D15_105

(Rubriken till denna akt döljs av uppvikt flik, men kan läsas under D15_104.
Hela texten redovisas här:
)

Geometrisk afrithning öfwer hemmanet Lönsååss j Biärkins härad och Ny sochen belägit

Explicatio Notarum

                                                        Tunnor Cappar Laas
Lönssåhs gammal Frälsse forna warit

    Södra giärdet
1. Sandblandat leera                            1        28
2. Öhrjord                                           -        9 3/4
3. Dungjord                                         4        7

     Norra giärdet
4. Leerjord med någon klappersteen    3        29
5. Öhrjord                                           1        15 ½
6. Odahl dungjord                                -        7 3/4
7. Dungjord af hagen upptagen             1        1 3/4
8. Een ängh af kier, fräken ock
    sydland mååsswall                            -        24
9. Geeth och Lönssholmen haar i jord-
    bocken sin aparte ränta, som elliest
    kan skattas till starrwallzhöö                -        -        1 ½  

(Högra spalten:)
    Der till finnes ock någon
    bladwaass och säf, som bon-
    den för dess jämbwähl och
    löfskough af biörck ock
    ahl icke för een Riksdaler Silfwers
    afgift mistat will.
10. Ett swedioland tillförend åcker
    kan föda 4 kalfwar
11. Ett torp af dungjord                            -        17 3/4
12. Een beteshage eller sanckt
     kier med ahl ock skwak-
    ran
grääss, som tillyka med
    skougen kan föda 20 koor,
    Någon lyten timberskoug
    sampt ahl och tahl till wedbrand
    och till giärdzelhögge.

(Text till höger nedtill:)
Ehuruwäll gården hafwer ägor in
till Schiren, Juren och Lyngsiön
doch hafwer han intett fyske af något
wärde allenast j Lyngsiön finnes någon
bladwass till booskaps foder eller att sättia j
halmtakz fötter
Detta hemmanetz huustompt warder nyttiad
till lambeten, som ock några humblestänger

(Text på kartbilden, först runtom:)
Lyng siön
Hassla ägor möta här
Höckersta ägor emot
Olztorps äng möter
Juren
Häradzmarcken möter här
Häradzwallen möter här
Schiren
Olstorps ägor
Lyng siöön
Nääs Änga ägor möta

Måsse
Kiär medh ahl och tahl kan intet slåås
Måsse öfwer wäxt med skwakran
Lönsåhs
Kiär medh ahl-buskar och skwäckran
Måsse öfwerwäxt med skwackran sampt tahl och ahlskoug

Scala ulnarum
Afmäth Anno 1693 af Gustaf Adolph Forss