D16_016

(Rubrik:)
Geometrisk afryttningh öfwer
Mörtlösa by belägin i Åckerbo häradh och
Sancta Lars sochn afmäth Anno 1692

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                      Åcker            Eng                                                           
                                                                                            Tunnor  Kappar    Lass
1. Daniel Andersson hemman 3/4 chrono, hafwer i
    byamåhl 6 stänger, hwilket hemmans teegar
    särskilte äro aftagna.
2. Nills Suensons hemman 1 chrono, hafwer i bya-
    måhl 8 stänger
3. Sahlig Swen Jonsson enkia 1 chronohemman i byamåhl
    hafwer 7 stänger
4. Anders Ericksons hemman 1 chrono i byamåhl hafwe
    10 stänger.
5. Erick Andersons 1 chrono hafwer i byamåhl
    8 stänger.
6. Backegården 1 cronohemman i byamåhl 7 stänger.
7. 2ne uthjorder kallas Åttingen, bägge ihoplagde, i bya
    måhl 2 stänger á 1 hwardera

J denne byy finnes inga humblegårdar anlagde,
ey heller några tienliga orther dhem at läggia.

    Östra Giärdet
    består af 4 jordhmåhner, till hela byn.
8. Lehrmylla medh klappersten                                                    32        15
9. Sandh mylla                                                                             9         2
10. Flotlera                                                                                  2         -
11. Dungjordh                                                                            24        28

    Wästra giärdet
    Af 3: jordhemåhner, öfwer hela byn nembligen
12. lehr mylla medh klappersten                                                  25        17
13. Sandh mylla                                                                          10        28
14. Dungjordh                                                                            26        24
Åhrligit giärdes höö af hårdhwall                                                   -        -            4

    Engiarna
15. Pyhltäppan af hårdh wall till heela byn                                    -        -            2             
16. Korrhaggsängen, af skarp hårdhwall                                   -        -            36

     Hagerna
17. Luntzhagen hafwer Daniel, Nils och Swens enkia,
    Bethe till sammans, af ringa wärdie. Jngen skoug.
18. Åcker i denne hage Nilss Swenssons hemman af  öhrjord    1        12
19. Jtem enkian af dungjord                                                       2        8
20. Erick Anderssons hage, af ringa bethe och ingen skog.
21. Anders Erickssons hage ock allena, af samma na-
    tur till berhe.
22. Nock 2ne små torp i denne hage som hafwa åcker af sand-
    jord öfwer alt                                                                        -        24
    Backegården medh Åttingen hafwa ingen hage.

    Uthmarken
23. Är, som kallas Löthan, af ringa wärde
24. En täppa på denne löth, som kallas Söderhagstäppan
    af dungjord mycket sydländt, till heela byn                             6        23
25. Än ett knechte torp är medh dhe sine behörige ägor.

    Hwars och eens dehl i åcker och ängh
    Medh Söderhaggs lyckan effter des stångtahl.
26. J Östra giärdet Daniels andehl nembligen lehmylla etcetera  5        7
27. Sandhmylla                                                                          1        4
28. Flothlera                                                                               -        8
29. Dungjord                                                                             3        4
    Nills Swensson i samma giärde, lehrmylla                                6        16 3/4
    Sandhmylla                                                                             1        16 1/4
    Flothlera                                                                                 -        16 2/3
    Dungjord                                                                                4        4 1/4
    Erick Anderson hafwer lyka mäd näst öfwer stående
    Swen Jons enkia i samma giärde af lehr mylla                          5        22 ½
    Sandhmylla                                                                             1        10 3/7
    Flothlehra                                                                                -        9 1/3              
    Dungjord                                                                                3        20 1/3
    Backegården hafwer lyka medh näst öfwerstående
    Åttingens dehl, lehrmylla                                                         1        20 1/4
    Sandhmylla                                                                             -        12 1/7
    Flothlehra                                                                                -       2 2/3
   Dungjord                                                                                 1        1 1/6

