D16_018

(Rubrik:)
Bankinds häradh Landry sochn Slattefors härregårdh och några des bönder

    Notarum Explicatio

Litera Numer                                                      Åker            Höö
                                                                          Tuneland      Lass
      1.    Slattefors Herregård
A.     Höst säde eller Södra giärdet1                     19 3/8
B.     Trades giärde                                              18 7/8
        Jordmon finnes vara af god svart-
        mylla somblig städes, doch med något
        rödlehra beblandat der
        och hvar.
     2. Åhl och fiske i strömen som icke stort importerar.
C.     Ängen mehrendels hårdwall dels
        sidländigh med stora ekar bewuxin
        på somblige ställen och stenbakar                                   120
D.     Noch ett äng2 ängestycke Klockarehumpen                    12
        som här utj ähr beräcknat
E.     Ängen aff god grässwäxt doch star                                 16        
     3. Smedz torpet                                                 3             1 ½
     4. En miölquarn med 2ne par stenar
     5. Sågqvarn som går
höst och wåhr
     6. Mölnarens stuga
F.     Trägård
G.     Humblegård
     7. Lunds torpet hafwer ingen åker utan ett stycke? äng      5  
     8. Ängs vachtare
     9. Klockare torpet                                        1 ½
    Til Herregården finnes nödtorfftig skoug til
    timmer dels tienligh dels til wed och giärdzel
    dugelig godt muhlbete sampt fiskie
    i Stora Åhn.

(Högra spalten:)
        Explicatio Notarum
Littera Numero                                                   Åcker        Ödes        Höö
                                                                         i bruck      eller linde    Lass
                                                                         Tunland    Tunland                           
        10. Lund by
A.        Anders }                     { det ena åhret    14 7/8
B.        Swen    }
Tilsammans                             31 7/8
                                               { det andra         17
        Desse bönders åker jord består aff
        sand och lehrjord med mylla beblan-
        dat mycket sidländig dungjord
        kallat, och aldenstund små affals dj-
        ken i åkern finnes, som icke öfwer? 1 ½ eller
        til hogsta 2 alnars bred (beed?) ähro och för samma
        ring het skul ey kunna på cartan anno-
        teras ähr doch lykwäl afdragne, blifwer öfvan
        stående summa.
    10. Engen af hårdval småt och tungräs wäxt                                    34
        Hafa godt muhlbete i sin haga, samt stör
        och giärdzel. Fiskie godt utj åhn.
    11. Backe Torp
        Det ena års uthsäde                                    4 ½            ½
        Det andra                                                   4 7/8
        Åkeren af svart sandblandat mylla
    11. Ängen af starwal dels hårdwal                                                  20
        Hafwer til sin gård ingen skoug och ringa
        muhlbete måsste ljta sine grannar til
        der om. Godt fiskie i åhn.
H.    En platz soldaten tilslagen.
       
(Text på lilla kartbilden uppe t.v.:)
Med några ekar bewuxin
Bake

(Text stora kartbilden, först runtom:)
Landry kyrkia
Kyrkie byn gränsar medh sina ägor alt omkringh
Een dehl sochne Allmeningh
Prästens skogh widh Landry
Haghfårs ägor mötha
Rogsta by ägor grätsa3 här till
Skough Körckiobyn tillhörigh
Trägårds tårp
Lundh torp
Kungs hagen på denna sidan
Vreta by ägor möta
Oskiftadh skough
Igel-torp ägor mötha

Deta stycke ähr til kiöpt och ähr icke beräcknat
Engh mehrendels hårdwall dels och sidländigh med stora ekar på sten backar bewuxne
Slattefors betes haga godt muhlbete
Lundby betes hage
Måsse
Stoor gran skough
En del tienlig til timmer och wedbarnd
sampt godt muhlbete Herregården och bönderne lyka del-achtig

Stoor ekeskough på stenigh grund 
doch dugelig till häst hage
Sand backar
Engh med stora ekar ...wuxin så och hassel
Lundby
Skoug af ek gran och biörk på stenbackar

Scala ulnarum
Eric Nerbelius    Erik nerbelius junior   wid. 1688   ____________________
1) Södra giärdet överstruket
2) äng överstruket 
3) Fel för gräntsa