D16_010

(Rubrik:)
Geometrisk afryttning
öfwer Wärla by, belägin i Åckerboo
häradh och Skruckeby sochn, afmätt
Anno 1694

    Notarum Explicatio
   
Numero                                                                      Åker                Eng
                                                                             Tunnor  Kappar    Lass
1. Carl Hanssons hemman ½ frällsse, hafwer
    i byamåhl 3 stänger á 4 ½ ahlnar stången hafwer ingen
    humblegårdh.
2. Backegården chrono hemman ½ hafwer i bya mål
    3 stänger och 3 qvarter, hwilken ock ingen hum-
    blegårdh anlagt hafwer.
3. Nills Olufssons hemman rusthåll ½, hafwer i
    byamåhl 3 ½ stång, ey heller någon humblegård
4. Enkian ½ rusthåll, hafwer i byamåhl
    3 ½ stångh, jngen humblegårdh.
5. Holstens gårdh ½ chrono, hafwer i byamåhl
    2 stänger 3 3/4 ahl, jngen humblegårdh, ey heller
    någon tienlig platz den at anläggia.

    Norra giärdet medh
    Dhet östra i 1 säde af 3ne jordemåhner som
6. Lehrmylla medh något klappersten                        8        5
7. Spyklehra                                                            7        8
8. Skiörlehra                                                            7        -

    Södre giärdet
    och af 3ne jordhmåhner, såssom
9. Lehra medh något klappersten                             13        2
10. Spyklehra                                                           4        6
11. Skiör lehra                                                         5        11
    Åhrligit giärdes höö till desse hemman kan
    ey högre beräcknas, för wallens upgräfwande
    skull, än till                                                                                 5

    Engiarne
12. Norrängian af grof starwall                                                       66 3/4
     { Södra engian af maawall                                                         28 3/8
13.{ Starrwall                                                                                28 3/8

    Hagerne
Till desse hemman äro särskilte hagar
af effterfölliande wilkor, som på hem-
manen anförde blifwa.

Numero
    Utmarcken
14. Är ett sanckt kiärr till desse hem-
    man, ey heller någon skoug finnes,
    utan rusthållarne hafwa en lyten
    skoug utom Bergia och Grönlundh,
    hwilken skoug är af smådt grane, til
    föga duglig, dock omätt.

    Fiske
J siön Roxen hafwa desse hemman 5 stycken
nothewarp, i hwilken fånges fiällfisk
giäddor, braxen, abborrar och mört,
yill hwart hemman finnes katzestånd
3 stycken.
15. Backstugu på uthmarcken bebygdt,
    hafwer inga ägor

Flere lägenheeter till denne byy
finnes inte, än som på hwart och
it hemman affördt blifwer.

    Hwart och itt hem-
man särskilt befunnit, som först
om hemmanetz stångtahl.
                                                                          Åker
                                                                  Tunnor Kappar
Carl Hanssons hemman j Norra och Östra
giärdet, hafwer åker af lehr-
mylla                                                            1        17
Spycklehra                                                   1        11 ½
Siörlera                                                        1        10
Backegården i samma giärde, lehrmylla         1        20
Spycklera                                                     1        13 3/4
Siörlehra                                                       1        12 1/3
Nils Olufssons, lehrmylla                               1        25
Spyklehra                                                     1        18 3/4
Siörlehra                                                       1        17
Enckan, lehrmylla                                          1        25
Spyklehra                                                     1        18 3/4
Siörlehra                                                       1        17

(Spalten t.h.:)
Numero
Holstens, lehrmylla                                        1        14
Spyklehra                                                     1        9 1/4
Siörlehra                                                       1        7 2/3

J Södra giärdet, Carl Hanson hemman
Lehra med något klappersten                         2        14 3/8
Spyklehra                                                      -        25 1/8
Siörlehra                                                       1        1/16
Backegården, lehra                                        2        18 3/8
Spyklehra                                                      -        26 1/4
Siörlehra                                                        1        2 1/16
Nils Olufssons hemman, lehra                        2        27 7/16
Spyklehra                                                      -        29 5/16
Siörlehra                                                        1        5 13/16
Enkians, lehra                                                 2        27 7/16
Spyklehra                                                       -        29 5/16
Siörlehra                                                        1        5 13/16
Holstens  lehra                                               2        10 3/8
Spyklehra                                                       -        24
Siörlehra                                                         -        30
Åhrligit giärdeshöö till hwart hemman              -        -                1

    Engiärna
Norr ängen till Carl Hansons hemman                                        12 3/4
Backegården                                                                              13 ½
Nils Olufssons                                                                            14 1/4 
Enkians                                                                                      14 1/4
Holstens                                                                                     12
Södre ängian, till Carl Hanssons hemman
af mawall                                                                                    5 3/8
Starrwall                                                                                     5 3/8
Backegården af mawall                                                               5 3/4
Starrwall                                                                                     5 3/4
Nils Olofssons, af maawall                                                           6 1/8
Starrwall                                                                                      6 1/8
Enckian, af mawall                                                                       6 1/8
Starrwall                                                                                      6 1/8
Holstens, af maawall                                                                    5
Starrwall                                                                                      5

    Hagarna
16. Carl Hanssons hemman hafwer hage af ringa
    wärde.
17. Backegårds hage ock af ringa wärde
18. Nils Olufssons, af samma willkor.
19. Enkians, af lyka natur.
20. Åker i denne hage af dungjordh                -        30 3/4
21. Holstens af lyka wärde
22. Åcker af dungjordh                                  -        8

Till desse hemman finnes ey
fleer lägenheeter som öfan
förmält är.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siön Roxen
Bäria land kommer här på denne sydan
Grönlunds land möter här
Torps ägor möta
Wahlsta land möter här emoot
Skrukeby ägor möta på denne sydan

Suart skiäl
Stubbeholmen
Skiälberget
Sanckt kiärr
Backe med ekeskog
Sten
Norrängen
Oduglig backe
Jtem oduglig backe
Norre Giärdet
Klåf-sten
Berg
Bergbacke
Berg
Bärgia by
Hage
Hage
Hage
Hage
Hage
Wärla by
Berg
Berg
Oduglig berg-backe
Södre Giärdet
Södra Engen
Östra giärdet
linde
linde
Berg
Berg
linde
Backe
Berg

Schala Ullnarum
Anders Nilsson

(Senare text i nedre vänstra hörnet:)
Wid chartans reviderande 1727 är befunnit
åkern Numero 6 för 8 Tunland  5 kapland opförd, innehåller 9 Tunland 
        Numero 7 för 7 Tunland 8 kapland innehåller 7 Tunland 13 kappland
        Numero 8 för 7 Tunland  - innehåller 7 Tunland 8 kappland
        Numero 9 för 13 Tunland 2 kappland innehåller 13 Tunland 10 kappland
Giör difference i bägge giärden 1 ½ Tunland
för öfrigt uträkningen richtig.