D16_031

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh öfwer Kon-
nungz gården Skienäs, belägin j Östkindz härad och Öster Huusby
sochn, afmäth Anno 1694

Notarum Explicatio

Numero                                                                                        Åker             Engh
                                                                                              Tunnor Kappar   Lass
1. Är sielfwa Konungz huusset   
2. Medh en lyten trägårdh, af ith wahlnötz trää, sampt några små
    gambla kirssbärsträä.
3. Jtem en stoor trägårdh, af gamble äplon- päron sampt kyrrssbärs-
    trä, som ock någre unge.
4. En engh wydh träägården, kallas Brooengen, hwilken brukas
    under ladugården, des grääswall af hårdhwall, i medellmåttig
    bördh kastar af sigh                                                                -        -                9
5. Öengen af samma natur till jordhmåhn som Brooängen
    i hwilken /en/ platz medh mindre och smärre höö än det andra
    dock öfer alt höö till                                                                -        -                36
6. Skougen om kring Ööängen, af garn, föga duglig till annat än
    wedie barndh och giärdzle, medh något afswediat näst till giär-
    desgården, medellmåttigt bethe.
7. Hässleholmen, dess skough af gran medh något ahl, hwilken
    är duglig till giärdzle och wediebrandh, medellmåttigt bethe.
8. Ett odugligt skiäär.
9. Liungholmen, des skough medh bethe af ringa wärdie.
10. Dränghängen, af hårdhwall, kastar af sig i medellmåttigh
    bördh höö                                                                                -        -                8
11. Steenhagen, medh månge bergh, uppå hwilken föga duglig skoug
    är, medellmåttigt bethe
      
    Slottzknechtens lägenheeter
12. Hwilken hafwer en lyten kåhltompt inkrächtat
13. Jtem en lyten täppa af öhrjord                                                -        2 ½
14. En änghtompt nys af stenhagen intagen af hårdhwall                -        -               1       

    Smedens lägenheeter
15. Är des huustompt
16. Hafwer allenaast en kåhltompt af stenhagen intagen.
17. Jtem en åckerlycka af spyklehra                                            -        3

    Ladugården
    Som till samma konungzgård hörer
18. Är des huustompt
19. En hampe täppa, i hwilken såås hampefröö, jorden tienlig till humble
    gårdh
20. En kalftompt till ladugården, duglig.

    Wästra giärdet
    Af 4 slagz jordemåhner, såsom
21. Lehrjordh med klappersten, innehåller                                3        1
22. Starck lehra                                                                      11       9
23. Öhrjord                                                                             6        3
24. Dungjord                                                                           1        19
    Giärdes höö, enär detta är i säde                                          -         -            5

    Östra giärdet
    Ock af 4 jordhmåhner, såsom
25. Swartmylla med klappersten                                               1        8
26. Starck lehra                                                                        2        5
27. Lehrjord                                                                            10       24
28. Dungjordh                                                                          2        7

(Högra spalten:)
Numero                                                                                        Åker             Eng
                                                                                              Tunnor Kappar   Lass
    Höö enär detta är i sädhe af hårdhwall                                      -        -            4

    Än ängiarna
29. Fittie engen af hårdh wall allenast                                            -        -            1
30. Stertingswall                                                                          -        -            11
31. Stoor engen af 2ne grässwallar, hårdhwall i een eekbacke       -        -            10
32. Stertingswall                                                                          -        -             28

33. Stoohagen, är till bethe mycket ringa, med månge berg
    wyd siöön, som ock wydh Wästre giärdet, dher på waran-
    dhe skoug af tall, gran och något ahl, tallskougen
    till småt timber dugligh
   
    Under Konungzgården Skienäs hörige torp
34. Grinntorpet
35. Hafwer åker öfwer alt af öhrjord och såås mäst åhrligen        -        18
36. Knechte torpet
37. Hafwer åcker af grundh öhrjord                                            -        20
38. Engh af hårdhwall                                                                 -        -            1
39. Muhr mästare torpet
40. Hafwer åker wyd torpet af tallera mycket grunn                    -        5 ½
41. Äng hemma wyd torpet af skarp hårdhwall                           -        -            ½
42.  Jtem wyd knechtetorpet af stertingswall                               -        -            1
43. Wirsshållmen är allenast med fåhr och getter till bethe
    tienligh, med ingen skoug uppå.
Fiske till Konungzgården äro månge rundt om ägorne, allenast
med nott bekommes fiällfisk; wydh Stenhagen dhe tillför-
ende hafwa haft katzeståndh, men nu inga.

