D15_114

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Gusätter
j Krockecks sochn och Lössingz härad    { NotaBene
                                                               { Efter jordebökerne
                                                              { ses Krokek wara
                                                               { belägen uti Bråbo
                                                               { och intet i Lösings härad
Afmäth Anno 1694 aff Gustaff Adolph Forss

Notarum Explicatio

Numero                                                                Tunnor   Cappar   Laas
Hemmanet Gusätter, af trää- och humble eller kahlgård
finnes intett

    Sädes järdet
1. God leerjord med lyttet grand sand beblandat        -        14
2. Öhrjord                                                                1        9 ½

    Trädess järdet
3. Sand leerjord, hwarest j forna tyder hafwer wa-
    rit kohlboten som nu omkring sig myket torckar    1        16 ½
4. Een ängh af fräken med småå starr beblandat       -        -                2
5. Änghparck på häradzmarcken som i åhr
    först är bärgat, och ännu intett uppwallad är
    ey heller wyssas hwad gräss slagh der will blifwa,
    doch förmehnas der wäxa småå starr                    -        -                6
    Åhrligit giärdeshöö                                               -        -                ½
    Booskapen föda dee på häradzmarcken.  

(Text på kartbilden:)
Häradzmarcken möter här
Holmetorp gräntzar här
Häradzmarcken möter
Bräntorpss ägor möta

Scala ulnarum