Skattgårds siööhage allena om
     1 koo och 2ne kalfbeter med
    tahl och biörck bewuxen

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Rigsätters ägor taga emoth
Häradz marcken stöter här till
Slessbrinckz ägor taga emoth
Öfwergårdz sund
Gottsätters ägor gräntza här till
Seg/er/boo ägor möta på denna sydan
Häradzmarcken möter

kiär
Tahl ock biörck till wedbrand
denne /äng/ hafwer tillförende warit j åcker ock kalladh Sandjerdet
Skälläng

Scala ulnarum
Afmäth
Anno
1693 af
Gustaff Forss

(Senare anteckning nere t.v.:)
Reviderat in Novembris 1764 vid Kongliga
Landtmäteri Contoiret och derwid
observerat som Memorialet utwisar
Jöns Fahlman