D16_025

Geometrisk afrytningh
oppå ½ gammal frälsehemman Onss-
tompta högwälborne fru Geurel
Gyllenstierna tillhörigh, hwilket hon
underdånigst till Konglig Mayestätt och cronan
i byte opdrager, emot Brandznäs herregård.
Hwad åker, ängh, skogh, och utmark med flere
lägenheeter samma hemman tillhörigt, be-
lägit i Biärkindz härad, och Kudby sochn afmätt
uthrächnadt och förferdigat Anno 1689 af
    Samuel Melanders

    Notarum Explicatio

Littera
A. Är Onstompta by bestående af 3:ne hemman
    hwar af 2:ne äro frälse, och ett skatte.
    1 frälsse byteshemman hafwer 6 stänger
    och 2 spans afgiäldh.

(Text i mellanspalten:)
                                                                Åker            Äng
                                                                tunnelandh   höölass
½ hemman crono skattebonden Måns
Grullson hafwer stångtahl 5 stänger
4 spans afgiäld.
½ hemman bytesgodz, bonden Stårke
Håkanson hafwer i byamåhl    4 stänger
                                            16 stänger
B. Åkren till heela byn består af leer-
    blandat mulljord till störste deelen,
    män på någre åkrar af de högsta backar-
    na är gran sandh och något gruus
    hwilkit är s.r..ksam? jordmon,
    af den bästa åkren i Norre giärdet
    med lykan eller uthiorden med Söf-
    werstad noterat med C                            4
    Dito af den sämbre eller sanden                1
    Noch en lyka på skogen oppiord är af
    skrin leerjord till                                        ½
                                                 Summa 5 ½
C. Södergiärdet är samma jordmon
    så wyda giärdet angår, män lykorne
    sämbre af giärdet den bästa åkren            3 1/4
    Dito af den sambre sandjorden                 3/4
D. Nock af tompten upgiordt, doch af bara
    sand, hwilket är sweeksam åker och
    will offta giödas                                        7/8
                                            Summa        4 7/8 tunnland
Vti heela denne neyden bruka dhe
sin åker myckit wähl med falletorf,
hwar utaf han blifwer mächta
bördigh och serdeles dher någorlunda
godh åkerjord finnes.
                                    Engen

(Fortsätter i högra spalten:)
                                                                Åker            Äng
                                                                tunnelandh   höö
E. Engen består merendehls af maa-                              lass
    wall och något små starr, är me-
    dellmåttig bärande, kan åhrligen bekomma
    af hem ängen och utiorden tillhopa                             20
F. Beteshage hemma wyd byn, som kan
    föda till 3 á 4 koor högst.
F. Nock hagebete wid utiorden till 3 koor.
G. En litin utmark tillhopa medh dhe
    andra grannarna till 4 nööth.

Till denne by finnes ingen skogh
hwarken till fångh eller timmer
af något synnerligit werde, doch
kan något till trinne finnas
dugligt och mera med tyden till-
wäxa, kan och något till wede-
brand finnas dugligt.
Intet fiske ey heller andra
lägenheeter.    

(Text på kartbilden:)
NotaBene denne by befinnes sedermera 1708
wara afmätt och chartan finnes uti
boken Littera G Numero 36 Foli

(Text runtom kartbilden, medsols:)
Giärtrum ägor taga emoth
Harssby ägor stöta emoth på denne sydan
Gneesta ägor taga emoth på denne sydan

Storkers betes hage af kiärr, skogh af gran och tall skogh
backe af liung marck
Storker bygnings tompt
den andre grannens hage
sanjord

dhe andre grannas betes hager af liung och af kiärr wall
Skog af gran och tall marck
godt bete
Odenstompta by
Swinwall oduglig
(Text på åkertegarna:)
sanjordh
leer jordh
leer jordh
sanjordh
mull leera
sanjordh
leera
san leera
leer
hård wall
san jordh
jord godh
leer
san-jord
leerjordh
leer jordh
sanjordh
leera
leerjordh

Engh kallas Tup- ängen af  kiärrwall mästedeehls

leer jord
leer
Ängh af kiärrwall kallas Broänge
Engh kallas Eekebacken af hårdwall

Onssetompta skog kallas Siöskogen och är intet bytter grannarna emillan
Skog af gran och tall hafwa nödwändigt muhlbete
lera stark
lera
ler jord

Scala ulnarum