D15_112

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Wysten i Biärkins härad
Åå sochn belägin

Geometrisk Deschription öfwer twenne
gambla frälssehemman Wysteen; som
äro Konglig Maystät i byte upgifne och äro af
lyka stångetahl i bymåhl

    Notarum Explicatio
                                                                             Tunnor  Kappar  Sommarlass höö
A1. Wästra giärdet godh leeriord och mylla                6        29
2. Af sämre slagz jord                                                1        19
3. Sann och dungiord                                                  4        -
B4. Östra giärdet godh leeriord                                   7        2
5. Af sämre slagz jord                                                 6        2
6. Spikjord                                                                 3        7
C7. Uppå uthmarcken en Båsmans åkertäppa
? Hwar uthi finnes uthsäde af dungiord och flotlera       1        4
D8. Hemängen af starwald och stärting                        -        -            26
E9. Slagmåssen af stärting och mawald                        -        -            4
F10. Miöhlmåssen af starr och mawald                        -        -           24
B11. Een koohage uthwedh åkergiärdet, hwar uthi
    kan födas bägges gårdarnas dehlar 12 koor.
H12. Lilla hagen med små talleskog som dugelig
    är till wedebrand, bete till en häst.
J13. Biörnebohagen af samma beskaffenhet bete till
    een häst.
K14. Jttem en lyten uthmarck som de om åhret kunne
    hafwa sin ungboskap och små creatur uppå.
    Jngen skog till något wärde att notera
    uthan allena små gran och tallebuskar.
    Jntet heller andra lägenheeter hwarcken
    af trää eller humblegårdar.

(Text på kartan, först runtom medsols:)
Linne-bärga ägor
Brånsta ä-gor
Höckersta ägor
Siö-wal-les ägor
Präste-gårdz ägor

stertingh
Hemängen starrwall
Biörnebohagen
Mawall
Kohagen
Ringa skogh
Slagmåsen starrwall
Uthmarken
Maval
Maval
Miölmåsen
Miölmåsen
karrval
Starr vall

Scala ulnarum
Afmätt och förfärdigat Anno 1692 aff Jacob Wernsten