D16_027

(Rubrik:)
Geometrisch afrythningh öfwer Häradzham-
mars byy, hwarest ett frälsehemman särskildt är mätt, belägin i Östkindz härad
och Häradzhammar sochn, af mätt och förfärdigat Anno 1691 af
                                                                        Anders Nillsson

    Notarum Explicatio
                                                                                             Åker              Eng
Numero                                                                    Tunnland Cappar       lass
1. Frälse hemmanet Storgården som särskilt ähr afmätt,
    des huusstompt hafwer ingen humblegård
2. Dhes kalf och lambstompter

    Kyrkio-giärdet
Beståendes af 3ne jordemåhner, som
3. Sandh medh mylla beblandat och något klappersten    6        19 ½
4. Sandhjordh                                                                1        19 3/4
5. Öhrjordh emällan bärgen                                            -        25 1/4

                                                                                       Åker               Eng
                                                                             Tunnland kappar       lass
    Södra gierdet
Af 2ne jordemåhner, som
6. Lehrmylla medh klappersteen                                3        29 ½
7. Dungjordh som ock tallehra                                  4        20
    Intet giärdeshöö är till detta hemman.

    Åcker-täppor
8. Stoorgårdz dehl i Smestappan åker medh sandmylla   -    8 1/4
9. Des dehl i Trool backz täppan af sandjordh            -        13 1/4
10. Jtem i Wype kuls tiäppan af dungh jordh             -        20 1/4

    Engiarna
11. Stoor engian af maa och staarwall                                                        32
12. Wäster engian af hårdh wall                                                                  6
13. J Wype kuls täppan bergas medh byn tillsammans af denne
    gårdz dehl af steggwall                                                                            1/4

    Hagerna
14. J 3ne hagar hafwer denne gårdh sin andehl medh byn
    bethe till samman, whilckas napn på Plan describerat.
    Bethet som ock skough af ringa wärde
15. Storgårdz utmarck enskyldt som dem emällan
    är afdelt, är af effterfölliande willkor, som nödh-
    torfftigdt bethe, skougen något till fångh och wediebrandh
    men ingen timmerskough.
16. Hemmanetz båthzmanstorp på des uthmark, hafwer j en
    täppa öhrjordh                                                            -    8
17. Än i Långbackz hagen en torp nyss opbygd hwarest denne gåhl
    hafwer sin andehl, af ringa wärde

(Texten fortsätter i spalten t.h.:)
    Dhe andre hemmanens lägenheeter
18. Byens huus- sampt kalftompter, hwilka af åthskillige wilkor äre, som crono-
    och et frälse uthom detta, signerade medh ett numer.
19. Dhesse hemmans åker i Kyrkiogärdet af slyka jordemåhner som föreskrefne
    hemman, alle signerade med detta numer.
20. Jtem dess Södre giärde ock jordemånerna af föreskrefne hemmans lykheet
    medh detta numer signerade.
21. Än desses andehlar i 3ne lyckor, jordemåhn som föreskrefne hemman signeradt medh?
    dett numer
22. Dhesses andelar i Stoorengian är till grässwallerna af slyka wilkor som hemmanet
23. Jtem i Wästre engian sammaledes.
Hagarna hafwa desse hemman medh Stoorgården tillsamman, som af des description
sees kan.
24. Wthmarcken hafwa dhe sins emällan bytt, och signerade medh detta
    numer.

    Wthjorder
25. Häradzhammars Prästegårdz täppa af dunghjordh
26. Jtem Stoorengian af maawaldh.
27. Sattersta hafwer i Kyrkiogärdet en åker af sandmylla
28. Jtem i Södre giärdet en åker af dunghjordh.

Flere lägenheeter fins hafwa desse
hemman intet mehra än som
för mält är.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Prästegårdz landh möther här.
Myr bys engh möther på denne sydan
Hylinge ägor mötha
Uängsta landh möther här
Hersta egor taga här emooth
Fiärdingsta egor mööta
Torpz land möter
Giämgiö egor möta här
Giärstadz egor taga här emooth

(Text vid utmarken t.v.:)
Byens samfelte utmarck
Stoorgårdz afdeelte utmark
En släth på utmarken
3:ne cronohemmans afhdeelte utmarck
En släth till bethe tiänlig
Et halft crono med et heelt frälsehemmans afdeelte utmarck
En slät bethes marck
En släth
Slät
En släth
Släth betes marck
Berg oduglig
En slät

(Text vid åkermarken:)
Smedz täppa
Häradz-Hammars kyrkia
Kyrcke-giärdet
Häradzhammars by
Berg
Bergh
Backe
Oduglig backe
Berg-backe
Sydre Giärdet
Bergh backe
Oduglig bergbacke
Bergh
odugligt land
Långhbacke Hagen
Måse
Kalf hagen
En slät i hagen

(Text vid ängen t.h.:)
Uäster engen
Oduglig backe
Stoor engen
Uipekulls täppan
Trollbakz täppan
Odugligit bergh
 
Scala ulnarum