D15_110

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Öhrthompta uthi Biärkins och Öster ny
sochn belägin

Notarum Explicatio Öhrompta
                                                                            Tunnor Cappar Sommarlass höö
                Jtem1
* En krone och skatte uthgiord som tilsammans
bestå af 2 stenger i bymåhl

A. Öster gierdet består af fyra jiordmåhnar dung-
    giord                                                                    17        -            -
A2. Öhriord                                                             10
A3. Sandmylla                                                          7 
A4. Lerblandat dungiord                                           9
B5. Wästra gierdet dungiord                                     3
B6. Öhriord                                                             3
B7. Sandmylla                                                         10
B8. Biörkelera                                                          6
B9. Lerblandath dungiordh                                        5
C10. Stoorängen består af hårdwald, kiärwald
    och fräken med eke och hasle uthi, hårdwall           -        -            42
C11. Jtem starr och fräken tillsammans                                              12
D12. Gååsmåsen sanck dybåten af starr och frä-
    ken tillhopa                                                                                   13
D13. Jttem stäggwall                                                                         7
E14. Starrkierreth af starr och fräken                                                10 2/3
F15. Humpängen af samma beskaffenheet                                        10
G16. Nyängen af dito qvalitet                                                           19 2/3
X. ängthompten af maawall                                                               9
H. Kohagen med höga bergh, och backar uthi thal
    och granskough, till giersle sampt jiämpte
    bete till 26 koor
J. Jtem en åcker lycka i skillnaden imällan
    kohagen och uthmarken, som hela Öhrtompte
    by äger intresserader uthj dungiord                       4       -            -  
K. Hästehagen med små biörke buskar, bete till
    6 hästar åhrligen. Gierdes höö                              -        -            6 

(Högra spalten:)
    Gårdernas stångetal
Littera
Numero                                                                        Tunnor Cappar  Sommar höö
    Hwarest 4 fuller gärdar, om 3 stänger j byamåhl,
    Jtem en half gård om 2 stenger såsom och*
L. Siälfwa uthmarken till Öhrtompta ähr af ringa wärde till bete, för bergh och
    backar, tahl och granskogh till giersle och wedebrand nödtorfftigt finnes.
M. Jttem en park som af uhrminnes tidher hafr legath till Öhrtompta och nu
    disputeras af sandtorps åbo.
N1. Siötorpet åhrligen uthsede dungjordh                         -        12
N2. Jttem åhrligenöhrsand                                                -        4
O. En lycka som häfdas till Öhrtompta dungiord                -        16
M. På förmälte parck ähr skogh och muhlbete dock af föga werde för bergh och
    backars myckenheet.

    Special Descriptio
Desse fyra gårdar Numero 1. 2. 3. 4. ähro af lyka stoorleck i bymåhl
A1. Öster giärdet dungiord                                                3        6
A2. Öhriord                                                                      1        28
A3. Sandmylla                                                                   1        10
A4. Lerblandat dungiord                                                    1        22
B5. Wästra gierdet , dungiord                                             -        18
B6. Öhriord                                                                        -        18
B7. Sandmylla                                                                    1        28
B8. Biörkelera                                                                    1        4
B9. Leerblandatt dungiord                                                   -        30
J. Åcker lyckan mellan kohagen, och uthmarken, dungiord   -        24
C10. Stoorängen af hårdwald                                             -        -            7 13/16
C11. Jttem starr och fräcken tillhopa                                   -        -            2 1/4
D12. Gåssemåsen starr och fräcken tillsammans                -        -            2 7/16
E14. Starr kiäret af starr och fräken till hopa                        -        -            2 7/8
F15. Humpängen af samma beskaffenheet.                          -        -            3
X. Ängetompten maawald                                                   -        -            1 9/16
A.B. Gierdes höö hårdwald                                                -        -            1 11/16
G16. Nyängen af starr och fräken tillhopa                           -        -            2 11/16

    Halff gården Numero 5 såsom och crone
    och skatte uthiorden 6 som bestå af 2 stänger hwardera
B5. Wästra gierdet dungiord                                               -        12
B6. Öhriord                                                                        -        12
B7. Sandmylla                                                                    -        8
B8. Biörkeleera                                                                  -        24
B9. Leerblandat dungiord                                                   -        20
A1. Östra gierdet dungiord                                                 2        4
A2. Öhriord                                                                       1        8
A3. Sandmylla                                                                    -        28
A4. Leerblandat dungiord                                                    1        4
    Åcker lyckanmellan skogen och uthmarken, dungiord       -        16
    Åhrligen höö hårdwald                                                     -        -            5 1/4
    Starr och fräken tillsammans                                            -        -            9 ½
    Stägwald                                                                        -        -            71/83
    Maawald                                                                        -        -            1 1/8

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Östernys änghe giärde
Östärskams ägor 
Sörmäm
Sörmyres ägor möta åp denne sidan
Sörmyres, Sörmäms, Hiälums, Tåmptes och Fagerhults almenningh
Lacus Lyngen
santorp
Huus ängen
Lagålens ägor möta på denne sidan
Höckersta ägor möta på denne sidan

Ängetåmpten
Wallegatan
Hög oduglig skalbacke?
föga af werde att biärgia
Sanck dybåtten
Godh hårdvall
Starrwall
Båsmans tårp
Starkiärret
Båsmans tårp
Utmarken är af ringa werde till beete för bärg och moras
men dock skiön tall och granskog till giärdsle och wedebrandh
Siländ däldh
KOhagen
En godh betesdäldh
Gååsemåsen af sank dybåtten
Koohagen
Nyängen af sanck dybåtten
Hästehagen benämpt
Hög oduglig backe
Humpängen dybåtten
Dänne park Disputeras af Santåros åbo men dåck af ringa werde till bete

Scala ulnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1691 af Jacob Wernsteen        
 
_____________________________
1) Texten här börjar överst i högra spalten och fortsätter från astrerix *
    överst i vänstra spalten