D16_029

(Rubrik:)
Geometrisch afrittning öfwer Hylinge byy, belägin i Östkindz
häradh, och Häradzhammbar sochn, afmätt och förfärdigat Anno 1691 aff
                                                                Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                           Åker            las
                                                                Tunnor Cappar
Hylinge by beståendes af 4 hemman som föllia
1. Andersses gårdh
2. Swäns gårdh
3. Hemmingz gårdh
4. Nilsses gårdh

Desses kalftompter med gårdarnas
numerer signerade, af ringa wärde
till bethe som ock annat är i Numero
2: kalftompt upgiord åker till                        -        6

    Östra giärdet
    af 3ne jordemåhner
5. Lehrjordh medh klappersten                    9        6
(Nästa spalt:)
Numero                                                                      Åker          Eng          
                                                                           Tunnor Cappar  las
6. Dungjordh j samma giärde nyss upgiordh och af
    ringa bördh                                                         12    18
7. Öhr- sampt sanjordh i samma giärde i tårkåhr
    myckit skadeligh innehåller                                    7    2

    Wästra gierdet
    består af 3:ne slagz jordemåhner som
8. Swartmylla medh små klappersten                        5    9
9. Dunghjordh der af en dehl nys upgiord och ringa
    i bördh                                                                9    31  
10. Jtem öhr- och grundh sandhjord                         6    8

(Högra spalten:)
Numero                                                           Åker          Engh            
                                                                Tunnor Cappar  las
    En åkertäppa i samma gierde       
11. Jordemåhnen af mylla och klappersteen    4        9

    Engiarna
12. Stoor engen som allenast i medelmåttig
    åhr gifwer ett lass hårdhwallss höö, och
    det öfriga alt af starr wall impor-
    terar in alless                                                                   104
13. Lillengen sammaledes af starwallsbottn                            20

     Hagerna
14. Koohagen eller Löthen är des wall
    myckit slätt till bethe, af hwilket
    en dehl och myckit sanck är, up-
    plögdh och nu läges till betes wall igen.
15. Jordemånen af dungjordh                        3    2
16. Bethagen, medh eeke sampt granskoug
    uppå, ringa bethe.
17. Kiärhagen är nogsampt på sielfwa
    Plan describerat.
18. J Hästhagen är en slät, af nödtorfftigt
    muhlbethe, den öfrige dehlen af ydel
    höge bergh, helt odugligh
19. Wtmarken är wähl en slät af nödigt
    bethe, men det öfriga af höge bergh
    Skougen af småt gran, nödwändigdt giärsle.
Jngen humble- eller trägårdh fines
till denne by, ey heller något fiskie
och fiskewattn, som ock qwarn eller
qwarnställe. Timmerskoug måste
de sigh som ock weedh på andra
ställen omsee.

Ett torp på uthmarken bebygdt, dess
jordemåhn af 2:ne slagh som
20. Öhrsandh                                               1    5
21. Dungjordh                                              -    3 1/4
22. Engh till samme torp af starwall                                    1

Samma torp är af uthmarken intaget, och
ifrån byen myckit aflägit, så at byen
der af ingen nytto hafwer, uthan tiänli-
gare det till utmarken utlägges.
23. Uti Kiärrhagen är upplögdt af hårdh
    wallen och der uppå sådt hafre till            -    17
Flere nyttigheeter fins intet

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ueckelsta landh tager här emooth
Stockrums land möter här
Reesbärga egor stöta här emooth   
Gåhldsiö egor mötha
Kagestadh landh möter här
Härads hammar möther
Myrby egor mötha
Klach sätters land möter här

(Text vid utmarken t.h. på kartan:)
odugligt berg
Eech-hagen
Kiärhagen af starre-walds botn, med småt ahlbuscke
En slät i hagen
Berg
En slät
Ek-hagen
Samma hage mychit sanck. Utleggies i bethe till kohagen för des ringheet schull
Häst- hagen i samma hage
En slätt på utmarcken nödtorftigt bethe
Bergh med granskough
Höge berg med få granskog beuext
till giärdzle allenast tiänligh.
(Text vid äng och åker:)
Stoor engen
Lille engen
odugligit landh

Bergh
Berg
Berg
Berg
Berg
bergh
Berg
Uestra gerdet odugligit landh
Bergh
Kalftompt
Åckertäppa
Berg
Berg
Backe
Berg
Kalf-tompt
Hylinge by
Berg
Kalf tompt
En slät i tompten

Odugligit landh
En täppa i Löthen
Koohagen eller Lötha
bergh
oduglig berg
Östra gerdet
Heelt oduglige berg
Berg
odugligt land och bergh
Berg
Odugligit landh

Scala ulnarum