D16_020

(Rubrik:)
Geometrisk Afrytt-
ningh öfwer Öster Bööksta
och Boo, medh en frälsse-utjordh
belägin i Banckekinds häradh och Wåhls-
berg sochn, afmätt Anno 1693.

Notarum Explicatio

Numero                                                                        Åker                Eng
                                                                              Tunnor Kappar     Lass
1. Nilss Jonsons hemman, hafwer
    wyd sin huusstompt, humble-
    gårdh om 20 stänger. 3/4 crono-hemman
Numero
2. Hemming Olufsson hafwer ingen humblegårdh, ey heller
    någon lägenhet den at anläggia. Chrono 3/4 dehl.
3. Jöns Knutssons hemman hafwer ock ingen humblegårdh 3/4 crono.
    Frällsse utjorden hafwer ingen huustompt i denne
    by.
4. Boosgården hafwer ingen humblegårdh, utan något
5. af huustompten till åcker upjordh af starck lehra.        -        28
    Crono ½.

    Norre giärdet
Af 4 slags jordhemåhner
Och i samma giärde till alle hemmanen jorde-
månerne som fölljer.
6. Lehrmylla                                                                9        2
7. Flothlehra                                                              33        23
8. Dungjord                                                               10        17
9. Skiörlehran som nyligen af betes
    marcken är upgiordh                                              12        18
    Höö af hårdhwall, enär detta är i säde                     -          -            8

    Södre giärdet
Och af 4 slags jordemåner, till alle hemmanen som fölljer
10. Lehrmylla                                                            15        27
11. Flothlehra                                                            18        1
12. Dungjordh                                                            6        8
13. Skiörlehra                                                           16        6
    Enär detha är i säde bekommes höö af skarp hårdhwall                   4
14. Nock vtjorden bekommer i Norra giärdet öfwer alt  -    24
15. Jtem i Södre giärdet öfwer alt                               1        4 ½
    Höö i bägge gierderna af hårdhwall                                                 3 såtor
   
    Engiarna
16. Boos ängen består af skarp tufwig hårdhwall heela
    byyn bekommes höö                                             -        -            16
    J samma engh hafwer vtjorden 5 teegar bekommes höö                 1
17. Lillängen af bördig hårdhwall                                                       8
    Nock vthjorden i denne ängen af 2:ne teegar höö                           ½
18. Grässhagsängen af måss- ock hårdhwall helfften af
    hwart öfwer alt                                                                              8
    Vtjorden af 1 teeg i samma engh                                                   1/8                
19. En hump i samma engh Hemmings hemman tilhörig
    af skarp hårdwall                                                       -        -        1 ½
20. Jtem i Munckhagen en hump af hårdwall till Nilss hemman           1 ½
21. Emmot desse humpar hafwer Jönsses gårdh Lille-
     hagen som till bethe brukas.
22. Hästhagen hafwer heela byn tillsammans, af medell-
    måttigt beethe.
23. Vthmarken, till denne byy är et lytet stycke wydh
    Jägare parckerne, dock af intet wärde.
Denne byy medh Boo-gårdh hafwa i åcker, äng sampt
vtmarck lyka stoor deehl, men j humperne hafwer
Boo intet.

(Text på kartbilden, runtom medols först:)
Jägare park möter
Metsiö ägor stöta här emot
Wångs ängen möter här
Suista land möter
Än Wästra Böksta land
Åby ägor möta
Wester Böksta land möter här

Gräshagsängen
Hästhagen
Utmarken
Oduglig backe
Lill-hagen
Humpen
Utmarken
Crono-ängh kallas Munckehagen
linde
Skarpp wall allenast till bethe duglig
lind
Norre giärdet
lind
lind
lind
Lill-ängen
lindewall
Backe
lind
lind
lind
oduglig bergbacke
Böcksta by
Backe
Backe
Boo
Bergbacke
Södre giärdet
lind
linde
linde
lind
Backe
backe
Boos ängen

Schala Ullnarum
Anders Nillsson