D16_014

(Rubrik:)
Geometrisk afritning
    öfwer
Konungs gården Thuna, hwilcken
är belägen i Åckerboo härad och Rysta sochen,
Afmäth och förfärdigat Anno 1692 aff:

    Notarum Explicatio

Numero                                                              Tunnor  Kappar    Lass
1. Är siälffwa säthe gårdens tompt
2. Träägården med huussen aff sandmylla                2        11 ½
3. Den andra träägården med ladugården aff leera
                                                och dungjord          1        10
4. Ladugårdens circumferens

    Norre giärdet
    Aff åthskillige jordmohner
5. Sand med någon leera beblandat                        1        15
6. Sand med någon mylla                                       16        3
7. Sand och dungjord                                            37        17

    Södra giärdet
    Aff trenne jordmonner
8. Leerjord wed nedre träägården                         2        18 ½
9. Sandmylla                                                        22        24 ½
10. Öhrjord för några åhr upptagen                      10        25

    Ängarne
    Stoor ängen aff åthskillige waller
11. Wäpling och blaawahl                                     -        -                20
12. Maa och starrwahl                                          -        -                190
13. Tiärff hårdwahl                                                -        -                40
    Siööengen och af åthskillige wahler
14. Måasswahl                                                      -        -                8
15. Stertingh                                                          -        -                2

(Högra spalten:)
Numero                                                      Tunnor  Kappar    Laas
Giärdeshöö aff Södra giärdet god hård
wahl                                                                                          6
16. En täppa aff god hårdwahl wed gården                                 3

    Gårdsens underhörige torpp
17. Trää gårdz torpet, een täppa aff grund
    sandjord                                                    -        29
18. Twenne småå ängiar á ett halfft
19. laass hwardera hårdwahl                         -        -                1
19. Skougwachtaretorpet aff grund sand
    jord                                                          -        18
20. 2 stycken småå äng täppor aff skreen
    hård och maawahl                                     -        -                2
21. Fyskaretorpet aff syrsand                        1        2 ½
22. Engh aff stertingh                                     -        -                1 ½
23. Hästhagstorpet begge åhren af syrsand    -        18 3/4
24. Ängh intagen af Hästhagen
    som ey till något kan beräcknass
25. Grintorpet aff flåthsand beg-
    ge åhren till                                                1        12
26. Ängh aff stertingswahl                              -        -                3
27. En lytten hage till samma torpp
    aff ringa och skreent bethe och
    ey till storth kan beräcknas

(Texten fortsätter nere t.h.:)
Numero
    Humble gården är här till ingen, och ey heller finnes
    någon rätt dugligh marck der till.
28. Koohagen är på sielfwa plaan Deschriberat
29. Jtem och Hästehagen aff samma natur.
30. Uthmarcken af samma wilkor och godheeter
    som på plaan finnes Annoterat, och wydare
    dess lägenheeter aff den sees kan.
Fyske utj siöön Råxen uppå gall och steenstrand utom
allenast der Biuursby åhn uthflyter, någon dybotten med
några waassbänckar, men är här wyd lykwähl inga katzie
stånd, utan skall alt hemptas med näth och släpenoth, så att
dett j iämförande aff dett der till anwändande arbete
och bekostnad, inthet kan för något synnerligit ansees.
Flere nyttigheeter finnes intet till denna Koungs-
gård änn som tillförende förmält är: allenast 2ne
stycken torpp ifrån gården afflägne och nu till Konungsgår-
den skattlagde /som/ och nyttigheeterne här offwan wyda-
re sees kan.

(Text till övre vänstra lilla kartbilden:)
Torpet Åckerby under Konungs
gården Thuna tillhörigt belägit i
Åckerboo härad och Hargs sochen
Affmätt Anno 1692 Aff Anders Nillsson

Numero                                      Tunnland  Cappar    Laas
1. Siälwa torpet   
2. Kallfftäppa
3. Norre lyckan aff skiörleera             2        7
4. Södra lyckan af samma jordmon    1        23 ½
5. Engh aff stertingswahl                     -        -                1 ½
6. En betteshage aff ringa
    wärde både till skoug och
    bethe.
(Text på kartbilden till detta torp:)
Åckerboo häradzmarck tager här emoth
Elfwesta ägor mötha här
Fryss boo ägor mötha här

Norre lyckan
Åkerby
Södre lykan
Kalfhage
Betesmark

(Text längst upp t.h.:)
Höga torpet som och under Konungsgården
häffdas uthi Åckerboo härad och Rysta
sochen belägit; afmätt Anno 1692 aff Andrei Mörn

Numero                            Tunnor  Cappar    Laas
1. Torpet
2. Öhrblandat mylla               3        6
3. Jtem utj Östra lyckan
    öhrblandat sandmyl-
    la                                       2        7
För steenröör och annor
stoor steen utj Wästra
lyckan warder afdragit
3 3/4 kappar och för den Östra 2 cappar
Dett öfrige som är åcker
till 27 cappar och någon lindwahl
ifrån Littera A. B. C. D. är till Täg-
neby lageligen igenwunnit
Effwen och Malmby åboerne
som Littera E. och F. uthwyssa.
(Text vid kartbilden till detta torp:)
Tägneby ägor på denna sydan emoth
Malmbyy ägor mötha här
Högatorpet

(Text vid stora kartbilden, först runtom medsols:)
Siöön Råxen
Råxen
Mog-nääs ägor mötha här
Tägneby ägor mötha här in till
Bärsta ägor mötha här
Näässby ägor taga emoth

Tivär skougen
hwilken är bewäxt medh gran sampt tahl
Till nödwändigt giardzle staffer och wedhbrand
Och när han uppröjes godt bethe
Skougwachtar torpet
En släth
Träägårdz torpet
Huus holmen
Holme
Holma
Holme
Hasselöö
Koohagen med granskough och tahldungar sampt småth enbyske
godt bethe
Däldh
Siöö engen
Bethes wahl
Norra giärdet
Tompt
Tunagård
Träägård
Ladugården
Träägård
Gammal wägh
Backe
Eck backe
Stoor ängen

Fyskartorpet
Backe
Södra giärdet
backe

Hästhagstorpet
Hästhagen af samma godheet som Koohagen
linda
linda
Backe
Kalfhage
Grintorpet

Schala ulnarum
Anders Nillson
Jacob Wernsteen
Andrei Mörn