(Text i högra spalten:)
    J Östra giärdet Anders Ericksons, lehrmylla            8        5 1/4
    Sandhmylla                                                            1        28 ½
    Flothlehra                                                               -        13 1/3
    Dungjord                                                               5        6 1/6
30. Wästra giärdet, Daniels dehl lehrmylla etcetera    3        5
31. Sandhmylla                                                          1        12
32. Dungjordh                                                           3        15
    Nils Swensson, lehrmylla                                        4        8 1/3
    Sandhmylla                                                            1        25 3/4
    Dungjordh                                                             4        13 3/4
    Erick Anderson hafwer lyka med denne.
    Swens enkias hemman lehrmylla                            3        23 1/3
    Sandhmylla                                                            1        18 2/3
    Dungjord                                                               3        28 1/3
    Backegården hafwer och lyka med öfwerstående
    Åttingen, af lehrmylla                                              1        2 1/6
    Sandhmylla                                                             -        14 ½
    Dungjordh                                                              1        3 ½
    Anders Eriksson, lermylla                                        5        10 ½
    Sandmylla                                                               2        8 ½
     Dungjord                                                               5        17 1/3    
    Åhrligit giärdes höö, Daniels hemman                                                  ½ las
    Nils Swenssons hemman                                                                    5 1/3 såtor
    Erick Andersson                                                                                 5 1/3 Såtor
    Suens enkia                                                                                        4 2/3 Såtor
   
Anders Erickssons                                                                              6 2/3 Såtor  
    Backegården                                                                                      4 2/3 Såtor
    Åttingen                                                                                              1 1/3 Såtor                                                    
    Pyhltappan Daniel                                                                              2 Såtor
    Nils                                                                                                     2 2/3 Såtor
    Erick Anderssons                                                                                2 2/3 Såtor
    Svens enkia                                                                                        2 1/3 Såtor                         
    Anders                                                                                               3 1/3 Såtor
    Backegården                                                                                      2 1/3 Såtor
    Åttingen                                                                                              2/3 Såtor

(Texten fortsätter överst t.h.:)
 Numero                                                  Åcker            Eng                                                           
                                                        Tunnor  Kappar    Lass
    J Norrhags engian hafwer
33. Daniel höö                                                                4 ½ lass
    Nils                                                                            6
    Enkian                                                                        5 1/4
    Anders                                                                       7 ½
    Erick                                                                          6                                                                           
    Backegården                                                              5 1/4
    Åttingen                                                                     1 ½

    J Soderhags täppan hafwer
34. Daniel åcker af dungjord                -        28
    Nils                                                 1        3 3/4
    Enkian                                             -        31 1/6
    Anders Ersson                                1        12 ½
    Erick Andersson                             1        3 3/4
    Backegården                                   -        31 1/6
    Åttingen                                          -        8 2/3

Linderne i denne täppa är
medh giärdeshööt inräknat.

(Text i nedre högra hörnet:)
                                                                          Lass
Jtem i Lågängen1 byns teegar, i samma häradh
och sochn belägne
som af stärtingswall bestå, till heela byn                8
1. Daniel                                                             1
    { Nills Svenson                                                1 1/3
    { Svens enkia                                                  1 1/6
    { Anders Ericksson                                         1 2/3
2. { Erick Andersson                                           1 1/3 
    { Backegården                                                1 1/6   
    { Åttingen                                                        1/3

(Text vid den lilla kartbilden:)
Långängen gränsar här runt omkring
Tegar
Långängen
Betesbacke

(Text på stora kartbilden, först runtom medsols:)
Långängen möter
Staby land möter här
Jägare platzarna möta
Torvinge land möter här
Kallersta ägor komma här emoot

Berg
lind
lind
Berg
Norrhagzängen
Pyltäppan
lind
Stenbacke
Stenbacke
Betesbacke
Backe
Mörtlösa by
Östra giärdet
stenbacke
lind
lind
Backe
lind
lind
lind
linde
Torp
lind
lindeuall
Backe
Hage
Wästra giärdet
Backe
lind
En slätt kallaas Löthan
Hage
Hage
Backe
linde
Backe
Knechtetorp
Betesmark
Skiäl

Schala Ullnarum
Anders Nillsson

_________________________
1) Egentligen Långängen