D16_023

(Text på invikt flik, som fortsätter från D16_022:)

Nota Bene    Rågångens beskrifningh
Z. Ifrån Saltsiöön derest Söderköpings åhn
    inlöper, mitt i åhn up till gierdes går-
R. den emillan Konungz engen och Mämbs
    engen.
S. Sedan effter gierdes gården uthom Kongz-
    engen till hengnaden emillan Herregården
    och Säthra, hwilken skilldnadt strecker
T. i nordan upp till ett stoort bergh
    och så effter gammal häfdh till ett
U. skiönt hörn skiähl som är wähl omskohlat
W. Wydare till en wysse uthi ett bergh
    wähl omskohlat stående der ifrån till
X. ett skohlat skiähl på berget widh Grind-
    torp engen, hwilket wyssar linia recta
Y. på ett steen skiehl wester norr om
    Grindtorppet, och neder der ifrån effter
Z. hefden till ett skiönt 5: steena röör öster
    om landzwägen liggande. Desse begge
    råå merken upwiste 2ne gambla män
    Hindrich Anderson i Skiellingsta om 78 åhr
    Jtem Jon Nilson i Bresta torp om 78 åhrs
    ålder.
Å. Widare till en ledesten eller wyse, och sidst
Ä. till ett 5 steena röör på ett bergh upp
    om Fiskartorpet ståendes, der ifrån syn?
    rätt till hefden emillan Mämb
Ö. och Breesta engar, och gierdesgården
    uthföre till Saltsiöön.
1. Sätra hemmanet som i lyka motto
    uthbytes, belägit i samma häradh och sochn
    med Herregården.
2. Åkeren består till största dehlen af leerjordh
    deels och slättleera, sampt på dhe sydtlendiga
    stycken dungiordh, kan till 2 delar wara
    af medellmåttig berande leerjordh.
2. Uthsäde af Östergierdet dhet ena åhret                6 1/8    -
3. Noch af det Westra åhrligen                                6 1/4    -
4. Jtem en lyten åckerlycka till Östergierdet
    af godh sandblandat leerjordh, drager uthsäde      3/8    -
    Af dess betzhaga hafwer den förriga åboen
    upgiordt 2ne åckerlyckor, en till wardera
    gierdet, uthi hwilka lyckor är mechta
    skrin och kierf leer och dungjordh allden-
    stundh den aldrig kan för dess ringa
    hööboohl skull blifwer giödd, berättas alt-
    så, att samma lyckor innan kortt
    skohla ödeläggias, emedan dhee inte be-
    tala omkostnaden, ähro altderföre
    ringa att verdera, särdeles och att dese
    lyckor mycket afkortta beetet.
5. Uthsädhe af den Östra Lyckan som häfdas
    till Östergierdet                                                        2      -
6. Noch af den Westra åhrligen till Westergierdet    1 5/8    -
7. Engen består i 2ne dehlar, och är mestedels
    sydlendigh och mycket skrin grässwext
    och i ty brukas dhe sembsta stycken
    till felletarf ?, kan in alles af engiar
    och gierdeshöö bekomma åhrligen                        -    16
                                                        all
(Högra spalten:)
8. All dess uthmark är inhägnat till een betz-
    hage, hwilken medh skiöön gran och
    tallskough är öfwerwext, een stoor dhel
    är och bergh medh steengryth, och således
    mycket ringa beete att finna kan in
    alles föda till 112 koor eller fä creatur,
    den öfriga boskapen går dels på Herre-
    gårdz uthmarck och dels leyer han beete af
    andra.
9. Noch een kalfhaga till gårdzen nytta
    hafwer skiön fång och wedhskough, sampt
    uth huuss, timmer till betarfwan.
10. Rågången emillan Skiellingstaa och
    Säthra, är effter giärdesgårdar och gammall
    häfdh upp till stora berget.
    Hölasstahlet kan ungefer wara 1 ½ kierlass
    på en parm.