D16_022

(Se även D16_023, där texten fortsätter efter Littera P. )

(Rubrik:)
Geometrisk Afrytning oppå
Mämbs Herregårdh medh alla dhe ägor
och lägenheeter som der till finnes och inom dess
rågångh begrepne ähroo, jtem hemmanet Sätra
som gräntzar in till herregårdz ägorne. Hwilken
herregårdh och tillhörigheeter ifrån Konglig Mayestätt och cro-
nan Wehlborne Herr Erich Bagge underdånigst sig till
bytt hafwer, belägit i Biörckindz haradh och Tåby sochn.
Hwar om för detta ranssakat är, men nu sedermehra
effter hans Konglig Mayestätts allernådigaste befallning
medh charta affattat, hwar widh herskapet sielf
delss warit tillstädes såsom och des betiente och fougde
wehl??ttas Anders Swenson dageligh medhfölgdt, af-
rytat och förfärdigat af            Samuel Melanders

    Notarum Explicatio

Littera                                                            Åker        höö
                                                                     tunland    kierlass
A. Mämbs herregårdh består af 3:ne hem-
    man 2ne af af det nampnes Mämb, och
    ett Sätra som der under är inlagdt.
    Förutan det Sätra som och uthbytes och är in
    till herrgårdz ägorne belägit, dock uthom
B. råå och röör. B. Åkeren uthi Södergierdet be-
    står mehrendelss af leerjordh deelss hårdh,
    men enär den blifwer wähl häfdat, kan
    det öfwer alt skattas till medellmåttig
    bärande åcker, drager uthsädhe till            28 3/4
C. Uthi Norregierdet är mehrendelss sam-
    ma jordhmon dock mehra aflydh åcker
    kan der sammastädes uthsås åhrligen till    20 ½
D. Mämbs Stoore engh består mehrendelss
    af hårdhwall dock den dehlen neder åht
    åhn är mawall och mera berande än
    hårdhwals engen, hwilken till största
    dehlen är skrin grässwext af fnugg-
    wall, kan uthi lagom bördh af heela
    engen åhrligen bekomma                                                174
E. Lill engen är moss hårdwald, undan-
    tagandes dhen dehlen neder moot siöön
    söder om bäcken, hwilket är mycket
    bärande maawall, dhe öfwersta backar-
    ne är medh mycket eekeskough bewext
    hwilken på sombliga ställen förskiem-
    mer grasswallen, kan af denne ängen
    bekommas icke i ondh eller godh tydh
    till åhrligit höö                                                                70
F. Noch gierdes höö af hårdhwall i lagom
    bördh, enär det blifwer opdykat intet öfwer                    10
G. Stoora betzhagen derest boskapen och hestar-
                                                                    ne
(Text i mittspalten:)
    nu är gåendes öfwer sommaren kan
    åhrligen föda 24 fäcreatur, medh
    6 hestar.
H. Oxhagen kan föda åhrligen till 4 boskaps-
    creatuur, begge hagarna ähr mycket
    skoughgångne.
J. Noch een kalfhaga, till nödhtorfften
    dugligh
K. Uthmarken hwadh anlangar, så är den
    af mycket bergh och steengryth öfwerlagdh
    och är föga betzmark att finna, är
    och des uthan mycket smaal doch
    något till lengden. Uppå hwilken
    uthmark några ungboskapz creatur
    sigh nähra kunna, som torpparne
    till sin nytta bruka skougen så wähl
    i hagarna som på uthmarken består
    af skiön gran och tall med stoora eekar
    iblandh, delss af tall och granskougen
    är till timmer duglig dhet öfriga
    till fångh och wedebrandh, så fins och
    någon lööfskough af biörck och ahl
    på fåå stellen.

(Högra spalten:)
    Fiskewatn i Saltsiön som kallas Slääth baken
    whilket brukas medh nooth och ryssjor uthi fiske-
    leeken. Men katsor kan för den långhgrundige
    stranden icke brukas, och så lenge fiskeleeken
    påstår, är medh nothedrechten i synnerheet
    gådt fiske.
L. 2ne wackra trägårdar en större och en mindre
M. Torpet som fiskaren åbor, är belägit widh
    herregårdz till engh, och hafwer åker af leerjordh
    in allas till 1 ½ tunlandh som giör åhrligit uthsäde        3/4
N. Engh af hårdwall belägen i herregårdz ägor.
O. Grindh torppet widh stoore wägen belägit, hafwer
    åcker af lindrigh leerjordh till 3/4 tunneland giör
    åhrligen                                                                    3/8
P. Engen af hårdhwall in alles till är nylig intagen              -            2 NotaBene

(Texten Notarum Explicatio fortsätter på D16_023)

(Text på kartbilden, först motsols runtom. Viss text skriven upp och ned:)
Skiellingsta ägor mötha emoot
Söderkiöpings stads ägor
Kongs engen mööter
Lillesta ägor taga emot
Saltsiöön kallas Slätbaken
Biesta ägor möötha här

(Text på högra halvan, fram till textspalterna t.v. och alnemåttet:)
Hörn Råå
Grind torpet
Stegel ...Råå
Råsten
5 stena röör
Leer-jordh
Fiskartopet
Oxehaga till ungh gran och tall skough herregården
Råsten som wysser wester om torpet på horn skiählet
Engh till torpet
hårdwalls engh
Skiöön ekeskough herregårds till engh
Skiöön? råsten
Hestmåssen
Mycket stora och höga bergh
högh backe
Leerjordh
Leer jordh
håårdh leera
leer-jordh
mädelmåttigh berande leer jordh
leer jordh
Leer jordh
leera
Skiöön maawals engh

Lilla måssen
Skiönt hörnskiäl
gran och tal skough
Skiön gran och tallskough
gran och tall något biörk iblandh
Engh skrin grässwäxt
Medellmåttigh leerjordh
trägårdh
Leera jordh
godh lerjordh
Ladugården
Mämbs herregårdh
Trägården
Ly till kohagen
Stugu

Skiön skough af gran och tall
Hårdwall på åthskillige stellen
Leerjordh
leera
Medelmåttig leeerjordh
Lerjordh
linda
godh leerjordh
linde
leera
hårdh leera jordh
hård leera
Kalf haga

Hårdwalls engh kallas Mäms Stoora eng
Häste och Mämbs kohaga
Stoor gran och tall medh ekar iblandh
Afswedat

Bördigt maawalls engh
Skiöön skough af tall gran och något eek iblandh
Betsmarck
godh betzmark
Skiön graan och tall skough
Skiönt beete
Påhl rader

(Text på vänstra delen av kartbilden:)
Stoora bergh
Betzmarck
...awals engh till Sätra
Hårdwal engh
Skiöön skough af gran och tall
dungh jordh
leerjordh
leerjordh
leerjordh
dung jordh
dungjordh
leerjordh
dungjordh
slättleera
leerjordh
leerjordh leerjordh
Kalfhaga
Kalftompt
Sätra gårdh
Gran och tall skough
Leermylla
Skiön skough
Något biörk iblandh
Skiön skough
tall och gran medh något biörck beblandat
Kierf dung och leeerjordh
Kierf leer jordh
Betzmarck
Kongz engen mööter

Scala ulnarum