D15_012

(Rubrik i mittenspalten under kartbilden:)
Geometrisk afrytningh
öfwer Lundeby by, belägin i Åckerboo härad
och Skruckeby sochn, afmäth Anno
1694. 

Numero                                                           Åker             Eng
                                                                   Tunnor Kappar    Lass
    Notarum Explicatio

1. Oluf Månssons hemman 1: crono, hafwer i bya-
    måhl 5 stänger.
2. Lars Simonssons hemman är till dehlning på rusthålldh
    1. chrono hafwer i byamåhl 4 stänger
3. Pehr Jönssons hemman 3/8 chrono, som nu är ran-
    sakat, hafwer i byamåhl 3 stänger. Dhesse hem-
    man hafwa ingen humblegårdh, dock tienliga
    platzar dhem at anläggia.

    Östra Giärdet
    Af 3ne jordhmåhner, som
4. Lehrjordh något diup                                11        11
5. Skiör lehra                                                -          20
6. Dungjordh                                                1          27

    Wästra giärdet
    Af 2ne jordh-måhner såsom

(Texten fortsätter i högra spalten:)
Numero                                                                                   Åker             Eng
                                                                                        Tunnor Kappar    Lass
7. Lehrjord med något klappersten                                     12        18
8. Skiörlehra                                                                        2        22
     Åhrligit giärdes höö                                                                                     6

    Engiarna
9. Norrängen af starrblandat maawall                                                              12
10. Nyängen af hårdhwall och starrwall helfften af hwart                                  16

    Hagerne
11. Stoorhagen till bethe något slätt, hwar uppå kan några
    chretur födas.
12. Lillhagen, af föga wärde, allenast några backar
Intet fiske ey heller timberskoug finnes till denne byy.

    Hwart och jtt hemman särskildt effter des stångtahl
J Östra giärdet, hafwer Oluf Månsson lehrjordh något diup  4      23 1/4
Skiörlehra                                                                        -         8 1/3
Dungjordh                                                                       -         24 ½
Lars Simonsson, lehrjordh                                               3         25
Skiöhrlera                                                                        -         6 2/3 
Dungjordh                                                                       -        19 2/3
Pehr Jönsson, lehrjordh                                                    2        26 3/4
Skiörlehra                                                                        -        5 
Dungjordh                                                                       -        14 3/4

J Wästra giärdet har Oluf Månsson, lehrjord med något
klappersten                                                                      5        7 ½
Skiörleera                                                                        1        3 5/6
Lars Simonsson, lehrjord, med etcetera                            4        6
Skiörlehra                                                                        -        28 2/3
Pehr Jönsson, har lerjord medh något klappersten             3        4 ½
Skiörlehra                                                                        -        21 ½
Åhrligit giärdes höö af hårdwall                                                                    1 ½

    Engiarna
J Norängen af starblandat maawall, hafwer Oluf Månsson                             5
Lars Simonsson                                                                                            4
Pehr Jönsson                                                                                                3

(Längst uppe t.h.:)
Numero                                                        Lass
J Nyängen af hårdh- och starrwall helfften
till hwart, har Oluf Månsson                            6 2/3
Lars Swensson                                               5 1/3
Pehr Jönsson                                                  4

J hagarne, medh hwad mehra hemma
wydh, hafwa dhe effter stångatahlet
i Proportion
13. Är ith knechtetorp medh des
     tillhörige ägor.

(Till vänster, övre lilla kartbilden:)
Rysslinge land möter här
Hanskesta ägor
Skuällinge Lassäng möter
Lassängen

(Text till denna lilla karta:)
Jtem afmätt Lassängen hörig under
Lundby belägin i Åckerbo häradh och Skruckeby sochn, afmätt 1694
                                                                           Lass
    Notarum Explicatio
    { Oluf Månssons hemman eng af hårdwall        1 2/3
J  { Lars Simonsson af hårdhwall                          1 1/3
    { Pehr Jönssons hemman af hårdwall                1

(Nedre kartbilden t.v.:)
Tälliesta ägor komma på denne sydan
Rysslinge land stöter här emot
Härsteberg ängen
(Text till den nedre lilla kartan:)
Jtem Härstebergsängen hörig under
Lundby, i samma häradh och sochn belägin, afmätt Anno 1694

Numero                                                                                   Åker             Eng
                                                                                        Tunnor Kappar    Lass 
    Notarum Explicatio

1. J denne äng hafwer Oluf Månsson j en lycka af dungjord   -        15 ½
2. Engh af hårdhwall                                                             -        -                5
1. Lars Simonsson af samma jordmåhn                                 -        12 1/4
2. Jtem ängh af hårdhwall                                                      -        -                4
1. Pehr Jönssons af samma jordmån                                      -        9
2. Jtem äng                                                                           -        -                3       
                                                                     
(Text vid stora kartbilden, först runtom:)
Nääs ägor möta
Hageby land kommer här emot
Rysslinge land mööter här
Skwällinge ägor stöta här emoot

Knechtetorp
Norrängen
Stenbacke
Stoorhagen
Backe
Bake
Lillhagen
linde
linde
Wästra giärdet
Lundby
Östra giärdet
Berg
Sten backe
linde
Berg
Linde
Berg
Berg
Nyängen


Schala Ullnarum
Anders Nillson

(Senare text nederst t.h.:)
Wid chartans reviderande 1727 är åkern Numero 6 befunnen
ett Tunland förringa uträknat; innehåller 2 Tunland 27 kappland
det öfriga richtigt.