D15_108

(Rubriken kan läsas under D15_107, här hela texten:)

Geometrisk charta öfwer Normemb 3ne hemman uti Biärkindz härad, och Ny sochen


                                                                                                Begge                            Crono
Notarum Explicatio                                                                frälsse                            gården
                                                                                                gårdarne                                                 
                                                                                        Tunnor Cappar Laas    Tunnor Cappar Laas
1. Swän Olofssons gård är frälsse, hwilkens tompt
    är åcker af swartmylla hwarest han hafwer 2 kalf
    beter, beståår af 5 stänger, åckern om 3 ½ kappe
2. Swen Nielssons gårdztompt, heel oduglig af stoora
    berg, som knapt kan föda 1 kalf, hwilcken är
    6 stänger, men j men j humpwys gifwit ifrån sigh till
    den andra frälsse gården så myket som een half stång
    eftter begge höra under ett hörskapp
3. Twenne småå tompter, som någre humblerötter
    äre utj lagde
4. Dito een som han ock hafwer intaget som icke
    wähl om åhret kan föda 1 kalf.
5. Jons tompt ock gård är nu crone ock upjordh
    åcker af god leerjord den öfrige dehlen till 1 kalfbete
    ock är dess anpart 5 stänger Åkern 6 ½ kappe

    Sädesjärdet
6. Medelmåttig leerjord öfwer alt, 9 Tunnor 3 3/4 cappar     6      8 37/64    -            2        27 12/64
7. Sämbre leerjord som een deel styf är 10:   7                      7         13/16    -            3        6 8/16
8. Dungjord                                            2:    21 3/4             1      26 61/64    -          -        26 7/8
9. Dungjord som Swän Olofsson opjordt af een sin der
    tillförende hafde hagdeel som nu är lagd
    till giärdet    1 tunnland

(Högra spalten:)
                                                                                                Begge                            Crono
                                                                                                frälsse                            gården
                                                                                                gårdarne                                                 
                                                                                        Tunnor Cappar Laas    Tunnor Cappar Laas     
10. Der emot Jons enskylte åker upjord
    af sin hagdeel bestående af dungjord
    till                                          19 cappar
11. Dito Swän Nielssons hagedehl opjor-
    de åker och af dungjord      1 tunnland 12

    Trädes järdet
12. Medelmåttig leeerjord       9 tunnland 20                6        19 3/4                        3        1/4
13. Skryn leerjord                  8 tunnland  2                  5        17 3/8                        2        16 5/8
14. Dungjord                            -              23                 -        15 13/16                    -        7 3/16
15. Stoorängen skryn hårdwall till crongården       
    helfften af hwart slaget                                                                            6 3/5                                3
16. J sama äng tredingen sterting ock twåå
    deelar starr                                                                                            19 4/5                              9
17. Lillängen af starrblandat maawall                                                           2 1/5                               1
18. Är Swen Olofssons hage, der han föder 6
    koor, lytet af åker                                1 cappe
19. Dito Jons hage utan skoug om 5 koobeter
    Åkern af dungjord                                                                                                -        31 3/4
20. Swen Nielssons ock skouglöös om 8
    beter ock åkern dungjord    1 tunnor 8 cappa
21. Deras sambfälte skoug brukas een tyd
    på åhret till des ungboskap föda, men
    skougen aldeles uthug-
    gen ock af föga wärde.

(Text nere t.h.:)
22. Är deras sambfälte skoug dock
    jnhägnad, efwen så borthuggen
    allenast någa småå gåhrtallar
    hwarest dee släppa sine dragare eller ung
    booskappe.
    Åkertäppa är der giord af öhrjord
    sambfält, ock ämbnas till båtz-
    manstorp                    19 cappar

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wysätters ägor möta
Lundby ägor
Särsta ägor gräntza här emot
Östermämbs ägor gräntza hyth till
Östermemb och Södermembs sampt Skattenbärga och Enbärga
mbwähl Grefstadz sambfälte äng möter här
Östers-kams ägor
Tyfwe-torps ägor gräntza emoth

gran och en

Scala ulnarum
Afmät Anno 1694
af Gusatff Forss