Ormskiärs giärderne som till Konungzgård-
dhen Skienäs lagdhe äro.

    Östra giärdet
     Af 2ne jordhemåhner
44. Mylla, innehåller                                                                1        26
45. Dungjordh                                                                         3

(Text i spalten längst t.h.:)
    Wästra giärdet
    Af 1 jordhemåhn allena såsom
46. Spyckleehra                                                                     5        6
    Jntet giärdeshöö i hwilket som i säde är.
47. Uti Stoohagen är ett stycke landh afswediat, uti sahlig
    landshöfdingens Erick Lovisins tydh, uppå hwilket i
    månge åhr ingen skoug wäxa lärer.

Flere lägenheeter finnes intet till denne kongs-gårdh.

(Text till de inramade småkartorna överst, först den vänstra:)
Geometrisk afrytningh öfwer Dam-
kiärret belägen i Östkindz häradh och Öster Huusby sochn
Konungsgården Skenäs tillhörig, afmäth Anno 1694.
                                                                                    Ängs lass
Hwilken äng är sydländ, grässwallen af fräken ock något
litet starr, bekommes höö öfwer alt till                                28
(På kartbilden:)
Siögesätters ägor
Broby och Stensätters humpen
Ödes ängen möter
Häradzmarken sträcker sigh här intill

lada
Dam-kiärret

(Text till kartorna i mitten, den övre:)
Jtem Linnäs-humpen j Östkindz häradh
och samma sochn belägen afmäth Anno 1694
                                                                                            Eng
Grässwallen af starrblandat maawall, bekommes höö, lass       12
(Kartbilden:
Stensöhs ägor möta
En skattehump
Mauritzberg, Linnäs, Sibbatorp och Lafstorps tegeskipte mööter Jockztorps ägor

Linnäshumpen
lada

(Kartan i mitten nertill:)
Jtem Siögesätters
humpen i samma härad
och Östra Huussby sochn belägen
under Konung-gården Skie-
näs hörig, afmätt Anno 1694
                                              Engh
1. Hårdhwall                            1
2. Starrwall                              3
(Karttext:)
Mauritzbergs Mödellsätters ägor
Siögsätters ägor möta på denne sydan
Röökiärr, Sohle och Öhrbäcks ägor möta
Rökiärrs ägor allena

Siögesätters-humpen
Lada

(Till höger, den övre kartbilden:)
Geometrisk afrittningh öfwer Hårskiärs äng
under Konungzgården Skienas hörig, belägin i Skiärkindz härad och sochn
af mäth Anno 1694
Häradzkiärrs engh af starrwall            28 lass
(Text kartbilden:)
Hulta ägor möta här
Siön Aspelången
Lundby land möter
Skiörtinge landh kommer här
Härskiärr
Lada
Berg
Bergbake

(Lilla kartbilden till höger, nertill:)
Jtem j Östkindhz
häradh och Öster Huussby
sochn belägen Billstens-
engen, och under Konungz-
gården Skienäs hörig, af-
mäth Anno 1694.
                                                                                        Eng
                                                                                        Lass
Billstensängen af något tufwig hårdhwall, bekommes höö    12

(Text på den kartbilden:)
Wållingsta land möter här emoot
Tåby ägor gräntzar här emoot

Billstens ängen
lada

(Text till stora kartbilden, först runtom:)
Siön Brå-wykan
Liungholmen
Jtem siön Bråwykan kommer på denne sydan
Jngesätters land kommer här
Ohlsätter ägor möta
Åntorp ägor möta här
Hötomta ägor möta här
Siön Bråwykan

Afswediat land
Häsleholmen
Öö-ängen
Bergbake
Konungsgården Skienäs
Släät plaan
Trägården
Brooängen
Drängängen
Bergh backe
Steen-hagen
Kallftompt
Backe
Ladugården
Wästra giärdet
Slätt platz
Backe
Östra giärdet
Fittieängen
Linde
Wyrsholmen
Grintorpet
Backe
oduglig backe
Oduglig backe
Berg
Afswediat landh
På denne park är ingen skough
Stoo-hagen
Murmester-torpet
Knectetorpet
Östra Giärdet
Wästra giärdet
Åntorp gårdh

Schala ulnarum
Anders Nillsson