D16_008

(Rubrik:)
Geometrisk afryttning
öfwer Skruckeby by, belägin i Åcker-
bo häradh och Skruckeby sochn
afmätt Anno 1693

    Notarum Explicatio

Numero                                                               Åker                Eng
                                                                     Tunnor  Kappar    Lass
1. Pehr Pehrssons hemman ½ chrono, haf-
   
wer ingen humblegårdh.
2. Måns Olufssons hemman jtem ½ chrono
    hafwer ey heller någon humblegårdh.
3. Anders Olufssons hemman 5/8 dehls chrono
    hafwer och ingen humblegårdh, för
    hwilket hemman byyn är afmätt.
4. Nils Jönssons hemman 3/4 frällsse
    Gyllenhofz erfwingar tillhörig, hwil-
    ket ock ingen humblegårdh hafwer.
5. Jtem är kyrkian
6. Nochk Klåckar gården, hwilken ingen lä-
    genheet hafwer.

    Östra giärdet
    Af 4 jordemåhner, såsom
7. Lehrmylla                                                         6        4
8. Sandhjordh                                                     13      25
9. Öhrjordh mycket släth till bördh                        4        1
10. Skiörlehra                                                      2        5

    Wästra giärdet
    Och af 4 jordhemåner, nembligen
11. Lehrjordh, medh något sandh beblandat         5        29
12. Sandtjord något grundh                                 12        5
13. Öhrjord, grundh                                            7        29
14. Dungjord, heel slätt till bördh                         4        24
    Jntet giärdeshöö, hwilket säde är,
    förmedels bergsbackar, och dhe till gödzell
    grässwallen uphäfwa, allenast åhrligen                                    4

    Engiarna
15. Nyhaggs engen af godh hårdh wall be-
    kommes höö öfwer at                                                            8
16. Enge humpen af skarp hårdhwall, öfwer
    alt bekommes höö                                                                  3
17. Kyrckehagen af mawall                                                        6
18. Nyängen af grof starrwall                                                     12
19. Gamble ängen af starrwall                                                    20

Numero                                                           Åker                Eng
                                                                  Tunnor  Kappar    Lass
    Hage
20. Hagen är af effter fölljande hwill-
    kohr, medh månge backar, alle-
    nast en slätt till bethe, och
    medh ingen skoug bewäxt.

    Uthmarcken
21. Är et sanckt kiärr af starr-
    wall till bethe, skougen af nå-
    gre små ahle buskar, medh månge
    oduglige bergh
    till gärdzle och wediebrandh, måste
    dhe dhet öfwer Roxen sökia och
    hempta.

    Fiske
J siön Roxen bekommes medh
noth, sampt om wåhren katzar
fisk, abborrar, giäddor, mörth och
braxen, till huusbehof medell-
måttigt

    Torpen
Som af swynwallen är uptagen
Ett till hwart hemman.
22. Till Pehr Pehrssons hemman af öhrjordh    -        8
23. Till Månss Olufssons af öhrjordh               -        4
24. Anders Olufssons af öhrjordh                   -        24 ½
25. Nils Jönssons af samma natur                   -        14
     Jngen äng till desse torpen
26. Uppå denne bys ägor äro 2ne
    knechte torp belägne, som hafwa
    sina tillhörige ägor.

(Text i högra spalten:)
Till hwart och jtt
hemman, j åcker och engh effter
stångtahlet beräcknat, nämbligen
fyra stänger, och som desse
4. hemman äro lyka stora,
ty kommer uppå hwars och ens
dehl nämbligen

    J Östra giärdet
Som af 4 jordmåhner består nembligen
Lehrmylla                                                       1        17
Sandhjordh                                                    3        14 1/4
Öhrjordh mycket slätt till bördh                      1           1/4
Skiörlehra                                                      -        17 1/4

    Wästra giärdet
Jämbwähl af 4 jordhmåhner
Lehrjord medh något sandblandat                  1        15 1/4
Sandhiord något grund                                   3        1 1/4
Öhrjord, grundh                                             1        31 1/4
Dungjord heel slätt till bördh                           1        6
Till hwardehra åhrligen giärdes höö                                            1

    Engiarna
Nyhags engen af godh hårdhwall til
hwart hemman bekommes höö                                                   2
Enge humpen af skarp hårdhwall
höö                                                                                            3/4
Kyrckehagen af maawall                                                            1 ½
Nyängen af grof starrwall                                                            3
Gamble engen af starrwall                                                           5

Dhe andre nyttigheeter som hagar
vtmarken och fisket, medh torpen
hafwer desse hemman i Pro-
portion effter dess nyttigheet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siön Roxen
Währla land kommer här emoot
Wahlsta torpz land möter
Prästegårdz äng möter
Hageby land stöter här emoot
Skruckby prästgårdz landh möter här
Siön Roxen

Hammarudde
Swart skiär
Stubb-holmen
Skiälberget
Brun holmen
Backe
Ronn holmen
Oduglig land
Berg
Ahlholmen
Berg
Berg
Berg
Ny ängen
Ekebacke
Bergbacke
Hage
Någre berg
Ekebacke
Skiälsten
Gamble-ängen
Berg
Ekebake
Eckbacke
Kyrcke hagen
Berg
Skruckeby by
Östra giärdet
linde
Oduglig bergbacke
Klåfwesten
Berg
Berbacke
Berg
Linde
Linde-wall
Oduglig bergh-backe
Wästra Giärdet
Berg
Knecktetorp
Knectetorp
Stenbacke
linde
Bergbacke
Nyhagzängen
Stenbacke
linde-wall
Bergbacke
Berg
Stenbacke
änge hump

Schala ullnarum
Anders Nillsson